Trwyddedau masnachu ar y stryd

Rhaid i unrhyw berson sy'n masnachu ar y priffyrdd o fewn Canol Tref Pontypridd fod wedi cael caniatâd Masnachu ar y Stryd gan yr Awdurdod yma. Mae hwn yn cael ei reoli gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982, Rhan III Atodlen 4.

Chaiff neb fasnachu ar y strydoedd canlynol ym Mhontypridd heb yn gyntaf gael caniatâd gan yr Awdurdod Trwyddedu:

Mill Street

High Street

Taff Street,

Penuel Lane,

Fraternal Parade

Parkside Lane

Crossbrook Street

Sardis Road

Broadway

Bridge Street

Gas Road

Ceridwen Terrace

A4223 Tua'r dwyrain i gyffordd Bridge Street

A4223 Tua'r gorllewin i gyffordd Bridge Street

Pont Victoria

Catherine Street

Gelliwastad Road

Market Street

Church Street

Sion Street

Morgan Street 

Chapel Street

Lôn ddienw i'r gogledd o 85 Taff Street

Lôn ddienw rhwng 92B a 93 Taff Street

Canolfan Siopa Bro Taf

Crynodeb o'r rheoliadau

Rhaid cyflwyno cais am drwydded i'r Awdurdod Lleol a gall trwydded gael ei rhoi ar ôl cwblhau archwiliadau penodol. Mae'r ffi yn daladwy wrth gyflwyno'r cais, ac mae angen arnon ni ddau ffotograff lliw maint pasbort o'r ymgeisydd, ynghyd ag unrhyw gynorthwywyr sy'n cael eu henwi.

Meini prawf cymhwyster

 • Bydd hawl i werthu'r nwyddau hynny sy'n cael eu nodi ar y drwydded yn unig.
 • Bydd hawl i fasnachu ar y diwrnodau, a rhwng yr amseroedd, sy'n cael eu nodi ar y drwydded. 
 • Bydd hawl gan y masnachwr i fasnachu o'r safle sy'n cael ei nodi ar y drwydded yn unig.
 • Rhaid i'r ardal sy'n cael ei meddiannu gan y masnachwr fod yn 3 metr x 2 fetr neu'n llai.
 • Rhaid i'r masnachwr gadw'r safle yn lân ac yn daclus, heb ddim sbwriel, ar bob adeg.
 • Rhaid i'r masnachwr gydymffurfio â holl ofynion Deddf Diogelwch Bwyd 1990 a Deddfwriaeth Hylendid Bwyd Ewropeaidd.
 • Bydd rhaid i holl fasnachwyr bwyd gofrestru eu busnesau bwyd gyda'r Awdurdod perthnasol o leiaf 28 diwrnod cyn dechrau masnachu.
 • Ddylai deiliad y drwydded ddim ymgymryd ag unrhyw weithred / gweithgaredd (gan gynnwys masnachu o'r safle) sydd, ym marn y Cyngor, yn achosi rhwystr yn y stryd neu yn gyfystyr â pherygl, niwsans neu anghyfleustra i'r Cyngor neu i berchnogion neu feddianwyr unrhyw safle cyfagos, neu i aelodau'r cyhoedd.
 • Ddylai'r masnachwr na'i gynorthwyydd ddim cloddio neu wneud tolciau o unrhyw fath o gwbl yn wyneb y briffordd, na rhoi neu osod offer o unrhyw fath o gwbl ar yr wyneb neu yn yr wyneb yna.
 • Rhaid i fasnachwr ddangos ei Drwydded Masnachu ar y Stryd, ynghyd â phrawf o'i hunaniaeth sy'n cynnwys enw, cyfeiriad a dyddiad geni, i unrhyw swyddog cymwys o'r Cyngor neu unrhyw swyddog yr heddlu yn ystod ei ddyletswydd. Rhaid i fathodynnau adnabod gael eu gwisgo bob amser wrth fasnachu.
 • Mae copi o'n hamodau llawn ar gael gan y Garfan Drwyddedu – gweler y manylion cyswllt isod.

