Rheoli llygredd – cymeradwyaeth Deddf Glendid Aer

Daeth llawer o wahanol Reoliadau newydd i rym yn sgîl Deddf Aer Glân 1993. Ymhlith eu pynciau mae cadw allyriadau mwg dan reolaeth, uchder simneau, a chynnwys a chyfansoddiad tanwyddau modur.

O dan Ddeddf Aer Glân 1993 mae hi’n drosedd i greu mwg tywyll neu fwg du ar safleoedd diwydiant neu fasnach. Os ydych chi’n ystyried llosgi deunyddiau (gan gynnwys wrth glirio safle, dymchwel, neu adeiladu), rhaid i chi beidio â chreu meg tywyll neu fwg du.

Os ydych chi am losgi ‘gwastraff a reolir’, fe ddylach chi ymgynghori’n gyntaf â’r Awdurdod Lleol ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Peidiwch â llosgi gwastraff a reolir heb gysyniad yr awdurdodau ymlaen llaw.

Mae’n drosedd o dan adran 33 Deddf Aer Glân 1993 i losgi deunydd inswleiddio cêbl er mwyn adennill y metel os na fyddwch chi wedi cael caniatâd o dan Ddeddf Atal a Rheoli Llygredd 1999.

Mae gyda’r awdurdodau lleol bwerau i reoli ffwrneisiau ac uchder simneau. Rhaid iddyn nhw gymryd nifer o ffactorau i ystyriaeth wrth benderfynu cymeradwyo uchder simne ai peidio.

O dan y Ddeddf hon, os ydych chi am newid ffwrnais sydd gyda chi’n barod, neu newid adeilad sydd ynghlwm wrth ffwrnais, rhaid i chi gael cymeradwyaeth yr Awdurdod Lleol ymlaen llaw.

Os yw’ch ffwrnais chi’n gweithio fel un o’r tri math yma, mae’n bosibl bod rhaid ichi osod cyfarpar arbennig arno er mwyn ei hatal rhag allyrru gormod o raean a llwch:

  • llosgi tanwydd maluriedig, neu
  • llosgi mwy na 45.4 kg yr awr o unrhyw ddeunydd solid arall, neu
  • llosgi unrhyw ddeunydd hylifol neu nwyaidd ar raddfa sy’n cynhyrch 366.4 neu ragor o bŵer yr awr

Rhaid ichi gael cymeradwyaeth yr Awdurdod Lleol i’ch mesurau lleihau allyriadau. Mae’n ofynnol iddyn nhw benferfynu a yw’ch mesurau chi’n bodloni’r safonau ai peidio.

  • Os ydych chi am osod simdde ar ffwrnais o’r tri math uchod, rhaid i’r simdde fod o uchder sy’n cael ei chymeradwyo gan yr Awdurdod Lleol. Os yw’r Awdurdod yn gosod unrhyw amodau ychwanegol, rhaid cydymffurfio â’r rheiny hefyd.

Ydych chi’n ceisio am ganiatâd ar gyfer lleihau allyriadau neu osod simdde? Rhaid i’ch cais gynnwys digon o wybodaeth i’n swyddogion ni fedru wneud y cyfrifiadau anghenrheidiol.

Os byddwch chi’n gofyn inni gymeradwyo uchder simdde i ffwrnais, rhaid inni roi penderfyniad ysgrifenedig o fewn 28 i’ch cais ddod i law. (Yr unig eithriad yw pan fyddwch chi a ni yn cytuno mewn ysgrifen bod modd cymryd mwy o amser.) Os byddwn ni’n peidio â delio â’ch cais o fewn y cyfnod hwn, byddwch chi’n cael cymeradwyaeth yn ddiamod.

Rhaid ystyried unrhyw gais ynglŷn â ffwrnais, neu uchder simdde, o dan Ddeddf Atal a Rheoli Llygredd 1999

Gwybodaeth gysylltu

Ffôn: 01443 442100
Ebost: EnvironmentalPollution@Rhondda-cynon-taf.gov.uk