Llyfrgelloedd – Adnoddau gwybodaeth ar-lein y llyfrgell

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn cynnig mynediad am ddim i amrywiaeth eang o adnoddau ar-lein. Cliciwch ar y teitl rydych chi ei angen. Mae'n bosibl y bydd angen i aelodau nodi eu rhif aelodaeth llyfrgell a'u rhif PIN.

Zinio – cylchgronau digidol

Gwasanaeth newydd ar-lein – cylchgronau digidol ddydd a nos

  • Copïau digidol cyfan o'ch hoff gylchgronau.
  • Mynediad heb gyfyngiad i'n casgliad cyfan; rhifynnau newydd yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd.
  • Gweld cylchgronau ar eich cyfrifiadur neu'ch dyfais symudol.

Transparent Language Online

Dull dysgu ieithoedd gyda benthycwyr y llyfrgelloedd mewn golwg.

Mae Transparent Language Online yn seiliedig ar waith ymchwil ac yn cael ei llywio gan brofiad. Mae'n rhaglen dysgu ieithoedd ar gyfer llyfrgelloedd, a'u defnyddwyr. Mae'n darparu profiad effeithiol, hwylus a deniadol i ddysgwyr ar bob lefel.

Mae angen i fenthycwyr sefydlu cyfrif yn y llyfrgell er mwyn cael mynediad i Transparent Language Online o unrhyw gyfrifiadur sydd â mynediad i'r rhyngrwyd.

Mae Transparent Language Online ar gael mewn dros 80 o ieithoedd gwahanol.

Find My Past – fersiwn i lyfrgelloedd

Mae mynediad AM DDIM i Find My Past ar gael ym mhob un o Lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf.

Cyflwyniad i findmypast.co.uk (Saesneg)

Ancestry – fersiwn i lyfrgelloedd

Mae mynediad i Ancestry Library Edition ar gael ym mhob un o'n llyfrgelloedd cangen. Ar hyn o bryd, dydy mynediad ddim ar gael o gartrefi.

Gwyliwch ffilm hyfforddi ynglŷn â sut i ddefnyddio Ancestry.

eLyfrau i Gymru– ein gwasanaeth lawrlwytho newydd am ddim

Os ydych chi'n aelod o Lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf (mae angen eich rhif benthyciwr a'ch rhif PIN), rydych chi'n gallu lawrlwytho eLyfrau i'ch cyfrifiadur am ddim ddydd a nos (ddim yn gweithio ar ddyfeisiau Kindle).

Clipper DL – gwasanaeth lawrlwytho am ddim

Mae Clipper DL yn cynrychioli cam enfawr ymlaen o ran y ffordd mae defnyddwyr y llyfrgelloedd yn gallu cael mynediad i lyfrau llafar cyflawn. Mae llyfrau llafar cyflawn ar gael i'w lawrlwytho am ddim ddydd a nos yn eich cartref. Cyn manteisio ar y gwasanaeth yma, mae angen rhif aelodaeth a rhif PIN gan Lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf.

Custom Newspapers Library Wales

Mae InfoTrac Newsstand yn gronfa ddata arloesol ar-lein o bapurau newydd testun cyflawn sy'n galluogi defnyddwyr i chwilio am erthyglau ar unwaith yn ôl teitl, pennawd, dyddiad, adran neu feysydd penodol eraill. O'r diwedd, dyma ffynhonnell gyflawn ar gyfer newyddion y dydd ac archifau mae'n bosibl eu chwilio. Rydych chi'n gallu addasu nodweddion eich cronfa ddata o bapurau newydd ar-lein, gan gynnwys dewisiadau chwilio. Trwy ddefnyddio InfoTrac Newsstand, rydych chi'n gallu chwilio trwy gasgliad o dros 1,000 o bapurau newydd, wedyn dewis golwg y sgrin, dewisiadau chwilio a diwyg y canlyniadau.

European Sources Online

Beth yw ESO?

Mae European Sources Online (ESO) yn gronfa ddata ar-lein sy'n cynnig mynediad i wybodaeth ynglŷn â sefydliadau a gweithgarwch yr Undeb Ewropeaidd, gwledydd, rhanbarthau a sefydliadau rhyngwladol eraill Ewrop, ac ynglŷn â materion sydd o bwys i fudd-deiliaid a dinasyddion Ewrop.

