Addysg er Datblygu Cynaliadwy

Beth yw Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy?

Ymgyrch codi sbwriel / pupils from Mountain Ash Comprehensive School cleaning up litter in their school grounds.

Rydyn ni’n wynebu llawer o faterion yn ein byd ni heddiw sy’n cael effaith fawr ar yr amgylchedd ac ar ansawdd bywydau pobl, e.e. newid yn yr hinsawdd, gwastraff a thlodi ac yn y blaen. Mae llawer o’r materion yma’n gysylltiedig â'i gilydd ac maen nhw’n effeithio ar bob un ohonon ni. Felly mae rhaid inni weithio gyda’n gilydd er mwyn mynd i’r afael â nhw.

Er mwyn mynd i’r afael â’r materion yma mae rhaid inni ddeall BETH sy’n digwydd, PAM mae hynny’n digwydd a hefyd SUT

gallwn ni newid pethau er mwyn cael dyfodol gwell. Yr enw ar hyn yw Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Sut rydyn ni’n hyrwyddo’r neges?

Ymgyrch codi sbwriel / pupils from Tonyrefail school cleaning up litter in their school grounds.

Mae llawer o’n gwaith ni’n canolbwyntio ar blant a phobl ifainc gan fod modd i’r genhedlaeth yma wneud gwahaniaeth er gwell nawr ac yn y dyfodol.

  • Rydyn ni’n darparu gweithgareddau a phrosiectau i blant a phobl ifainc ar amrywiaeth o themâu gan gynnwys Ynni a Byw’n Iach.
  • Rydyn ni’n hyrwyddo rhaglen Eco-Ysgolion a chynlluniau eraill sy’n hybu ysgolion cynaliadwy.
  • Rydyn ni’n rhoi cymorth i athrawon fel bo modd iddyn nhw gynnwys materion cynaliadwyedd yn y cwricwlwm ac ym mywyd yr ysgol.
  • Rydyn ni’n trefnu achlysuron codi ymwybyddiaeth megis Cynadleddau ar faterion Cynaliadwyedd ac achlysuron Masnach Deg i’r cyhoedd.
  • Rydyn ni’n gweithio ar y cyd ag amrywiaeth o bartneriaid ar brosiectau sy’n datblygu addysg gynaliadwy.

Ein Milltir Sgwâr

Ymgyrch codi sbwriel / pupils from Ferndale Community School photographing the beauty of the Rhondda Fach valley.

Mae ‘Ein Milltir Sgwâr’ yn ganllaw ymarferol ar gyfer unrhyw un sydd am ddysgu pobl i wella amgylchfyd eu cymuned a’u galluogi i wneud hynny.

Mae strwythur y canllaw yn caniatáu i bobl edrych ar yr amgylchedd o’u cwmpas a dechrau cymryd camau i wella pethau. Drwy archwilio’u hamgylchedd, canfod problemau lleol, edrych ar y rhesymau y tu ôl i’r problemau a’r hyn fydd yn digwydd o ganlyniad iddyn nhw, mae modd i’r grŵp ddatblygu ei syniadau’i hunan a’u troi nhw’n brosiectau.

Mae’n cynnwys cyflwyniad i faterion cynaliadwyedd, adran sy’n ateb cwestiynau am roi cynllun ‘ein milltir sgwâr’ ar waith, canllaw cam-wrth-gam i weithgareddau, adnoddau mae modd eu llungopïo a mynegai llawn gwybodaeth a dolennau cyswllt defnyddiol.

Mae modd defnyddio’r gweithgareddau gyda phobl o bob oedran a gallu ac maen nhw’n cysylltu â’r cwricwlwm neu gynllun ffurfiol, neu â chynllun dysgu anffurfiol.

Mae ‘Ein Milltir Sgwâr’ yn brofiad dysgu diddorol i bawb!

Mae modd codi pecyn ‘Ein Milltir Sgwâr’ ar ffurf pdf drwy glicio ar y cyswllt ‘Dogfennau Cysylltiedig’ isod. Noder: mae’r pecyn yn 3.15mb, a bydd angen Adobe Acrobat Reader arnoch chi i’w agor.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o fanylion am Addysg er Datblygu Cynaliadwy, cysylltwch â ni
 Ebost SustainableDevelopment@rhondda-cynon-taf.gov.uk
 Ffôn Gwasanaethau Amgylchedd 01443 494700
 Ffacs 01443 744466
 Post Carfan Materion Datblygu Cynaladwy
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Canolfan Menter y Cymoedd
Abercynon
CF45 4SN

 

Dogfennau perthnasol