Mewnforio anifeiliaid

Mae rheoliadau mewnforio yn newid gan ddibynnu a ydych chi’n mewnforio i’r DU neu wledydd tramor.

Mewnforio i'r DU

Mae rheoliadau cwarantîn yn dal mewn grym yn y Deyrnas Unedig. Mae torri’r Rheoliadau hyn yn erbyn y gyfraith. Mae rheolaeth lem ar fewnforio anifeiliaid anwes i’r Deyrnas Unedig. (Mae hyn yn cynnwys bochdewion, gerbilod, llygod, ac adar). Os ydych chi’n bwriadu mewnforio anifail anwes, dylech chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Yn ôl Gorchymyn y Gynddaredd (Mewnforio Cŵn, Cathod, a Mamaliaid Eraill) 1974, (fel y’i diwygiwyd), mae gyda ni’r pŵer i ddifa anifeiliaid sy’n glanio heb basbort i anifeiliaid anwes. Yn ogystal â hynny mae’r gyfraith yn rhoi pwerau i roi dirwy i berchnogion anifeiliaid, neu’u hanfon i garchar. Dyna pam fod ufuddhau i’r rheolau hyn mor bwysig.

Cynllun Teithio i Anifeiliaid Anwes

Mae'r Cynllun Teithio i Anifeiliaid Anwes (Cynllun PETS) yn system sy’n caniatáu i anifeiliaid anwes o rai gwledydd ddod i mewn i’r Deyrnas Unedig heb orfod bod yn destun cyfnod o gwarantîn, ar yr amod bod gweithdrefnau penodedig yn cael eu dilyn.

Mae hefyd yn golygu y gall pobl yn y Deyrnas Unedig fynd â’u hanifeiliaid anwes i wledydd eraill yn yr Undeb Ewropeaidd, a’u dychwelyd i’r Deyrnas Unedig.

Hefyd, ar ôl bod â’u hanifeiliaid anwes i rai gwledydd sydd ddim yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd, mae'n bosibl iddyn nhw ddod â nhw yn ôl i’r Deyrnas Unedig heb yr angen am gwarantîn.

Mae rhagor o wybodaeth am y wybodaeth uchod ar gael trwy Defra.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 01443 425777
Ffacs: 01443 425301

Minicom: 01443 4255301
E-bost:iechydycyhoeddathai@rctcbc.gov.uk