Beth ydy ESO yn ei gynnwys?

Mae ESO yn darparu mynediad i filoedd o ddeunyddiau adnabyddus a llai adnabyddus sydd wedi cael eu dewis gan arbenigwyr, gan gynnwys gwefannau, dogfennau a chyhoeddiadau o'r Undeb Ewropeaidd, sefydliadau rhyngwladol, llywodraethau cenedlaethol, melinau trafod, sefydliadau budd-deiliaid, papurau gwaith ac ati, erthyglau testun cyfan o ffynonellau newyddion awdurdodol y Financial Times a'r European Voice, ynghyd â chofnodion llyfryddiaethol i erthyglau cyfnodolion a llyfrau testun academaidd allweddol, a chyfres o ganllawiau gwybodaeth unigryw sydd wedi'u llunio gan Garfan Olygyddol ESO.

Pwy sy'n defnyddio ESO?

Ymhlith y defnyddwyr allweddol mae dinasyddion, myfyrwyr ac ymchwilwyr, swyddogion llywodraethau, cyrff anllywodraethol, sefydliadau corfforaethol a sefydliadau proffesiynol.

Ydw i'n gallu dod o hyd i'r wybodaeth yma i gyd am ddim ar-lein?

Rydyn ni i gyd yn defnyddio amrywiaeth o wasanaethau a thechnegau er mwyn dod o hyd i wybodaeth. Yn sicr, mae peiriannau chwilio cyffredinol, porth EUROPA yr Undeb Ewropeaidd ei hun, cronfeydd data fel ECLAS a gwasanaethau newyddion fel EUR-ACTIV ac EUObserver i gyd yn ddefnyddiol. Serch hynny, mae ESO yn mynd y tu hwnt iddyn nhw i gyd drwy gynnig gwasanaeth gwybodaeth penodol ar Ewrop, gyda detholiad arbenigol o ffynonellau, cyfran helaeth o ffynonellau, gweithrediad pwerus, cynnwys sydd â gwerth ychwanegol a chwmpas sy'n mynd y tu hwnt i'r Undeb Ewropeaidd.

Mae mynediad ar gael i'r adnoddau ar-lein canlynol o unrhyw gyfrifiadur cyhoeddus yn ein llyfrgelloedd, neu gan aelodau o'r llyfrgell ar eu cyfrifiaduron gartref.

Credo Reference Online

Mae Credo Reference yn galluogi defnyddwyr i ddod o hyd i atebion awdurdodol yn gyflym. Mae'n rhoi lle amlwg i gynnwys o lyfrau cyfeirio mewn amrywiaeth eang o bynciau. Mae Credo Reference yn rhoi sylw i bob pwnc o bwys gan gyhoeddwyr llyfrau cyfeirio gorau'r byd.

Cymorth chwilio.

Myfyriwr

Dyma wasanaeth cyfeirio ar gyfer aelodau iau. Mae'n rhoi lle amlwg i 50 o deitlau cyfeirio sydd wedi cael eu dewis i ddiwallu anghenion aelodau iau.

Cymorth chwilio.

Issues Online

Mae Issues Online yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn ag amrywiaeth eang o faterion cymdeithasol cyfoes. Mae cyfoeth y wybodaeth sy'n cael ei darparu ynglŷn â phynciau fel hunan-niwed, beichiogrwydd ymhlith pobl ifainc yn eu harddegau ac ysmygu yn golygu ei fod yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n astudio materion cymdeithasol heddiw.

Oxford Dictionary of National Biography

Dyma 55,000 o fywgraffiadau sy'n disgrifio bywydau'r bobl sydd wedi llywio hanes Ynysoedd Prydain a thu hwnt. Mae Oxford Dictionary of National Biography yn darparu erthyglau cywir, cryno a hawdd eu darllen ynglŷn â phobl arwyddocaol o bob lliw a llun. Mae'r darnau'n cynnig gwybodaeth fywgraffyddol fanwl a helaeth o ffynonellau gwreiddiol ac eilaidd sy'n amrywio rhwng degau o eiriau a 35,000 o eiriau o hyd. Gyda thros 10,000 o ddarluniau wedi eu hymchwilio ar y cyd â'r Oriel Bortreadau Genedlaethol, Llundain, Oxford Dictionary of National Biography hefyd yw'r detholiad mwyaf o bortreadau cenedlaethol sydd wedi ei gyhoeddi erioed.

