Sbwriel o'r tai - canolfannau cael gwared

Ydy’r Cyngor yn darparu mannau ble galla i fynd â gwastraff?

Daeth pump o safleoedd amwynderau dinesig i’n meddiant pan gafodd y cynghorau eu haildrefnu ym 1996. Roedd y rhain yn fannau bach a oedd yn cynnwys ychydig o sgipiau ar gyfer gwastraff cymysg. Roedd swyddog yn gweithio ar bob safle, ond eu prif ddyletswydd nhw oedd cadw’r safle’n lân a sicrhau bod y sgipiau’n cael eu gwacau’n rheolaidd.Canolfanailgylchu bryn Pica / the new Community Recycling Centre at Bryn Pica.

Rydyn ni wedi gwella’r safleoedd gwreiddiol ac rydyn ni hefyd yn datblygu safleoedd newydd yn benodol. Erbyn hyn, dydy’r safleoedd ddim yn fannau gwaredu gwastraff, yn hytrach maen nhw’n canolbwyntio ar ailgylchu – prin iawn yw’r cyfleusterau ar gyfer deunyddiau does dim modd eu hailgylchu. Er mwyn cyfleu’r amcan yma, enw newydd y safleoedd yw Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned.

Ein hamcan ni yw ailgylchu’r rhan fwyaf o ddeunyddiau sy’n dod i mewn i’r safleoedd yma. Er mwyn cyflawni hyn rydyn ni wedi gosod amrywiaeth o gynhwysyddion ailgylchu ar bob safle. Mae modd i chi fynd â gwastraff i’r safleoedd, ond bydd gofyn i chi roi’r deunyddiau mae modd eu hailgylchu yn y cynhwysyddion priodol.

Cofiwch

 • Mae hawl gan y safleoedd yma i dderbyn gwastraff o’r cartref yn unig.
 • Fydd dim hawl gyda chi i ddadlwytho unrhyw wastraff masnachol ar unrhyw safle.
 • Bydd gofyn i yrwyr faniau, loriau ac unrhyw gerbyd masnachol arall roi eu manylion nhw (enw, cyfeiriad, manylion y cerbyd a disgrifiad o’r gwastraff). Bydd hefyd gofyn i chi lofnodi datganiad sy’n nodi mai o’ch cartref chi mae’r gwastraff yn dod.

Ble galla i gymryd gwastraff y cartref?

Mae modd i chi gymryd gwastraff y cartref i unrhyw Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned.

Erbyn hyn, mae modd i’r canolfannau yma dderbyn deunyddiau i’w hailgylchu, ond mae rhai pethau does dim modd eu hailgylchu. Mae sgipiau ar gael ym mhob Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ond bydd ein swyddogion ni’n gofyn i chi roi unrhyw ddeunyddiau mae modd eu hailgylchu yn y cynhwysyddion ailgylchu priodol.

Gwastraff o’r cartref – Safleoedd ar gyfer gwastraffGwastraff o’r cartref – Safleoedd ar gyfer gwastraffGwastraff o’r cartref – Safleoedd ar gyfer gwastraff

Pryd mae’r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ar agor?

.
Haf: 1af Ebrill – 31ain Hydref 8:00am tan 7:30pm
Gaeaf: 1af Tachwedd – 31ain Mawrth 8:00am tan 5:30pm

Ble mae’r canolfannau ailgylchu?

.

Tŷ Amgen, Llwydcoed CF44 0BX

Cymmer Road, Dinas CF39 9BL

Nantygwyddon Road, Y Gelli CF41 7TL

North Road, Glynrhedynog CF43 4RS

Ystad Ddiwydiannol Trefforest CF37 5TT

Bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth (bil cyfleusterau diweddar) sy’n cadarnhau eich bod chi’n byw ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf er mwyn i chi ddefnyddio’r ganolfan ailgylchu ar Safle Tirlenwi Bryn Pica.

