Casgliadau ailgylchu o-dŷ-i-dŷ


Beth yw ailgylchu?

Poteli / bottlesAilgylchu ydy cymryd hen eitem neu ddeunydd a gwneud rhywbeth newydd allan ohono fe er mwyn iddo fod o ddefnydd i bobl unwaith yn rhagor. Mae ailgylchu’n wahanol i ailddefnyddio gan fod ailgylchu yn newid siâp neu ffurf yr eitem wreiddiol.

Er enghraifft, mae modd toddi caniau sydd wedi’u gwneud allan o ddur a’u gwneud nhw i mewn i bethau dur eraill. Dyna beth ydy ailgylchu. Enghraifft arall ydy defnyddio poteli gwydr sydd wedi’u torri i wneud cynwysyddion gwydr newydd.

Rydyn ni wedi sefydlu llawer o safleoedd ailgylchu ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf. Maen nhw’n cymryd y rhan fwyaf o ddeunyddiau cyffredin mae modd eu hailgylchu. Rydyn ni hefyd wedi dechrau casgliadau ailgylchu wythnosol sy’n mynd o gwmpas tai a busnesau.

Pam mae angen ailgylchu?

Deunyddiau plastig / plasticsDoes dim modd parhau i fynd â sbwriel i’r claddfeydd yn ddi-baid. Mae llai a llai o le yn y claddfeydd yma yn Ne-ddwyrain Cymru. Fydd dim claddfeydd newydd chwaith. Mae deddfau o Ewrop yn galw ar bob awdurdod lleol i anfon llai o wastraff sy’n pydru i’r gladdfa sbwriel. I leihau’r gwastraff sy’n mynd i gladdfeydd, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi pennu targedau ar gyfer ailgylchu gwastraff a’i droi’n wrtaith (compostio). Mae’r targedau’n berthnasol i’r gwastraff mae’r awdurdodau lleol yn ymdrin ag e.

Rydyn ni wedi bod yn ailgylchu ers 1989, ond mae’n fater llawer mwy pwysig bellach. Mae’n bolisi gyda ni i beidio â llosgi gwastraff yn Rhondda Cynon Taf. Felly mae arferion ailgylchu a chompostio’n bwysig i gyrraedd targedau'r DG ac Ewrop.

Sut galla i ailgylchu?

Ailgylchu papur / paper recyclingMae modd ichi fynd â phethau i’w hailgylchu i’n safleoedd ailgylchu yn y gymuned (canolfannau SORT ydy’u henw). Yno, mae modd ichi ailgylchu papur, cardfwrdd, tuniau, caniau, poteli gwydr, dillad a llyfrau.

Mae llawer o gyfleusterau yn y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned (amwynderau dinesig oedd eu hen enw). Mae modd ailgylchu pren, metal sgrap, deunyddiau seiliau caled (adeiladu), olew car, batris ceir, poteli nwy o’r cartref a gwastraff o’r ardd.

I gael manylion y canolfannau SORT a chanolfannau ailgylchu yn y gymuned, ewch i...

  • Ailgylchu - SAFLEOEDD

Mae ein casgliadau ochr ffordd yn codi papurau, cardfwrdd, tuniau, caniau, poteli gwydr, poteli plastig a gwastraff o’r ardd.

Am ragor o wybodaeth am ein casgliadau ailgylchu ymyl y pafin, ewch i...

  • Ailgylchu - CASGLU

Beth alla i ei ailgylchu?

Caniau / CansMae deunyddiau cyffredin sydd i’w cael mewn gwastraff o’r cartref yn cynnwys papur, cardfwrdd, gwydr, caniau, plastig, tecstilau, gwastraff bwyd, gwastraff o’r ardd ac ati - mae modd ailgylchu’r holl ddeunyddiau yma. MAE ffigurau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn awgrymu y gellid ailgylchu ychydig dros 60% o wastraff o’n cartrefi ni.

Fodd bynnag, mae’n llawer haws ailgylchu deunyddiau cyn iddyn nhw gymysgu â gweddill y gwastraff yn eich bin neu’ch bag. Mae cymysgu deunyddiau hefyd yn achosi halogi, er enghraifft bydd gwastraff bwyd yn glynu at bapur.

Er bod modd ailgylchu llawer o ddeunyddiau, dim ond y deunyddiau hynny sydd â marchnad ar eu cyfer y mae gwerth i’w hailgylchu. Does dim synnwyr mewn casglu deunydd nad oes modd ei ailddefnyddio’n economaidd hyd yn oed os oes modd ailgylchu’r deunydd.

Rydyn ni’n awyddus i ailgylchu cymaint o ddeunyddiau â phosibl, ac rydyn ni’n chwilio am farchnadoedd newydd a ffyrdd newydd o ddefnyddio deunyddiau drwy’r amser. Byddwn ni’n casglu deunyddiau eraill wrth i farchnadoedd eraill ddod i’r amlwg.

Bellach mae modd i ni gasglu cartonau pecyn tetra, am ein bod ni wedi dod o hyd i farchnad iddyn nhw’n ddiweddar. Os ydych chi am ailgylchu eich cartonau pecyn tetra, rhowch nhw mewn bagiau ailgylchu clir gyda’ch poteli, caniau a chynwysyddion plastig.