Oxford English Dictionary Online

Oxford English Dictionary yw'r awdurdod safonol ar esblygiad yr iaith Saesneg yn ystod y mileniwm diwethaf. Dyma'r canllaw dihafal ar ystyr, hanes ac ynganiad dros hanner miliwn o eiriau o'r presennol a'r gorffennol.

Oxford Reference Online

Dyma gasgliad o 175 o lyfrau cyfeirio gyda mynegai llawn wedi eu cyhoeddi gan Wasg Prifysgol Rhydychen. Dyma le delfrydol i ddod o hyd i wybodaeth ddibynadwy ynglŷn ag amrywiaeth eang o bynciau.

Safari

Mae Safari Tech Books Online yn adnodd cyfeirio rhwydd sy'n berffaith ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn Technoleg Gwybodaeth. Mae'n darparu mynediad sydyn i 50 o deitlau gan awduron blaenllaw ynglŷn â'r rhaglenni a'r dechnoleg rydych chi'n eu defnyddio bob dydd. Sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol, iPod ac iTunes, uwchraddio a thrwsio eich cyfrifiadur, Photoshop, dylunio gwefannau, iaith raglennu a systemau gweithredu gan gynnwys Windows a Linux – rydyn ni'n cyflwyno'r wybodaeth rydych chi ei hangen pan fyddwch chi ei hangen fwyaf.

Mae'r teitlau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd i sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf a mwyaf perthnasol yn cael ei darparu. Os oes unrhyw awgrymiadau gennych chi ynglŷn â phynciau neu deitlau sy'n ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth, anfonwch neges e-bost i:

Menna.James@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Theory Test Pro 

Prawf gyrru theori

Mae cwestiynau prawf swyddogol yr Asiantaeth Safonau Gyrru ar gyfer ceir, beiciau modur, cerbydau cludo teithwyr, cerbydau nwyddau mawr a chlipiau canfod peryglon, ynghyd â fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr, ar gael i aelodau o'r llyfrgell trwy fynd i: http://rct.theorytestpro.co.uk

‘Ein hanes’ – Llwybr Treftadaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf

Dyma ein gwefan ein hun sy'n cynnwys eitemau o'n casgliadau hanes lleol. Mae'n fan cychwyn ardderchog i unrhyw un sy'n awyddus i gael gwybod am dreftadaeth ddiwylliannol, cymdeithasol a diwydiannol gyfoethog y Fwrdeistref Sirol. Mewngofnodwch a darganfod dros 200 mlynedd o hanes sydd werth ei weld.

Archif Lluniau Digidol Rhondda Cynon Taf

Dyma ein gwefan fwyaf poblogaidd, gyda thros 2,000 o ymwelwyr y mis. Mae'n cynnwys lluniau digidol o bobl a lleoedd Rhondda Cynon Taf sy'n rhan o'r casgliadau sydd ym meddiant Llyfrgelloedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae dros 22,000 o ddelweddau ar gael ar y wefan. Maen nhw'n dangos pob agwedd ar fywyd yn ardal Rhondda Cynon Taf, ers tua 1880 hyd at heddiw.

Cronfa ddata o wybodaeth i'r gymuned

Mae'r gronfa ddata yma yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â channoedd o sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n darparu gwasanaethau yn Rhondda Cynon Taf.

Rydych chi'n gallu chwilio'r gronfa ddata yn gyflym ac yn rhwydd mewn tair ffordd wahanol:

  • defnyddio geiriau allweddol
  • enw'r sefydliad
  • yn ôl y pwnc a'r maes

Mae'r canlyniadau yn rhoi manylion pob sefydliad, er enghraifft, manylion cyswllt, disgrifiad o'r gwasanaeth, oriau agor a phrisoedd.

Os ydych chi'n cynnal grŵp, neu'n aelod o grŵp, mae ffurflen ar gael i'w llenwi ar-lein er mwyn ychwanegu eich grŵp i'r gronfa ddata neu ddiweddaru'r manylion sydd i'w gweld yno yn barod.

Mae Rhondda Cynon Taf hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell gyfeirio. Er mwyn cyflwyno ymholiad o ran cyfeirio, defnyddiwch ein ffurflen electronig sydd ar gael ar frig y dudalen yma.