Trwyddedau sŵ

Caiff sŵau eu rheoleiddio gan y Cyngor yn unol â Deddf Trwyddedu Sŵau 1981.

Mae'r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth glos â gwefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) ar bob agwedd yn ymwneud â thrwyddedu sŵ.

Maes arbenigol yw trwyddedu sŵau ac mae'r rheoliadau yn gymhleth. Ydych chi'n ystyried sefydlu sŵ? Os ydych chi, rydyn ni'n argymell i chi gysylltu â swyddog arbenigol yn gyntaf am gyngor ac arweiniad gan ddefnyddio'r manylion isod.

Crynodeb o'r rheoliadau

Rhaid i'r awdurdod ymgynghori â'r heddlu, yr awdurdod tân a chorff llywodraethu unrhyw sefydliad cenedlaethol sy'n ymwneud â sŵau. Yn ogystal â hyn, rhaid ymgynghori ag awdurdodau cyfagos os yw'r sŵ yn ymestyn dros ardal yr awdurdod hwnnw, a hefyd y sawl sydd eisiau gwrthwynebu ar sail yr effaith niweidiol honedig ar iechyd a diogelwch unrhyw un sy'n byw yn yr ardal.

Mae rhaid i'r awdurdod drefnu i arolygwr ymgynghorol (oddi ar restr o arolygwyr addas sydd wedi'u henwebu gan yr Ysgrifennydd Gwladol) gynnal archwiliad. 

Meini prawf cymhwysedd

All yr awdurdod lleol ddim ystyried cais oni bai bod o leiaf 2 fis o rybudd wedi'i roi am y cais, yn ogystal â chyhoeddi manylion mewn papur newydd lleol a chenedlaethol, a gosod hysbysiad ar y safle.

Y broses ymgeisio

Erbyn hyn, mae'n bosibl i chi gyflwyno cais ar-lein neu dderbyn ffurflen gais. Defnyddiwch y manylion isod:

Gwneud cais

Erbyn hyn, mae'n bosibl i chi wneud cais am drwydded ar-lein

  • Gwneud cais am eich trwydded sŵ ar-lein
  • Newid amodau eich trwydded sŵ ar-lein

Os byddwch chi'n gwneud cais ar-lein, byddwch chi'n derbyn cadarnhad ein bod ni wedi derbyn y taliad yn llwyddiannus. Byddwch chi, wedyn, yn derbyn neges e-bost yn nodi bod eich cais yn cael ei brosesu.

Os byddwch chi'n anfon cais i'r adran drwyddedu, byddwch chi, o fewn saith o ddiwrnodau gwaith, yn derbyn llythyr o gadarnhad bod eich cais yn cael ei brosesu, ynghyd â derbynneb.

Os byddwch chi'n dod â'ch ffurflen gais i dderbynfa ein swyddfa, byddwch chi'n derbyn derbynneb ar unwaith ac, o fewn saith o ddiwrnodau gwaith, byddwch chi'n derbyn llythyr o gadarnhad a fydd yn nodi bod eich cais yn cael ei brosesu.

Noder: Er budd y cyhoedd, rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn i'ch cais gael ei ganiatau. Os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni fel Awdurdod o fewn cyfnod rhesymol, mynnwch air gyda ni. Defnyddiwch y manylion cysylltu isod.

Costau

Amrywiol.

Y broses apelio

Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn gyntaf.

Os ydyn ni'n gwrthod eich cais, gallwch chi apelio yn eich llys ynadon lleol.

Cwyno/gwrthwynebu

Hoffech chi gyflwyno cŵyn, naill ai am y cais trwyddedu neu am ein gweithdrefnau? Ffoniwch y Garfan Trwyddedu ar 01443 425001 a gofynnwch am Swyddog Trwyddedu.

Cofrestrau cyhoeddus

I gael mynediad i'r gofrestr gyhoeddus, cysylltwch â'r Garfan Trwyddedu ar 01443 425001 i drefnu amser i weld y gofrestr yn ein swyddfeydd. Neu anfon e-bost yn nodi eich cais i Adran.Trwyddedau@rctcbc.gov.uk

Gwybodaeth ychwanegol

Pet Care Trust (PCT)

Coleg Brenhinol y Milfeddygon

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)

Cysylltu â ni

Gwasanaeth Trwyddedu,
Tŷ Elái,
Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf,
Tonypandy,
CF40 1NY

Ffôn: 01443 425001
Ffacs:01443 425301
E-bost:Adran.Trwyddedau@rctcbc.gov.uk