Mynediad i gefn gwlad

Mae digonedd o gefn gwlad i’w fwynhau yn Rhondda Cynon Taf  – mae tua 80% o’r fwrdeistref yn ardal wledig.
Gall trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd fwynhau'r golygfeydd anhygoel ac amrywiol - o’r garw, tirweddau dramatig yn sgîl cloddio yng Nghwm Rhondda i fryniau gleision Taf Elái a rhostiroedd Cwm Cynon.

Yn y sir mae llawer o gyfleoedd gwych a gwahanol i fwynhau cefn gwlad. Yng ngogledd y sir, er enghraifft, mae ardaloedd gwledig eang yn eistedd ochr yn ochr â strydoedd teras.

Mae’r rhosydd eang yn cynnig cyfle i wneud tipyn o gerdded, ac mae’r coedwigoedd mawr yn cyferbynnu â’r coed collddail ar lethrau a gwaelod y cwm. Gallwch chi ddewis sgramblo llethrau serth ar bwys un o nentydd y mynydd, neu gerdded ar hyd yr hen reilffordd wastad ar bwys yr afon sy’n addas ar gyfer pobl o bob gallu.

Yn y de, mae rhagor o lwybrau troed a llwybrau ceffylau ac mae’r rhwydwaith yn gallu’ch arwain drwy diroedd fferm tawel neu at lethrau’r bryniau lle gewch chi olygfeydd arbennig o Gaerdydd a’r Fro. Mae nifer o lwybrau y gallwch chi eu mwynhau ar droed, ar gefn beic neu mewn cadair olwyn, er enghraifft Taith Taf sy’n dechrau yng Nghaerdydd ac yn gorffen yn Aberhonddu.

Darllenwch ragor am ein teithiau cerdded a’n llwybrau a dod yn ymwelydd ar drothwy eich drws eich hun trwy ymweld â’n tudalennau twristiaeth.

Fforwm Mynediad Lleol

Mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn ailsefydlu Fforwm Mynediad Lleol (FfMLl) statudol. Mae hyn yn ofynnol yn unol â Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.

Mae trydydd tymor y FfMLl statudol, penodwyd fis Chwefror 2010, wedi dod i ben yn dilyn cyfnod gweithredu penodedig o dair blynedd.   Erbyn hyn, mae hi'n ofynnol i'r Cyngor benodi aelodau newydd.

Pwrpas y Fforwm yw rhoi cyngor i'r Cyngor, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a chyrff eraill sy'n gweithredu o dan Ran I Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Bydd y cyngor mewn perthynas â gwella mynediad cyhoeddus at dir yn y Cyngor ar gyfer gweithgareddau hamdden awyr agored a mwynhau’r ardal, ynghyd ag unrhyw faterion perthnasol eraill. Yn unol â'r gyfraith, mae rhaid i'r cyrff hyn ystyried y cyngor sy'n cael ei roi gan y Fforwm.

Mae Rheoliadau yn ei gwneud hi'n ofynnol i'r Fforwm gwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Ond, rydyn ni'n rhagweld y bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn fwy aml ar amser sy'n gyfleus i aelodau'r Fforwm, ynghyd â lleoliad sy'n gyfleus.

Meysydd Gwaith

Bydd y FfMLl yn rhoi cyngor ynghylch mynediad cyhoeddus at dir yn RhCT, gan gynnwys hawliau tramwy a'r hawl newydd i ddefnyddio cefn gwlad agored a thir comin cofrestredig. Bydd y Fforwm yn ystyried pob math o fynediad, gan gynnwys marchogaeth, beicio a gyrru oddi ar y ffordd, ac nid mynediad ar droed yn unig. Y Fforwm ei hun sy'n penderfynu ar union natur y gwaith hwn, o gytuno â'r Cyngor. Ond, bydd gwaith yn ystod blwyddyn gyntaf y Fforwm yn cynnwys:

  • monitro'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.
  • Gweithredu Cynllun Gweithredu Cerdded a Beicio Cymru 2009-2013
  • Crwydro Cymru ar-lein
  • Mynediad i ddŵr
  • Gwella ansawdd yr amgylchedd lleol
  • Y Faner Werdd/Gwobr Gymunedol y Faner Werdd
  • Ymgyrch Côd Cefn Gwlad

Gwybodaeth arall

Mae rhaid bod aelodau FfMLl yn ymrwymo i gyfrannu tuag at lwyddiant y Fforwm, ac yn barod i chwarae rhan gyflawn ym mhob agwedd o'r gwaith. Rydyn ni'n edrych am brofiad mewn amrediad eang o faterion mynediad a diddordebau yn y maes. Chewch chi ddim eich talu am y gwaith, ond gall aelodau'r Fforwm hawlio costau rhesymol.

Rydyn ni'n rhagweld y bydd cyfarfod cyntaf FfMLl yn cael ei gynnal ddiwedd mis Ebrill 2013.

Os ydych chi eisiau dod yn aelod, llenwch y ffurflen gais sydd wedi'i hamgáu a'i dychwelyd erbyn 31 Mawrth at:

Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Llwyncastan
Library Road
Pontypridd
CF37 2YA

Ffôn: 01443 400563
Ffacs: 01443 405184
Ebost: parciaucefngwlad@rctcbc.gov.uk

Mynediad Agored

Mynediad AgoredYn sgil Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 mae hawliau newydd i bobl sy’n mynd ar droed i dir agored neu dir comin, ac mae’r ddeddf hefyd yn gwella’r cyfreithiau hawl dramwy gyhoeddus. Bydd pobl yn cael mynd i ardaloedd gwledig sy’n cael ei fapio’n dir agored, sef tir sy’n cael ei ddiffinio fel mynydd, rhostir, rhosydd, tir comin a thir sy’n cael ei alw’n dir mynediad gan y perchennog.

Mae’r tir mynediad agored newydd yn golygu bod rhagor o gefn gwlad ar gael ar gyfer cerdded, rhedeg, dringo, gwylio adar a chael picnic. Mae rhai cyfyngiadau ar dir mynediad, er enghraifft, does dim hawl defnyddio beiciau arferol neu gerbydau modur ar y tir mynediad newydd.

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 hefyd yn rhoi’r cyfle i berchnogion tir neilltuo ardaloedd penodol o’u tir yn dir mynediad. Mae’r Comisiwn Coedwigaeth wedi neilltuo pob coedwig y mae’n berchen arni yn dir mynediad, ond mae rhai coedwigoedd ar dir wedi’u rhentu sydd ddim yn dir mynediad.

Agorodd y tir mynediad ym mis Mai 2005. I weld lle mae’r tir mynediad agored, e-bostiwch: parciaucefngwlad@rctcbc.gov.uk neu ewch i wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae’r holl dir mynediad agored a’r coedwigoedd agored i’w weld ar Fapiau Arolwg Ordnans, cyfres ‘Explorer’.

Arwyddion Mynediad

Mae'r arwyddion mynediad yma'n dangos ble bydd tir mynediad yn dechrau ac yn gorffen.

Access Symbol     Access Land Ends