sbwriel

Beth yw sbwriel?

street cleaner

Mae yna wahanol ddiffiniadau cyfreithiol am sbwriel, ond yn syml, sbwriel yw gwastraff sy’n cael ei adael neu’i wasgaru’n anghyfreithlon, yn gyffredinol mewn man cyhoeddus.

Gall sbwriel gynnwys llawer iawn o bethau o eitemau bach fel papur losin, stwmps sigaréts, gwm cnoi neu docynnau bws, neu eitemau mwy fel poteli diodydd, caniau, bocsys bwyd brys, neu hyd yn oed fagiau o wastraff. Mae sbwriel yn hyll ofnadwy ac mae’n rhoi argraff wael o ardal leol.

Beth mae’r Cyngor yn ei wneud am sbwriel?

Rydyn ni’n darparu biniau sbwriel mewn gwahanol leoliadau ar draws Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni hefyd yn darparu gwasanaeth glanhau’r strydoedd i briffyrdd mabwysiedig, priffyrdd, llwybrau troed cyhoeddus, grisiau cyhoeddus, ardaloedd canol trefi ar gyfer cerddwyr yn unig, meysydd parcio a mannau cyhoeddus yn y Sir.

Rydyn ni’n darparu’r gwasanaeth yma yn unol â Chôd Ymarfer ar Sbwriel a Gwastraff Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990. Yn y Côd, mae strydoedd yn cael eu rhannu’n saith categori gwahanol. Po fwyaf aml y bydd y stryd yn cael ei defnyddio, yr amlaf y bydd yn cael ei glanhau. Mae llawer iawn o fynd a dod mewn lleoedd fel canolfannau siopau, felly byddan nhw’n cael blaenoriaeth.

Fodd bynnag, os bydd ardal yn gwaethygu i lefel annerbyniol o ran golwg, bydd yn cael ei glanhau o fewn terfynau amser a nodir yn y Côd Ymarfer.

Yn unol â’r Côd Ymarfer, bydd yr ardal yn dod o dan un o’r pedwar categori o lanweithdra, sef ...

Gradd A – dim sbwriel na gwastraff.

Gradd B – mwy neu lai dim gwastraff na sbwriel ar wahân i rai eitemau bach.

Gradd C – llawer iawn o sbwriel a gwastraff a rhai pentyrrau bach

Gradd D – llawer iawn o bentyrrau o sbwriel a gwastraff

Dyw’r Côd ddim yn dweud pa mor aml mae rhaid glanhau pob ardal. Yn hytrach, mae’n nodi cyfnod o amser i sicrhau bod yr ardal yn cyrraedd statws Gradd A.

I wneud hyn, rydyn ni’n ysgubo pob ffordd fabwysiedig â pheiriannau ac â llaw yn ôl amserlen. Bydd ffordd naill ai’n cael ei hysgubo bob dydd, bob wythnos, bob pythefnos neu bob mis gan ddibynnu ar yr ardal a statws y ffordd. Bydd Prif Strydoedd prysur yn cael eu hysgubo’n fwy rheolaidd na ffyrdd tawel mewn ardaloedd preswyl.

Byddwn ni’n defnyddio brwsh llaw er mwyn cael gwared ar sbwriel a gwastraff o bafin neu lain. Mae hefyd yn fodd o gael gwared ar eitemau mwy o gwteri. Byddwn ni’n defnyddio peiriant i lanhau cwteri a’r system ffyrdd.

Photograph showing Cardiff Road, Aberdare before being litter picked.  Photograph showing Cardiff Road, Aberdare after being litter picked.

Oes gan y Cyngor raglen glanhau strydoedd?

Er mwyn bodloni gofynion y Côd Ymarfer ar Sbwriel a Gwastraff, mae gyda ni raglen glanhau strydoedd yn ei lle.

Fel rhan o’r rhaglen yma, rydyn ni’n gwneud y canlynol:

 • Glanhau canol trefi’n barhaus
 • Glanhau prif ffyrdd unwaith yr wythnos
 • Glanhau ffyrdd eraill unwaith y mis
 • Glanhau arwyddion ffyrdd a dodrefn stryd
 • Glanhau arosfannau bysiau lleol
 • Glanhau cofebau a delweddau coffa
 • Cael gwared ar unrhyw wastraff sydd wedi casglu ar dir y Cyngor
 • Darparu biniau sbwriel a’u gwacau nhw cyn iddyn nhw lenwi
 • Eich helpu chi gyda gwaith glanhau rydych chi wedi’u trefnu’n lleol
 • Cael gwared ar gwm cnoi o bafinau canol trefi
 • Cadw mannau eistedd yn lân ac yn daclus
 • Clirio pentyrrau mawr o ddail oddi ar ffyrdd (yn yr hydref)
 • Casglu chwistrellau a phethau â min iddyn nhw

Sut galla i helpu i gadw fy ardal yn lân?

Gallwch chi’n helpu ni gadw’r ardal yn lân drwy wneud y pethau hyn:

Photograph showing a manual sweeping of a street.

 • Defnyddio’r biniau rydyn ni’n eu defnyddio ar gyfer eich sbwriel a’ch gwm cnoi
 • Defnyddio’r canolfannau ailgylchu gwastraff o’r cartref (safleoedd amwynderau dinesig) am ddim
 • Trefnu contractau casglu gwastraff ar gyfer eich gwastraff byd busnes
 • Glanhau baw eich cŵn ar eu hôl
 • Hysbysebu eich achlysuron yn gywir heb ddefnyddio posteri a phapurach sy’n hyll ac yn anghyfreithlon
 • Cadwch geir i ffwrdd o ardaloedd rydych chi am i ni eu cadw nhw’n lân

Sut mae adrodd am broblem sbwriel?

Os ydych chi’n meddwl bod safon eich stryd wedi cwympo yn is na’r safon ofynnol, dwedwch wrthon ni am hyn drwy ddefnyddio ein manylion cyswllt isod neu ddefnyddio’r ffurflen ar-lein ar waelod y dudalen.

Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni, rhowch yr wybodaeth ganlynol i ni ...

• Enw’r stryd neu’r ardal rydych chi’n meddwl sydd wedi cwympo mewn safon

• Faint o sbwriel sydd yno a’r math o sbwriel

• Oes cerbydau yn parcio ar y stryd, ac ar ba adegau mae’r cerbydau yno?

• A weloch chi rywun yn daflu’r sbwriel?

• Os weloch chi rywun yn taflu’r sbwriel, oeddech chi’n eu hadnabod nhw neu a fyddai modd i chi eu disgrifio?

• Os weloch chi rywun yn gollwng y sbwriel, a fyddech chi’n barod i wneud datganiad am y digwyddiad?

• Oes unrhyw dystiolaeth sy’n dangos pwy adawodd sbwriel (llythyron, biliau ac ati)?

Cysylltwch â ni

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gofal y Strydoedd
Gwasanaethau Gofal Strydoedd Rhondda Cynon Taf
Tŷ Glantaf
Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT

Ffôn: 01443 494700
Ffacs: 01443 844310
E-bost: Customer.Services@rhondda-cynon-taf.gov.uk