Celfi

Mae modd ailgylchu ac ailddefnyddio dodrefn drwy ein partneriaid toogoodtowaste. Ffoniwch nhw ar:-

01443 733600mae’r rhif yma ar gyfer pob ardal o Rondda Cynon Taf.

Ailgylchu pethau eraill

Rydyn ni’n casglu offer domestig drwy ein casgliadau eitemau gwastraff o’r cartref mawr a hefyd yn ein Canolfannau Ailgylchu Cymuned. Mae’r rhain yn cael eu hailgylchu ar gyfer eu cynnwys metel sgrap. Mae’r holl gerbydau sy’n cael eu gadael rydyn ni’n eu casglu hefyd yn cael eu hanfon at fasnachwyr metel sgrap.

Mae Age Concern a Help the Aged yn ailgylchu arian tramor, cetris inc/arlliw a ffonau symudol. Am ragor o wybodaeth, ewch i:

http://www.ageuk.org.uk/cymru/get-involved/make-a-donation1/|

Gallwch chi roi dillad, hen drugareddau, llyfrau, CDs ac ati i siopau’r elusen.

Beth sy’n digwydd i’r pethau dw i’n eu casglu i’w hailgylchu?

Mae’r holl ddeunyddiau i’w hailgylchu rydyn ni’n eu casglu drwy wasanaeth ailgylchu ymyl y pafin yn cael eu cludo i gyfleuster lleol a’u didoli i bentyrrau o wahanol fathau o ddeunyddiau. Mae’r cyfleusterau didoli yn gwahanu’r deunyddiau ailgylchu i grwpiau o bapur cymysg, cardfwrdd, caniau, poteli gwydr, a photeli plastig. Mae’r bagiau casglu plastig hefyd yn cael eu hailgylchu.

Mae’r papur, gwydr a phlastig yn cael eu didoli â llaw, ac mae caniau dur ac alwminiwm yn cael eu didoli drwy ddefnyddio prosesau mecanyddol.

Mae deunyddiau sy’n cael eu casglu mewn banciau ailgylchu (mewn canolfannau SORT a Chanolfannau Ailgylchu Cymuned) yn cael ei anfon yn uniongyrchol at wahanol broseswyr.

  • Mae papur yn cael ei ddefnyddio ar gyfer papurau newydd
  • Mae cardfwrdd yn cael ei ddefnyddio i wneud deunydd pacio newydd
  • Mae gwydr yn cael ei ddefnyddio i wneud poteli a chynwysyddion newydd ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith adeiladu ffyrdd
  • Mae caniau yn cael eu troi’n gynnyrch metel newydd
  • Mae plastig yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol gynhyrchion plastig newydd
  • Mae gwastraff gwyrdd yn cael ei gompostio ac mae’r compost yn cael ei ddefnyddio ar brosiectau tirweddu lleol ac mewn parciau ac ar leiniau’r Cyngor.

Faint ydyn ni’n ei ailgylchu?

Rhwng Ebrill 1af 2008 a Mawrth 31ain 2009, fe gasglon ni 41,200 tunnell o ddeunyddiau i’w hailgylchu. Dyna ychydig dros 35% o’r gwastraff a gasglwyd.

Ym 1999/2000, dim ond 4,200 tunnell gafodd ei ailgylchu.

Rydyn ni nawr yn ailgylchu bron i 10 gwaith yn fwy o wastraff o’i gymharu â 9 mlynedd yn ôl.

Bob wythnos, mae 54% o drigolion yn cymryd rhan yn y fenter ailgylchu ymyl y pafin ac mae llawer mwy yn defnyddio’r cynllun o leiaf unwaith bob mis. Mae llawer o bobl eraill yn defnyddio banciau ailgylchu sydd i’w cael drwy’r sir.

Mae trigolion Rhondda Cynon Taf yn fwy ymwybodol am faterion gwastraff ac mae hyn i’w weld yn y ffaith bod llai a llai o wastraff yn mynd i’r claddfeydd, ac mae hynny’n golygu bod pob tunnell o wastraff yn ein helpu ni i gyrraedd ein targedau yn gyflymach.

Os ydych chi’n ailgylchu...

“Os ydych chi’n ailgylchu gyda ni, diolch yn fawr iawn i chi am eich cymorth, a daliwch ati”.

Os nad ydych chi’n ailgylchu...

“Os nad ydych chi erioed wedi ailgylchu neu os ydych chi wedi rhoi’r gorau i ailgylchu am ryw reswm, ymunwch â’r ymdrech i ailgylchu a gweithio gyda ni i gyrraedd ein targedau”.

Os nad oes modd i chi ailgylchu...

“Os oes rhywbeth yn eich atal chi rhag ailgylchu, cysylltwch â ni i drafod y broblem”.

Cysylltwch â ni

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gofal y Strydoedd
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Tŷ Glantaf
Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT

Ffôn: 01443 494700
Ffacs: 01443 827730
E-bost: Recycling@rhondda-cynon-taf.gov.uk|