Theatrau

Mae tair prif theatr Rhondda Cynon Taf, sy’n dyddio’n ôl i ddechrau’r ugeinfed ganrif, yn cynnig adloniant gydol y flwyddyn gan gynnwys cerddoriaeth, dawns, comedi, sioeau, dramâu, a’r ffilmiau diweddaraf.

Mae ein rhaglen, sy’n ehangu trwy’r amser, yn cynnwys sioeau Cymreig arbennig gan artistiaid fel Ray Davies, Beth Nielsen Chapman, Rob Brydon, Jimmy Webb, The Buzzcocks, Cerys Matthews a Ricky Tomlinson - yn ogystal â chwmnïau dawns fodern rhyngwladol, comedi gan ddigrifwyr gan unigolion uchel eu bri fel Andy Parsons, Rhod Gilbert a Lucy Porter a drama gan y sêr lleol Frank Vickery, Mappa Mundi a Red Shift.

Theatrau a Chanolfannau Adloniant Rhondda Cynon Taf

Y Colisëwm, Aberdâr

Wedi’i adeiladu ym 1937 gydag arian y mwynwyr, mae’r adeilad unigryw a thrawiadol yma’n gorwedd ynghanol stryd o dai yn Aberdâr. Mae’r brif neuadd yn arbennig iawn a’i nodylau acwstig a’i chyfresluniau swynol. Cawn flasu pob math o achlysur yma - drama, bale, opera, comedi, adloniant ysgafn, cerddoriaeth, achlysuron i blant, achlysuron addysgiadol a chynyrchiadau grwpiau cymuned, ac ysgolion lleol.

Cyfleusterau

 • Theatr a sinema
 • Prif neuadd 600 sedd
 • Tair ystafell weithgaredd
 • Bar
 • Cyfleusterau arlwyo
 • Cyfleusterau i’r anabl

Manylion cyswllt

 Mount Pleasant Street
Trecynon
Aberdâr
CF44 8NG

Ffôn: 01685 881188

Theatr y Parc a’r Dâr, Treorci

Dyma leoliad gwych a adeiladwyd ym 1913 ac a ariannwyd gan weithwyr Pyllau Glo'r Parc a’r Dâr, a fu’n ddigon hael i gyfrannu Ceiniog o bob Punt o’u cyflog. Heddiw mae’n gartref i’r côr enwog, Côr Meibion Treorci, Band y Parc a’r Dâr, a Chelfyddydau yn y Gymuned Rhondda Cynon Taf. Mae ei rhaglen o ddigwyddiadau yn cynnwys cerddoriaeth (gan gynnwys roc, jazz, blŵs a cherddoriaeth y byd), sinema, dawns, sioeau cerdd, nosweithiau amgen, a digwyddiadau sefydliadau cymunedol.

Cyfleusterau

 • Theatr a sinema
 • Lluniaeth ysgafn, siop
 • Cyfleusterau i’r anabl

Manylion cyswllt

Theatr y Parc a’r Dâr
Station Road
Treorci
CF42 6NL

Ffôn: 01443 773112

Canolfan Gelf y Miwni, Pontypridd

Hen eglwys, brydferth yng nghanol Pontypridd yw Canolfan Gelf y Miwni. Mae’r rhaglen o achlysuron a gweithgareddau celf yn cynnwys nosweithiau yng nghwmni bandiau, cerddoriaeth, achlysuron i blant ac oedolion ifainc, arddangosfeydd, dawns, digwyddiadau addysgiadol, pypedwaith, meim, comedi, a chynyrchiadau gan gylchoedd cymuned. Mae nosweithiau ar gyfer bandiau lleol (Brwydr y Bandiau) hefyd yn cael eu cynnal yn rheolaidd fel rhan o’r ymgyrch i ddatblygu’r diwydiannau creadigol yn y sir.

Cyfleusterau

 • Theatr a sinema
 • Prif neuadd 352 sedd
 • Bar Caffi Footlights a Siop yr Oriel
 • Bar
 • Cyfleusterau Arlwyo
 • Cyfleusterau i bobl anabl

Manylion cyswllt

Canolfan Gelf y Miwni
Gelliwastad Road
Pontypridd
CF37 2DP

Ffôn: 01443 485934

I weld manylion llawn y rhaglenni, gwybodaeth am archebu, amseroedd agor y tair theatr, manylion mynediad, mapiau a chyfarwyddiadau, neu am ragor o fanylion am y prosiectau Datblygu’r Celfyddydau, ewch i www.rct-arts.co.uk

Cynnal y Celfyddydau yn Rhondda Cynon Taf – a thu hwnt i’n ffiniau

Daw tair theatr Rhondda Cynon Taf at ei gilydd i greu Canolfan Celfyddydau Perfformio Rhanbarthol. Derbyniwyd nawdd “Celfyddyd y Tu Allan i Gaerdydd” Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer ein rhaglenni a’n marchnata.

Gan mai dim ond pump o’r canolfannau hyn sydd yng Nghymru, mae Theatrau RhCT yn cyd-gynhyrchu sioeau teithiol ac yn mynd ag enw Rhondda Cynon Taf i bob rhan o Gymru.

Mae cynyrchiadau diweddar yn cynnwys The Last Pirate, The Bridge, Electric Brass, Martyn a’r Pws Mewn Bwts, Pinocchio, Julie Fowlis a chomedi Frank Vickery, Grannie Annie.

Eich cyfle chi i gymryd rhan gyda TakepART!

Mae Take pART yn fenter gyffrous newydd sy’n cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i gynnal gan Wasanaethau Diwylliannol Rhondda Cynon Taf. Mae’n cynnig rhaglen amrywiol o weithgareddau lle mae cymryd rhan a dysgu yn flaenoriaeth ar gyfer pawb sy’n byw, yn gweithio, yn astudio neu’n ymweld â Rhondda Cynon Taf.

Drwy ganolfannau’r Gwasanaethau Diwylliannol - y Parc a’r Dâr, Theatr y Colisëwm a Chanolfan Gelf y Miwni - ynghyd â’r Uned Datblygu’r Celfyddydau, cyrff cymuned/celfyddydau ac artistiaid a chwmnïau celfyddydol sy’n ymweld â’r ardal, bwriad Take pART yw cynyddu’r nifer sy’n cymryd rhan ym myd y celfyddydau ac ym mywyd diwylliannol y sir.

Mae Zoom (y rhaglen ffilm a datblygu’r cyfryngau ar gyfer pobl ifainc), No Fit State Circus, ac Elemental Force ymhlith y cwmnïau ac artistiaid proffesiynol sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Take pART.

Am ragor o wybodaeth gan gynnwys dyddiadau ac amseroedd pob gweithdy Take pART, ffoniwch Angela Gould yng Nghanolfan Gelf y Miwni ar 01443 485934.