Safleoedd bwyd - caniatâd

eugo-logo

Os bydd busnes yn cynhyrchu, paratoi neu'n trin bwyd sy'n deillio o anifeiliaid, rhaid i'r busnes a'i weithgareddau gael eu cymeradwyo gan y Cyngor. Fel arall, bydd angen i'r busnes bwyd gael ei gofrestru gyda'r Cyngor (gweler ein Tudalen cofrestru busnes bwyd).

Crynodeb o'r rheoliadau

I gael cymeradwyaeth ar gyfer cynhyrchion o darddiad anifeiliaid bydd angen bodloni safonau hylendid penodol, sy wedi'u nodi yn Rheoliad (EC) Rhif 853/2004 rheolau hylendid ar gyfer tarddiad bwyd anifeiliaid a Rheoliad (EC) rhif 852/2004.

Meini prawf cyflwyno cais am drwydded

Yn syml iawn, efallai bydd sefydliad angen caniatâd ar gyfer cynhyrchion o darddiad anifeiliaid, gan gynnwys:

Cig; pysgod (wedi'u lladd); pysgod cregyn (yn fyw neu wedi'u lladd); llaeth; wyau; coesau llyffantod; malwod; a chynhyrchion sy wedi'u gwneud o unrhyw un o'r rhain; a hefyd braster anifeiliaid wedi'u rendro; coluddion wedi'u trin; gelatin; colagen ac ati.

Fydd dim caniatâd oni bai bod y busnes bwyd yn bodloni'r safonau gofynnol. I wneud cais i gael caniatâd, dylech gysylltu â'r garfan Materion Bwyd, Iechyd a Diogelwch, a llenwi cais ar gyfer y ffurflen caniatâd.

Y broses o gyflwyno cais

Ddylai busnesau bwyd ddim dechrau unrhyw weithgaredd sy'n gofyn am ganiatâd, heb dderbyn caniatâd amodol neu'n llawn ar gyfer y gweithgaredd arfaethedig o'r garfan Materion Bwyd, Iechyd a Diogelwch. Mae'n drosedd i ddechrau busnes heb ganiatâd, a bydd y busnes yn debygol o gael eu herlyn. Does dim ffi am y cais i gael caniatâd.

Os ydy perchennog y busnes yn credu bod angen caniatâd ar ei safle, dylen nhw gysylltu â'r garfan Materion Bwyd, Iechyd a Diogelwch yn y lle cyntaf. Yn dilyn y drafodaeth gychwynnol, efallai bod dim angen caniatâd a bod y broses gofrestru bwyd arferol yn ddigonol.

Os yw'r safle yn ei gwneud hi'n ofynnol i gael caniatâd, bydd angen cyflwyno cais i'r garfan Materion Bwyd, ynghyd â:

  • cynllun safle - gall hyn fod wedi'i fraslunio, ond dylai'r cynllun adlewyrchu'r safle yn gywir
  • tystiolaeth o'r System Rheoli Diogelwch Bwyd sy'n seiliedig ar egwyddorion ddadansoddi peryglon a phwynt rheoli critigol (HACCP)


Mae'r cais am safle cymeradwy yn cynnwys y ceisydd yn darparu gwybodaeth fanwl.

Cymerwch amser i ystyried y ffurflen yn ofalus a sicrhau eich bod yn cwblhau'r ffurflen yn llawn ac yn fanwl.

Ar ôl derbyn y cais am ganiatâd, bydd swyddog yn adolygu'r cais at ddibenion cyflawnrwydd, yna'n trefnu ymweliad safle â'r ymgeisydd. Mae hyn yn helpu i wirio'r manylion ar y cais, yn ogystal â thrafod unrhyw faterion neu'r gofynion sydd angen i'r ymgeisydd i gwrdd.

Fel arfer, bydd yr ymweliad i'r safle yn cyfateb i arolwg safle bwyd|

Yn dilyn yr arolwg safle a phenderfyniad y swyddog bod yr holl ofynion wedi'u bodloni, cewch ganiatâd i'r safle a rhif caniatâd unigryw, sy'n rhan o'r marc adnabod safonol. Rhaid rhoi hyn ar eich cynnyrch a dogfennau, gyda marc sy'n cynnwys y rhif caniatâd tri digid unigryw, sy'n sicrhau eich bod chi'n gallu olrhain y cynnyrch yn ôl i'ch cwmni. Bydd y swyddog wedi trafod hyn gyda'r ceisydd yn ystod y broses ymgeisio.

Mae gan y garfan Materion Bwyd, Iechyd a Diogelwch darged o 28 diwrnod olynol i benderfynu'r cais - hynny yw, penderfynu os ydych chi'n cael caniatâd ai beidio. Os nad ydych wedi cael unrhyw adborth oddi wrth y garfan ar ôl i'r cyfnod hwn dod i ben, cysylltwch â ni ar y manylion isod. Nid yw'n golygu bod eich cais wedi derbyn caniatâd.

Bydd yr ymgeisydd yn derbyn llythyr am y caniatâd, ynghyd â'r grant o'r ffurflen ganiatâd.

Bydd yr ymgeisydd hefyd yn derbyn llythyr yn egluro'r penderfyniad i wrthod caniatâd.

Sut i gyflwyno cais

Os ydych chi eisiau cyflwyno cais am gymeradwyaeth ar gyfer eich busnes bwyd, mae croeso i chi:

Argraffu ffurflen gais neu ofyn i ni anfon un atoch chi – bydd eisiau i chi ei llenwi a'i hanfon hi yn ôl i'r garfan Materion Bwyd, Iechyd a Diogelwch;

neu

Erbyn hyn, mae'n bosibl i chi gyflwyno cais ar-lein neu dderbyn ffurflen gais. Defnyddiwch y manylion isod:

Y broses apelio

Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn gyntaf. Os ydyn ni'n gwrthod eich cais, gallwch chi apelio yn eich llys ynadon lleol. Mae hawliau apelio yn ddarostyngedig i reoliad 12 o'r Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2007

Cwyno/gwrthwynebu

Os ydych chi o'r farn ein bod ni wedi methu â rhoi gwasanaeth da neu'n pryderu ynghylch cynnydd eich cais, cysylltwch â'r garfan Materion Bwyd, Iechyd a Diogelwch. Byddwn yn ymdrechu i ddatrys unrhyw bryderon sy gyda chi.

Mae gweithdrefn cwyno ffurfiol gyda'r cyngor hefyd.

Cofrestri cyhoeddus

Byddwn ni'n rhoi'r manylion ar gofrestr Mae cofrestr o gyfeiriadau, ynghyd â'r mathau o fusnesau sy'n cael eu cynnal ynddyn nhw, yn gallu cael ei hagor gan aelodau o'r cyhoedd. Fydd cofnodion o'r manylion eraill sy'n cael eu rhoi ddim ar gael i'w gweld gan y cyhoedd nac yn cael eu rhannu gydag unrhyw un y tu allan i'r Cyngor, Adrannau'r Llywodraeth Leol ac Asiantaethau'r Llywodraeth. Bydd y manylion yn cael eu defnyddio at ddibenion cofrestru, gweithredu a diogelu cyllid cyhoeddus.

Cysylltwch â ni

Carfan Materion Bwyd, Iechyd a Diogelwch,
Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd,
Tŷ Elái,
Dinas Isaf,
Trewiliam,
Tonypandy
CF40 1NY

Ffôn: 01443 425001
Ffacs:
01443 425301
E-bost: Bwyd.IechydaDiogelwch@rhondda-cynon-taf.gov.uk|