Cafodd y safle yn Nhrefforest ei hagor yn swyddogol ym mis Mawrth 2008. Dyma’r safle ailgylchu gyntaf ym mro Taf-Elái.

Mae hawl gan y safle yn Nhrefforest i dderbyn gwastraff o’r cartref oddi wrth drigolion Rhondda Cynon Taf felly, os ydych chi eisiau dadlwytho darnau o wastraff does dim modd eu hailgylchu, bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth eich bod chi’n byw yn Rhondda Cynon Taf ar ffurf bil cyfleustodau diweddar.

Bydd gofyn i aelodau o’r cyhoedd sydd heb fil cyfleustodau diweddar lenwi ffurflen – yn cynnwys manylion eu cerbyd, eu henw a’u cyfeiriad nhw. Bydd anfoneb gwerth £20 yn cael ei hanfon at unrhyw rai sydd ddim yn byw yn Rhondda Cynon Taf.

Bydd gofyn hefyd i yrwyr faniau, loriau ac unrhyw gerbyd masnachol arall ddangos y manylion canlynol i swyddogion Rhondda Cynon Taf yn nerbynfa Tŷ Glantaf, sydd gyferbyn â’r safle. (Ar agor Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am - 4.00pm)

Bydd gofyn i chi ddangos Tystysgrif Cofrestru Cerbyd a bil cyfleustodau diweddar. Os ydy’r fan wedi’i benthyca gan gwmni, bydd gofyn i chi gael llythyr gan y cwmni yna ar bapur pennawd sy’n nodi bod hawl gennych chi i ddefnyddio’r cerbyd ac eich bod chi’n gwneud hyn at ddefnydd personol.

Os ydych chi wedi llogi’r cerbyd bydd gofyn i chi ddod â chopi o’r cytundeb llogi gyda chi.

Yn olaf, cyn dadlwytho eitemau i’w hailgylchu, bydd gofyn i chi ddisgrifio’r gwastraff yn fanwl a dangos tystiolaeth sy’n cadarnhau bod y gwastraff wedi dod o’r cartref.

Sut mae defnyddio safle gwastraff y cartref?

Gwnewch hyn:

 • Ewch â gwastraff y cartref i’r safleoedd yma (does dim hawl ganddyn nhw i gymryd gwastraff siopau a busnesau)
 • Os ydych chi’n cyrraedd y safle mewn fan neu unrhyw gerbyd masnachol arall, dylech chi ddisgwyl llenwi ffurflen i gadarnhau bod y gwastraff wedi dod o’ch cartref chi
 • Dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau mae’r swyddogion yn eu rhoi
 • Didolwch eich eitemau chi a’u rhoi nhw yn y cynhwysyddion priodol
 • Gofynnwch i’r swyddogion am gymorth neu wybodaeth os oes angen
 • Arhoswch yn amyneddgar os oes nifer o bobl yn aros i ddefnyddio’r cyfleusterau
 • Sicrhewch fod plant ac anifeiliaid anwes yn aros yn eich cerbyd chi drwy’r amser
 • Gyrrwch ar gyflymder hyd at 5mya ar y safle

Peidiwch â gwneud hyn:

 • gadael unrhyw eitemau tu allan i’r safle
 • gadael unrhyw eitemau ar lawr y safle
 • ceisio â defnyddio’r safle tu allan i’w horiau agor hi
 • ysmygu ar y safle

Gwastraff o’r cartref – Safleoedd ar gyfer gwastraffGwastraff o’r cartref – Safleoedd ar gyfer gwastraffGwastraff o’r cartref – Safleoedd ar gyfer gwastraff

Cysylltwch â ni

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gofal y Strydoedd
Gwasanaethau Gofal Strydoedd Rhondda Cynon Taf
Tŷ Glantaf
Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 827730
E-bost: ailgylchu@rhondda-cynon-taf.gov.uk