Ardaloedd cadwraeth

Beth yw Ardal Cadwraeth?

Ardal Cadwraeth yw ardal y mae’r awdurdod lleol yn ei dynodi sy’n haeddu sylw arbennig er mwyn diogelu ei chymeriad cymdeithasol, hanesyddol neu bensaernïol.

Fydd pob adeilad yn yr ardal ddim yn rhestredig o reidrwydd, ond efallai y bydd angen caniatâd i wneud unrhyw waith arnyn nhw all effeithio ar gymeriad yr ardal.

St Gwynno, Llanwonno Conservation Area

Mae Adran 69 Deddf Amwynderau Dinesig 1967 yn rhoi’r pŵer i gynghorau lleol ddynodi Ardaloedd Cadwraeth. Diffiniad ardal gadwraeth yw: ‘ardal o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, ac y mae'n ddymunol gwarchod neu wella'i chymeriad neu’i golwg’.

Mae dynodi’r safleoedd hyn yn rhoi rheolaeth i’r Cyngor dros yr hawl i gael gwared ar adeiladau, ac mae’n rhoi sail i bolisïau ar gyfer cadw neu wella pob agwedd ar gymeriad neu wedd ardal arbennig.

Beth yw ystyr dynodi?

O fewn Ardal Cadwraeth, mae gan y Cyngor reolaeth arbennig dros y canlynol:

  • Dymchwel
    Er mwyn dymchwel adeilad, neu ran ohono, mae rhaid cael caniatâd Ardal Cadwraeth. Mae’r ffurflenni cais ar gael drwy ddefnyddio’r dolennau isod.
  • Datblygiadau bach
    Mewn Ardal Cadwraeth, mae rhaid cael caniatâd cynllunio i newid adeilad hyd yn oed os na fyddai angen caniatâd i’w newid fel arfer. Mae’r newidiadau sy rhaid cael caniatâd ar eu cyfer yn cynnwys gwaith cladio, gosod ffenestri dormer, neu osod dysgl lloeren mae modd ei gweld o’r stryd.
  • Coed
    Mae rhaid i unrhyw un sy’n cynnig torri coeden i lawr, tocio canghennau neu dorri pen coeden mewn ardal gadwraeth roi rhybudd i’r Cyngor, p’un ai bod gorchymyn cadw coed ar y goeden neu beidio. Bydd y Cyngor yn ystyried cyfraniad y goeden at gymeriad yr ardal gadwraeth ac os bydd rhaid, bydd yn llunio gorchymyn cadw coeden i’w hamddiffyn.

Sut mae dewis Ardaloedd Cadwraeth i’w dynodi?

Fel arfer, bydd Ardaloedd Cadwraeth yn cael eu dynodi oherwydd eu hadeiladau, ond gallan nhw hefyd gael eu dynodi oherwydd eu hanes, pensaernïaeth, cynllun, lleoedd preifat fel gerddi, parciau a mannau gwyrdd, coed neu gelfi stryd. Mae Ardaloedd Cadwraeth yn cael amddiffyniad ehangach nag y byddai rhestru adeiladau unigol a nodweddion yr ardal yn ei rhoi. Mae pob nodwedd, boed yn rhestredig neu beidio, yn cael ei chydnabod fel rhan o gymeriad yr ardal.

Where are the conservation areas?

Loading...

Cysylltwch â ni

Rheoli Datblygu
Tŷ Sardis
Sardis Road
Pontypridd
CF37 1DU

Swyddfa ar agor rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener

Ffôn: 01443 494700
Ffacs: 01443 494718
E-bost: Planningservices@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Dogfennau perthnasol