Hawlen sgip

Os ydych chi am osod sgip neu gynhwysydd ar y briffordd gyhoeddus, byddwch chi angen trwydded o'r awdurdod lleol. Ni chaiff person neu gwmni osod sgip neu gynhwysydd ar y briffordd heb yn gyntaf gael trwydded.

Crynodeb Rheoleiddio

Rhaid cael trwydded oddi wrth Garfan Gofal y Strydoedd y Cyngor ar gyfer pob sgip neu gynhwysydd. Dim ond perchennog y sgip neu gynhwysydd (cwmni hurio sgipiau neu gynwysyddion, er enghraifft) sy'n cael derbyn caniatâd i wneud cais am drwydded. Ni chaniateir i aelodau o'r cyhoedd wneud cais am drwydded sgip neu gynhwysydd oherwydd ni fyddai ganddynt yr yswiriant cywir, ac ni allent gydymffurfio â'r rheoliadau parthed sgipiau neu gynwysyddion. Os oes angen gosod sgipiau neu gynwysyddion adeiladwyr (boed yn fach, yn ganolig, neu'n fawr) ar y ffordd neu lôn, y palmant, neu ymyl y ffordd, rhaid i'r gweithredydd sgipiau neu gynwysyddion gael trwydded.

Mae gosod sgip neu gynhwysydd ar y briffordd heb drwydded yn dramgwydd o dan adran 139/40 Deddf Priffyrdd 1980 a gall arwain at erlyn gweithredydd sgip neu gynhwysydd. Mae gan y gweithredydd neu gyflenwydd sgipiau gyfrifoldeb bod sgipiau neu gynwysyddion yn cael eu gosod mewn modd nad ydyn nhw’n peri rhwystr i ddefnyddwyr eraill o’r ffordd. Y cyflenwydd sgipiau neu gynwysyddion sy'n gyfrifol am sicrhau ei fod yn glynu wrth bob un o'r holl reoliadau ac amodau priodol.

Sylwer: Nid cyfrifoldeb y deiliad tŷ, yr adeiladwr na’r contractwr yw cael trwydded sgip neu gynhwysydd. Rhaid iddyn nhw, fodd bynnag, fodloni'i hunain bod y Cyngor wedi rhoi caniatâd dilys ar gyfer gosod sgip neu gynhwysydd ar y briffordd.

Mae gan y Cyngor yr hawl i bennu unrhyw amodau y mae yn tybio eu bod yn angenrheidiol mewn perthynas â lleoliad a safle sgipiau neu gynwysyddion ar y briffordd.

Y broses o gyflwyno cais

Ydych chi eisiau gosod sgip neu gynhwysydd ar y ffordd y tu allan i'ch tŷ? Cysylltwch yn y lle cyntaf â'r rhai sy'n cyflenwi'r sgip neu gynhwysydd. Wrth i Garfan Gofal y Strydoedd ystyried ceisiadau o'r fath, bydd raid iddynt asesu nifer o ffactorau ac mae'n debyg na fydd modd iddynt roi cydsyniad bob tro.

Fe gaiff trwydded fod yn ddilys am unrhyw gyfnod rhwng un diwrnod ac 14 niwrnod. Os am osod sgip neu gynhwysydd am gyfnodau hirach, rhaid gwneud ceisiadau ychwanegol. Ni chaniateir mwy nag un sgip neu gynhwysydd ar y safle ar unrhyw adeg, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.

Rhaid i sgipiau neu gynwysyddion a osodir ar y briffordd beidio â chynnwys unrhyw ddeunydd fflamadwy, hylosg, ffrwydrol, neu andwyol. Rhaid taenu dŵr dros gynnwys y sgip neu'i guddio, er mwyn atal llwch, gollwng, sarnu, arllwys, neu orlifo ar y briffordd. Rhaid peidio â gorlwytho'r sgip. Pan fydd yn llawn, rhaid ei symud i ffwrdd.

Noder: Er budd y cyhoedd, mae rhaid i'r Awdurdod brosesu'ch cais cyn ei ganiatáu a phennu rhif trwydded. Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym ni fel Awdurdod o fewn cyfnod rhesymol, mynnwch air gyda ni. Defnyddiwch y manylion cysylltu isod.

Proses Apêl

Cysylltu â'ch Awdurdod Lleol yw'r cam cyntaf.

Cwynion/gwrthwynebiadau

Oes gennych gŵyn neu ymholiad ynghylch sgipiau neu gynwysyddion? Croeso i chi gysylltu â Charfan Gofal y Strydoedd ar e-bost sgipiauasgaffaldiau@rctcbc.gov.uk| neu ffonio Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar 01443 425001. Bydd y rhain yn cofnodi a logio eich cŵyn neu wrthwynebiad, a'u pasio ymlaen i Garfan Gofal y Strydoedd.

