Masnach Deg

Beth yw Masnach Deg?

Masnach Deg

Bod dydd, byddwn ni’n defnyddio a bwyta pethau wedi’u gwneud gan bobl mewn gwledydd sy’n datblygu. Fyddwn ni ddim yn sylweddoli hyn bob tro. Yn anffodus, mae rhai pobl yn elwa llawer llai na phobl eraill ar y cysylltiad yma. Mae llawer ohonon ni’n mwynhau cwpanaid o goffi yn y bore. Ond, yn rhy aml, mae’r gweithwyr coffi’n wynebu amser caled yn y gwaith. Dydyn nhw ddim bob tro’n ennill digon i fyw arno’n iawn.

Mae Masnach Deg yn ffordd inni gadw’r ddysgl yn wastad a chreu system fwy teg. Mae Masnach Deg yn gwarantu gwell telerau i ffermwyr a gweithwyr mewn gwledydd sy’n datblygu. Bydd hyn yn rhoi pris tecach i’r ffermwyr am eu nwyddau. Bydd y gweithwyr yn ennill digon o gyflog i fyw arno, ac i greu bywyd gwell iddyn nhw a’u teuluoedd.

Ond mae Masnach Deg yn cynnig mwy na hyn hyd yn oed. Mae premiwm Masnach Deg yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol wedi’u dewis gan y ffermwyr a’r gweithwyr. Ymhlith y prosiectau mae cyfleusterau gofal iechyd, ysgolion, a chyflenwadau dŵr glân.

Yn ogystal â hyn, mae cyflenwyr Masnach Deg yn cytuno i ddilyn safonau llafur sy’n cael eu derbyn ledled y byd. Ymhlith y rhain mae cydnabod undebau llafur, peidio â chyflogi plant, a sicrhau bod yr amodau gwaith yn dderbyniol. Bydd y cyflenwyr hefyd yn hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol e.e. drwy ddefnyddio llai o blaleiddiaid. Felly, bydd Masnach Deg yn gwella bywyd i’r ffermwyr, y gweithwyr, a’r cymunedau lle maen nhw’n byw. Ac mae’n helpu i wella safonau masnach ryngwladol hefyd.

Ac yn well byth - mae pawb yn gallu cymryd rhan. Prynwch nwyddau Masnach Deg bob cyfle gewch chi. Byddwch chi’n rhoi hwb go iawn i fywydau teuluoedd mewn gwledydd sy’n datblygu,

Os hoffech chi glywed beth mae’r ffermwyr eu hunain yn ei ddweud am Fasnach Deg, a sut maen nhw’n elwa ar y cynllun, gan gynnwys pa nwyddau sydd ar gael, galwch heibio i wefan Sefydliad Masnach Deg www.fairtrade.org.uk a chael gweld sut gallwch chi gefnogi’r ymgyrch yma. 

Arwyddnod Masnach Deg

Masnach Deg

Chwiliwch am yr arwyddnod yma! Mae Arwyddnod Masnach Deg i’w weld ar nwyddau sy’n bodloni safonau byd-eang Masnach Deg.

Dyma warant annibynnol fod y bobl sy’n creu’r nwyddau yn cael gwell bargen.

Pa nwyddau sy’n dwyn Arwyddnod Masnach Deg?Masnach Deg

Mae llawer o nwyddau ar werth sy’n dangos Nod Masnach Deg. Ymhlith y rhain mae:- Te, Coffi, Siocled Poeth, Sudd Oren, Mêl, Siwgr, Bananas, Orenau, Siocled, Barrau Byrbryd, Jam, Peli Troed, Peli Rygbi, Dillad, Gemau a Thlysau, Gwin...a llawer mwy! Erbyn hyn, mae’r rhan fwyaf o archfarchnadoedd yn gwerthu nwyddau Masnach Deg. Maen nhw hefyd ar werth mewn llawer o siopau bach yn Rhondda Cynon Taf.

Gallwch chi hefyd gefnogi Masnach Deg pan fyddwch chi’n mynd i’r caffi, y bar, neu’r theatr hyd yn oed. Mae llawer o leoedd yn Rhondda Cynon Taf yn gwerthu diodydd a byrbrydau Masnach Deg hefyd.

Edrychwch ar ein Cyfeiriaduron Masnach Deg ar waelod y dudalen i gael gweld pa siopau a chaffis yn Rhondda Cynon Taf sy’n gwerthu nwyddau Masnach Deg.

Fuoch chi mewn siop neu gaffi’n ddiweddar lle doedd dim nwyddau Masnach Deg i’w cael? Beth am ofyn am rai? Fel hyn, byddan nhw’n gwybod bod galw am nwyddau Masnach Deg. Gallai hyn fod yn hwb iddyn nhw gynnig y nwyddau hyn yn y dyfodol.

