Undeb Credyd Dragon Savers

Mae Undeb Credyd Dragon Savers yn cynnig lle diogel i'r rheiny sy'n byw neu'n gweithio yn Rhondda Cynon Taf i gynilo a manteisio ar fenthyciadau fforddiadwy. Mae aelodau'n arbed arian gyda'i gilydd ac yn benthyg i'w gilydd.

DragonSaversPig

Mae Undeb Credyd Dragon Savers wedi'i awdurdodi gan The Prudential Registration Authority ac wedi'i reoleiddio gan The Financial Conduct Authority, cyfeirnod: 213320

Caiff arian ei ddiogelu gan Gynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS) ac mae'r Undeb Credyd wedi'i yswirio gan y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol (FOS).

Cynilion

Cyfrif cynilo diogel at unrhyw ddiben. Cewch arbed cyn lleied â £1 yr wythnos a hyd at uchafswm o £20,000.

Y lleiafswm y cewch ei arbed yw £1. Cewch arbed gan ddefnyddio arian parod mewn man casglu, drwy archeb sefydlog drwy eich banc, drwy adneuo unrhyw fudd-daliadau yn uniongyrchol, neu drwy ddidynnu o'ch cyflog os yw'ch cyflogwr yn cytuno â hyn. Hefyd, cewch yswiriant bywyd am ddim ar gyfer £5,000 cyntaf eich cynilion.

Mae pob cyfrif yn gyfrif 'instant access', a'r lleiafswm y cewch dynnu allan yw £10. Caiff aelodau wneud cais am dynnu arian allan ar-lein drwy'r Ardal i Aelodau.

Benthyca

Mae'r benthyciadau i aelodau'n amrywio rhwng £50 a £7,500 (yn uwch na'u cynilion).

Caiff benthyciadau eu gwneud o gynilion aelodau. PEIDIWCH â gwneud cais os nad oes modd ichi ad-dalu ein haelodau eu cynilion.

Benthycwch y swm rydych chi ei angen, a thalwch yn ôl dros gyfnod sy'n addas i chi.

Os nad ydych chi'n aelod, bydd angen i chi ymuno cyn y cawn dderbyn cais am fenthyciad. Caiff aelodau wneud cais ar-lein drwy'r Ardal i Aelodau - cyfrif ar-lein.

Creu cyfrif

Y ffi aelodaeth yw £5.00. Bydd angen i chi roi o leiaf £1 yn eich cyfrif Dragon Savers er mwyn cael ei defnyddio. Ymunwch ar-lein a dod yn aelod o Dragon Savers heddiw.

Mae cyfrifon cynilo a benthyciadau ar gael i aelodau yn unig.

Gwasanaethau'r Undeb Credyd mewn Canolfannau ibobun

Mae ein Canolfannau ibobun hefyd yn cynnig gwasanaeth Dragon Savers - Undeb Credyd ar y diwrnodau canlynol:

ibobun Pontypridd

Dydd Mawrth 9:00am–2:30pm

Dydd Gwener 11:30am-2:30pm

ibobun Aberdâr

Dydd Llun 10:00am-2:30pm

 

Dyma rai o'r gwasanaethau sydd ar gael yng Nghanolfannau ibobun Pontypridd ac Aberdâr:

  • Gwybodaeth- Gwybodaeth am wasanaethau Undeb Credyd sydd ar gael i'r aelodau ac adneuwyr ifainc; sut i gysylltu â'r Undeb Credydau; ffeithiau am gyfrifon; dosbarthu taflenni a dalennau gwybodaeth ar amrediad o faterion; cymorth wrth lenwi gwaith papur perthnasol yr Undeb Credyd.
  • Rhoi arian ar gadw- Dewis i roi arian ar gadw mewn cyfrifon cynilo neu fel ad-daliadau ar gyfer benthyciad.
  • Rhoi arian ar gadw / Tynnu benthyciad allan - Cyfleuster i dynnu arian allan o gyfrifon cynilo neu fel benthyciad y cytunwyd arno naill ai ar ffurf siec y gellir ei dalu i mewn mewn swyddfa'r post leol neu yn un o ganghennau'r banc 'The Co-operative'.

Undeb Credyd Dragon Savers
107 Bute Street,
Treorci ,
CF42 6AU

Ffôn:01443 777043
 E-bost:enquiries@dragonsavers.org