Gwasanaeth Wardeniaid Cŵn

Bydd y Warden Cŵn yn eich helpu chi os bydd eich ci chi ar goll, ac mae hefyd yn ceisio atal cŵn strae rhag bod yn niwsans i draffig neu bobl.

Menyw gyda chi / Lady with dog

Yn benodol, mae’r gwasanaeth yn ceisio delio â phroblemau sy’n cael eu hachosi gan bedwar brif elfen o berchnogaeth anghyfrifol o gŵn:

 • cŵn swnllyd
 • cŵn ymosodol
 • baw cŵn
 • cŵn strae

Y tro cyntaf y bydd ci yn cael ei ddal yn crwydro, bydd y wardeiniaid cŵn yn ceisio dod o hyd i’r perchnogion a mynd â’r ci yn ôl atyn nhw.

Bydd unrhyw gi strae arall yn cael ei gadw’n ddiogel hyd at saith diwrnod neu ragor.

Byddwn ni’n delio ag unrhyw gŵyn am gi strae ar dir ysgol neu sy’n effeithio ar draffig fel mater o frys.

Byddwn ni’n ymateb i unrhyw gŵyn am gi cyn gynted â phosibl ond bob amser o fewn 1 diwrnod gwaith. Bydd y Warden Cŵn yn dilyn y rheolau cyfrinachedd a bydd yn dweud wrthoch chi am yr hyn mae’n ei wneud.

Does dim modd i’r Warden Cŵn ddelio â rhai mathau o gŵyn. Bydd rhyw asiantaeth briodol arall yn trafod rhai materion penodol (e.e. yr Heddlu neu’r RSPCA).

Bydd y Wardeniaid Cŵn yn gwneud yn siwr bod dyletswyddau cyfreithiol y Cyngor mewn perthynas â chŵn yn cael eu cyflawni. Byddan nhw hefyd yn mynd ar batrol ar draethau a mannau eraill y mae is-ddeddfau sy’n ymwneud â chŵn yn effeithio arnyn nhw. Bydd hefyd yn gosod sticeri i rybuddio i beidio â gadael baw cŵn lle bo angen.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau neu gwynion, cysylltwch â’r Wardeiniaid Cŵn.

Ymweld ag Ysgolion

Elfen o’n gwaith ni yw addysgu. Gall ysgolion cynradd Rhondda Cynon Taf drefnu i Warden Cŵn ymweld â’r ysgol a siarad â disgyblion am fod yn berchennog cyfrifol ar gi.

Os ydych chi’n athro mewn ysgol Rhondda Cynon Taf, e-bostiwch ni am ragor o fanylion.

Rhowch goler ar eich ci!

Yn ôl y gyfraith, mae rhaid i’ch ci wisgo coler â thag pan fydd mewn man cyhoeddus.

Os byddwn ni’n dal eich ci yn crwydro’n strae, byddwn ni’n dod ag ef yn ôl atoch chi am ddim y tro cyntaf. Ond byddwn i ddim ond yn gallu gwneud hyn os yw’r ci’n gwisgo tag neu os oes ganddo feicrosglodyn.

Os byddwn ni’n dal ci strae, ac yn methu â dod o hyd i’r perchennog, byddwn ni’n cadw’r ci yn y llety cŵn – a chi fydd yn gorfod talu. Os na fyddwch chi’n dod i moyn y ci o fewn saith diwrnod, byddwch chi’n colli’r hawl i’w gymryd yn ôl a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i gartref newydd iddo.

Cyfraith Baw Ci!

Deddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996

Daeth Deddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996 i rym ar 1af Mai 1997.

Yn ôl y Ddeddf yma, mae rhaid i chi lanhau ar ôl eich ci os bydd e’n baeddu ar dir awyr agored y mae modd i’r cyhoedd ei ddefnyddio.

Y gosb am dorri’r gyfraith yma yw dirwy ‘yn y fan a’r lle’ o £75, neu gael eich erlyn yn llys yr ynadon.

Mae bagiau baw cŵn bio ar gael am ddim. Holwch yn swyddfeydd ibobun y Cyngor, neu yn y Lloches ar gyfer Anifeiliaid.

Gwasanaethau’r Wardeniaid Cŵn:

 • ymateb i bob cŵyn cyn gynted â phosibl, ond o fewn 1 diwrnod gwaith.
 • ymateb ar frys i adroddiad o gŵn strae ar dir ysgol neu sy’n ymyrryd â llif traffig.
 • casglu a dychwelyd eich ci y tro cyntaf y bydd wedi crwydro, os yw’n gwisgo coler a thag cyfeiriad.
 • casglu pob ci strae arall a’u cadw’n ddiogel am hyd at saith diwrnod i’w casglu gan y perchennog (bydd rhaid talu cost am ei gadw). Yna, os na fydd rhywun wedi’i hawlio byddwn ni’n gweithio gydag elusennau lleol i geisio dod o hyd i gartref newydd i’r ci – mae gyda ni hanes llwyddiannus iawn o ail-gartrefu cŵn.
 • hyrwyddo bod yn berchennog cyfrifol ar gi drwy siarad ag ysgolion cynradd a grwpiau eraill.
 • Rhoi bagiau baw ci bio am ddim i berchnogion cŵn.
 • Gorfodi isddeddfau sy’n ymwneud â chŵn a Deddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996.
 • Gosod meicrosglodion am ddim i hyrwyddo bod yn berchennog cyfrifol.

Cysylltwch â ni

 

Ffôn: 01443 425777
Ffacs: 01443 425301
Minicom: 01443 425535
E-bost: animalpound@rhondda-cynon-taf.gov.uk