A oes gennych unrhyw gwynion am leoliad neu ddiogelwch sgipiau neu gynwysyddion? Dylech adrodd a rhoi gwybod am hyn. Mae'r manylion cysylltu i'w cael isod.

Cofrestrau cyhoeddus

Ar hyn o bryd, nid oes cofrestr gyhoeddus o gydsyniadau i drwyddedau sgipiau yn Rhondda Cynon Taf.

Gwybodaeth bellach

Mae gwybodaeth bellach i'w chael drwy edrych ar ein hadran cwestiynau cyffredin isod, neu drwy gysylltu â ni (y manylion cysylltu i'w cael isod).

Cysylltu â ni

Isadran Gofal y Strydoedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Sardis
Sardis Road
Pontypridd
CF37 1DU

Ffôn: 01443 680500
Ebost: sgipiauasgaffaldiau@rctcbc.gov.uk |

Cwestiynau cyffredin

Oes rhaid i mi gael trwydded sgip neu gynhwysydd?

Rhaid i weithredwyr sgipiau neu gynhwysyddion gael trwydded i osod sgip neu gynhwysydd ar y briffordd.

Beth yw'r gost?

Bydd penderfynu ar gais am drwydded sgip neu gynhwysydd yn costio £23.00. Os ydych chi’n cael caniatâd, bydd y drwydded yn ddilys am gyfnod o 14 niwrnod. Mae'r ffi hon yn talu am y cydsyniad cychwynnol a chaniatâd i osod sgip neu gynhwysydd ar y briffordd am 14 niwrnod. Parthed diwrnodau dilynol wedi hynny, codir tâl o £23.00 am 14 niwrnod neu unrhyw ran o hynny.

A yw'r Cyngor yn darparu sgipiau neu gynwysyddion?

Nac ydyw. Ond fe fydd enwau a manylion cwmnïau sgipiau neu gynwysyddion lleol yn eich llyfr ffôn lleol.

Sut mae gwneud cais?

Os ydych chi yn hurio sgip neu gynhwysydd, cyfrifoldeb y cwmni sgipiau neu gynwysyddion yw gwneud y cais ar eich rhan. Ydych chi am wybod a gafodd cais ei wneud am drwydded? Croeso i chi wirio drwy gysylltu â Charfan Gofal y Strydoedd ar 01443 425001, neu ar sgipiauasgaffaldiau@rctcbc.gov.uk| . Mae hawl gan y Cyngor symud a chymryd unrhyw sgipiau neu gynwysyddion sy wedi’u gosod ar y briffordd heb drwydded ddilys.

Beth mae trwydded yn ei gwmpasu?

Gosod sgip neu gynhwysydd gan gydymffurfio ag amodau'r Cyngor parthed sgipiau.

Os oes gennyf drwydded ar gyfer sgip neu gynhwysydd mewn un rhan o Rondda Cynon Taf, a oes gennyf hawl i osod sgip mewn rhan arall?

Nac oes. Mae'r drwydded yn benodol i un safle. Bydd trwydded yn ofynnol i bob cyfeiriad lle mae sgip neu gynhwysydd i fod.

A ga i osod sgip neu gynhwysydd mewn lôn gefn?

Fe fydden ni yn ystyried cais o'r fath.

Pryd na fydd trwydded yn ofynnol?

Nid oes angen trwydded pan gaiff sgip neu gynhwysydd ei osod ar dir preifat neu ar dramwyfa neu ddreif preifat. Os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw beth o gwbl, dylech wirio gyda Charfan Gofal y Strydoedd.

Faint o amser fydd hyn yn ei gymryd?

Mae angen 48 awr o rybudd o leiaf o'r cwmni sgipiau neu gynwysyddion er mwyn inni roi trwydded.

Serch hynny, os oes materion traffig penodol ar y ffordd lle mae'r sgip neu gynhwysydd i gael ei osod (er enghraifft, llwybr bws, ffordd gul, ayyb) mae'n bosibl y bydd yn ofynnol i archwilio'r safle er mwyn negodi amodau, a lleoliadau amgen ar gyfer gosod y sgip neu’r cynhwysydd.

Mewn amgylchiadau fel hyn, fe all y gwaith o baratoi trwydded gymryd mwy o amser. Bydd y cwmni sgipiau neu gynwysyddion dan sylw yn cael eu hysbysu am unrhyw faterion o ran problemau traffig adeg gwneud y cais.

Nodyn 

Os ydych chi yn hurio sgip, ein cyngor ni yw i chi beidio â'i orlenwi. Gall sgipiau sydd wedi'u gorlenwi fod yn beryglus i'w cludo. Efallai bydd y cwmni sgip yn gwrthod casglu sgipiau sy’n orlawn. Rhaid i'r llogwr waredu unrhyw ddefnydd dros ben mewn ffordd gyfrifol. Byddai'r Cyngor yn ystyried unrhyw ddefnydd dros ben o sgip wedi'i orlenwi yn dipio anghyfreithlon gan y llogwr.