Tynnu adeiladau i lawr – materion rheoli a chyngor

Yn unol ag Adran 80, Deddf Adeiladu 1984, mae gofyn eich bod chi’n rhoi gwybod i’r Awdurdod Lleol am unrhyw fwriad i ddymchwel adeilad. Fel arfer bydd rhaid rhoi gwybod o leiaf chwe wythnos cyn bod y gwaith yn dechrau.

Os byddwch chi’n dymchwel adeilad sydd ddim yn fwy na 1,750 o droedfeddi ciwbig o’i fesur yn allanol, does dim rhaid i chi roi gwybod. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi roi ystyriaeth i ofynion Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 rhag ofn ei bod yn berthnasol i waith dymchwel a datblygu.

Mae’n rhaid i chi ddarparu cynllun o leoliad yr adeilad a’r strydoedd cyfagos yn ogystal â datganiad o ddull ac asesiad risg ar gyfer dymchwel adeiladau mwy o faint.

Mae gofyn i chi hefyd ddweud wrth Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch drwy gyflwyno hysbysiad F10 o’r bwriad i ddymchwel. Bydd angen i chi anfon copi o’r ffurflen aton ni hefyd os gwelwch yn dda.

Dylech roi ystyriaeth i Ddeddf Waliau Cydrannol 1996. Mae’r Ddeddf yma’n disgrifio hawliau a chyfrifoldebau perchnogion tai cyfagos o ran strwythurau cydrannol. Yn eu hanfod, mae’r rhain yn ymwneud â chyfraith breifat rhwng y perchnogion perthnasol a fyddan nhw ddim yn cael eu gorfodi gan yr Awdurdod Lleol. Mae Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog yn cyhoeddi llyfryn esboniadol ar y mater, cysylltwch â ni i gael copi.

Dylai ymgymerwyr statudol hefyd gael eu hysbysu er mwyn iddyn nhw allu gwneud yn siŵr bod eu gwasanaethau nhw wedi’u selio’n gywir.

Gallech chi gael dirwy o ddim mwy na £2,000 ar y raddfa gyfredol os byddwch chi’n methu â hysbysu.

Manylion cyswllt

Peiriannydd Strwythurol
Ffôn: 01443 494756
Ffacs: 01443 494774