Trwyddedu – arcêdau â gwobrau

Yn unol ag adran 34 Deddf Hapchwarae 1968, mae rhaid cael trwydded ar gyfer mangre sy’n darparu peiriannau difyrru â gwobrau.

Fel arfer, bydd y mathau o beiriannau sy’n dod o dan reolaeth y Cyngor i’w cael mewn arcêd difyrru, canolfannau difyrru a mangreoedd sydd â thrwydded i werthu alcohol. Mae’r Cyngor wedi penderfynu yn unol â pharagraff 3 atodlen 9 y ddeddf i beidio â rhoi/adnewyddu trwyddedau siopau cludfwyd, caffis ayb.

Y gost uchaf am chwarae gêm yw 30c a’r wobr fwyaf y gellir ei hennill ar gyfer peiriannau gwobrau “arian parod i gyd " yw £25. (Adran 34 (5e)). Dim ond pobl sy’n 18 oed neu’n hŷn sy’n cael chwarae peiriannau arian parod i gyd. Ar gyfer peiriannau eraill, y wobr fwyaf a ganiateir yw £5 o arian parod neu £8 mewn talebau neu roddion, a does dim terfyn oedran ar y mathau hyn o beiriannau (adran 34 (1)).

Does dim rhaid cael trwydded ar gyfer gemau lle mae angen medr er enghraifft peiriannau cwis a pheiriannau sy’n cael eu chwarae er difyrrwch yn unig fel "space invaders" o dan Ddeddf Hapchwarae 1968.

Bydd trwydded yn cael ei rhoi am gyfnod o 3 blynedd. Y gost am drwydded ar gyfer peiriant arian parod i gyd yw £250 a £32 am drwydded ar gyfer mathau eraill o beiriannau.

Ers 24ain Tachwedd 2005, y Cyngor sy’n gyfrifol am roi trwyddedau adran 34 i fangreoedd sydd â thrwydded i werthu alcohol. Dim ond mangreoedd sydd â bar ar gyfer gweini diodydd i gwsmeriaid yn y fangre (heb fod gofyn i fwyd gael ei weini i gyd-fynd â’r alcohol) fydd yn cael trwydded. Mae rhaid i fangreoedd sydd â thrwydded i werthu alcohol wneud cais yn unol ag adran 34 (5e), ond o’r herwydd bydd gyda nhw’r hawl i gael peiriant “arian parod i gyd” neu beiriant ceiniogau neu dalebau. Y gost am fangre sydd â thrwydded i werthu alcohol yw £32.00

Mae copïau o Ddeddf Hapchwarae 1968 ar gael i’w prynu o Lyfrfa ei Mawrhydi.

Gellir gweld copi o’r ddeddfwriaeth yn Swyddfeydd y Cyngor. Gallwch chi hefyd gael ffurflen gais a chopi o’n amodau safonol yno.

 Gallwch chi hefyd gael ffurflenni cais drwy gysylltu â ni. Mae’r manylion cyswllt isod

Trwyddedu
Tŷ Elái
Dinas Isaf
Williamstown
Tonypandy
CF40 1NY

Ffôn: 01443 442100
Ffacs: 01443 425301

Rydyn ni’n edrych ymlaen at dderbyn eich cais. Mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych chi’n cael anhawster wrth lenwi’r ffurflen neu os oes gyda chi unrhyw gwestiynau.