Cyflwyno cais

Mae ffurflenni cais ar gael trwy gysylltu â ni neu drwy lenwi cais ar-lein gan ddefnyddio'r manylion isod.

Ffïoedd

Rhaid talu ffi i wneud cais. Mae'r ffi yn daladwy wrth gyflwyno'r cais. Dyma'r manylion:

MathCyfnodFfi
Caniatâd – Trwydded 12 mis £788
Caniatâd – Trwydded 6 mis £459
Caniatâd – Trwydded 3 mis £264
Caniatâd – Adnewyddu 12 mis £655
Caniatâd – Adnewyddu 6 mis £394
Caniatâd – Adnewyddu 3 mis £230

Faint o amser fydd hi'n ei gymryd i brosesu'r cais?

Oherwydd bod yr Awdurdod Trwyddedu yn dibynnu ar awdurdod allanol i gynnal arolwg, does dim modd dweud pa mor hir fydd y broses yn ei chymryd.

Sut i gyflwyno cais

Mae modd ichi gyflwyno cais ar lein erbyn hyn

Cadarnhad ein bod ni wedi derbyn eich cais:

Os byddwch chi'n cyflwyno cais ar-lein, byddwch chi'n derbyn cadarnhad unwaith ein bod ni wedi derbyn y taliad yn llwyddiannus. Byddwch chi, wedyn, yn derbyn neges e-bost yn nodi bod eich cais yn cael ei brosesu.

Os byddwch chi'n anfon cais i'r Adran Drwyddedu, byddwch chi, o fewn saith o ddiwrnodau gwaith, yn derbyn llythyr o gadarnhad bod eich cais yn cael ei brosesu, ynghyd â derbynneb.

Os byddwch chi'n dod â'ch ffurflen gais i dderbynfa ein swyddfa, byddwch chi'n derbyn derbynneb ar unwaith ac, o fewn saith o ddiwrnodau gwaith, byddwch chi'n derbyn llythyr sy'n cadarnhau bod eich cais yn cael ei brosesu.

Noder:Er budd y cyhoedd, mae rhaid i'r awdurdod brosesu'ch cais cyn iddo fe gael ei gymeradwyo. Os na fyddwch chi wedi derbyn ymateb o'r Cyngor o fewn amser rhesymol, cysylltwch â nhw gan ddefnyddio'r manylion isod

Y Broses Apelio

Caiff unrhyw berson apelio i'r Llys Ynadon os ydyn nhw'n anfodlon â'r penderfyniad i beidio â chaniatáu trwydded, neu ag unrhyw amod y mae trwydded yn ddarostyngedig iddo. Caiff y Llys roi pa bynnag gyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu’i hamodau ag y mae'n tybio sy'n briodol.

Cwyno / gwrthwynebu 

Hoffech chi gyflwyno cwyn, naill ai am Fasnachwr Stryd sydd wedi'i drwyddedu neu heb ei drwyddedu, neu am ein gweithdrefnau? Ffoniwch y Garfan Drwyddedu ar 01443 425001 a gofynnwch am Swyddog Trwyddedu.

Cofrestri cyhoeddus

I gael mynediad i'r gofrestr gyhoeddus, cysylltwch â'r Garfan Drwyddedu ar 01443 425001 neu drefnu apwyntiad i weld y gofrestr yn ein swyddfeydd. Fel arall, anfonwch e-bost gan roi manylion eich dymuniad i Adran.Trwyddedau@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â'r Garfan Drwyddedu am ragor o wybodaeth a chyngor, gan ddefnyddio'r manylion isod:

Cysylltu â ni

Yr Adran Drwyddedu
Tŷ Elái
Dwyrain Dinas Isaf
Trewiliam
Tonypandy
CF40 1NY

Ffôn:01443 425001
Ffacs:
01443 425301
E-bost:Adran.Trwyddedau@rhondda-cynon-taf.gov.uk