Llun drwy garedigrwydd Sefydliad Masnach Deg

Masnach Deg yn Rhondda Cynon Taf

Masnach Deg

Cafodd Rhondda Cynon Taf ei chyhoeddi’n Sir Fasnach Deg ym mis Mawrth 2007. Dyma ganlyniad gwych i flynyddoedd o waith caled gan Grŵp Masnach Deg Rhondda Cynon Taf. Mae’r Grŵp yn cynnwys aelodau o’r Cyngor, arweinwyr eglwysig, mudiadau lleol, ac unigolion ymroddedig. Mae’r statws yma’n cydnabod bod nwyddau Masnach Deg ar gael gan nifer sylweddol o fanwerthwyr, gweithfeydd, a marchnadoedd, bod achlysuron yn cael eu cynnal o hyd i godi ymwybyddiaeth pobl, a bod y Cyngor wedi penderfynu cefnogi Masnach Deg.

Grŵp gweithgar yw hwn, sy’n croesawu aelodau newydd neu bobl sy’n dymuno cyfrannu at yr achlysuron. Ewch i’r wefan isod i gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys dyddiad y cyfarfod nesaf ac achlysuron sydd ar y gweill.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cefnogi ymgyrch Masnach Deg i’r carn. Mae’r Cyngor yn cydnabod hefyd gyfraniad pwysig yr ymgyrch at wneud ein byd ni’n decach ac yn fwy cynaliadwy.

Ysgolion Masnach Deg

Mae Cynllun Ysgolion Masnach Deg yn ffordd wych i ysgolion gael cymryd rhan yn ymgyrch Masnach Deg. Yn ogystal â hyn mae’n gyfle gwerthfawr i’r disgyblion weld y cysylltiad rhwng eu bywydau nhw a bywydau’r bobl yng ngwledydd tlota’r byd. I athrawon, mae’r cynllun yn cynnig ffordd i gyflwyno Dinasyddiaeth Fyd-eang i’r disgyblion mewn ffordd real ac ymarferol. Yn ogystal â hynny, mae Cynllun Masnach Deg yn gallu tystio i gynnydd yr ysgol yng nghynlluniau Eco-ysgolion ac Ysgolion Iach.

Sefydliad Masnach Deg sy’n gweinyddu’r Cynllun. Rhaid i’ch ysgol gyrraedd pum Nod cyn gwneud cais i ddod yn ysgol Masnach Deg -

NOD 1. Mae’n hysgol ni wedi sefydlu Grŵp Llywio Masnach Deg

Y Grŵp Llywio yw’r bobl hynny sy’n dod at ei gilydd - athrawon, disgyblion, oedolion eraill yng nghymuned yr ysgol - i arwain yr ysgol tuag at ddod yn Ysgol Fasnach Deg. Mae adran ar wefan Sefydliad Masnach Deg sy’n cynnig braslun o’r cynllun.

NOD 2. Mae’n hysgol ni wedi ysgrifennu Polisi Masnach Deg ysgol gyfan ac wedi’i fabwysiadu

Cofnod ysgrifenedig yw’r Polisi Masnach Deg o’ch penderfyniad i ddod yn Ysgol Fasnach Deg. Mae’n esbonio ystyr y Polisi i’ch ysgol, ac yn datgan bod yr ysgol gyfan yn ei gefnogi.

NOD 3. Mae’n hysgol ni wedi ymrwymo i werthu, hyrwyddo, a defnyddio nwyddau Masnach Deg

Amcan hyn yw sicrhau bod nwyddau Masnach Deg ar gael yn eich ysgol chi a’r tu allan hefyd ble bynnag bo modd. Bydd hyn yn cynnwys diodydd, byrbrydau, peli troed, ffasiwn, ayyb.

NOD 4. Mae ein hysgol ni yn dysgu am faterion Masnach Deg

Bydd Ysgol Fasnach Deg yn manteisio ar bob cyfle i ddysgu am y bobl sy’n gwneud y nwyddau, ac sut mae Masnach Deg o gymorth i bobl.

NOD 5. Mae’n hysgol ni wedi ymrwymo i hyrwyddo Masnach Deg a chymryd camau i roi cynllun Masnach Deg ar waith yn y gymuned ehangach

Mae’n bwysig i ledaenu’r neges o hyd ac annog rhagor o bobl i gymryd rhan yn yr ymgyrch. Fel hyn, bydd Masnach Deg yn gallu helpu llawer iawn yn rhagor o bobl.

Pan fydd yr ysgol wedi ennill y statws, bydd rhaid i’r Ysgol Fasnach Deg roi gwybod i’r Sefydliad Masnach Deg pa gamau mae hi’n eu cymryd i ddal ati i gefnogi Masnach Deg.

Hoffech chi weld manylion y cynllun, a’n cyflwyniad rhagarweiniol ni iddo? Ewch i’r wefan:

Cysylltwch â ni

Carfan Materion Datblygu Cynaliadwy
Uwchadran y Priffyrdd, Trafnidaeth a Chynlluniau Strategol
Cyfadran y Gwasanaethau Amgylchedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Canolfan Menter y Cymoedd
Parc Hen Lofa’r Navigation
Abercynon
CF45 4SN

Ffôn: 01443 494700
Ffacs: 01443 744466
E-bost: SustainableDevelopment@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Dogfennau perthnasol