Cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd

Bysellfwrdd cyfrifiadur

Mae modd defnyddio cyfrifiaduron a chyrchu’r rhyngrwyd ym mhob llyfrgell yn Rhondda Cynon Taf. Gellir defnyddio’r cyfrifiaduron hyn i chwilio am wybodaeth, anfon negeseuon e-bost, ac ar gyfer prosesu geiriau a pharatoi cyflwyniadau.

Mae’r llyfrgelloedd yn cynnig y canlynol o bob cyfrifiadur:

 • Y Rhyngrwyd
 • Llwybrau cyflym i adnoddau gwybodaeth ar-lein
 • MS Word ar gyfer prosesu geiriau
 • MS Excel ar gyfer taenlenni
 • MS PowerPoint ar gyfer cyflwyniadau
 • MS Access ar gyfer cronfeydd data
 • Acrobat Reader

Bydd o leiaf un cyfrifiadur ym mhob llyfrgell hefyd yn rhoi mynediad i’r canlynol:

 • Elfennau Adobe Photoshop
 • Cicero ar gyfer darlleniadau sgrin a chwyddo dogfennau wedi’u sganio
 • Geiriadur Cymraeg ar-lein, Cysgair
 • Cysill ar gyfer gwirio sillafu yn y Gymraeg
 • FrontPage ar gyfer dylunio ar y we
 • Publisher ar gyfer cyhoeddi pen desg
 • Supernova ar gyfer darlleniadau sgrin ac ar gyfer chwyddo
 • Darperir cyfleusterau TG eraill ym mhob llyfrgell:
 • Argraffu du a gwyn
 • Argraffu lliw
 • Sganio
 • Mae disgiau cyfrifiadur a CD-R ar werth
 • Codir tâl am argraffu a phrynu disgiau. Am ragor o fanylion gweler y rhestr taliadau.

Amodau defnydd

Mae mynediad am ddim i holl aelodau llyfrgell. Mae rhaid dangos cardiau aelodaeth cyn dechrau sesiwn ar y cyfrifiadur

Caiff yr holl ddefnydd o’r Rhyngrwyd ei fonitro.

Bydd gofyn i bob defnyddiwr lenwi ffurflen gytundeb y Rhyngrwyd gan nodi’i fod wedi darllen polisi defnyddio gwasanaeth y llyfrgell ac wedi’i ddeall.

Bydd plant a phobl ifainc o dan 18 oed yn gallu defnyddio’r Rhyngrwyd cyhyd â bod rhiant neu warcheidwad cyfreithiol wedi llofnodi ffurflen ganiatâd ar eu rhan. Mae rhaid llofnodi’r ffurflenni hyn yn y llyfrgell gydag aelod o staff y llyfrgell yn dyst i’r llofnod.

Mae’r rhiant neu’r gwarcheidwad yn gyfrifol am y deunydd mae’u plant yn edrych arno. Nid yw gwasanaeth y llyfrgell yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am oruchwylio mynediad gan blant.

Gwybodaeth Archebu

Cynghorir archebu o flaen llaw. Efallai y bydd y cyfrifiaduron wedi’u harchebu wythnos o flaen llaw. Noder os bydd y defnyddiwr yn methu â chyrraedd ar yr amser mae wedi archebu cyfrifiadur, cedwir y sesiwn am gyfnod o 10 munud yn unig, ac wedi hynny ystyrir bod y cyfrifiadur ar gael i ddefnyddwyr eraill a fydd Cyfrifiadur yn Llyfrgell Treorci / Treorchy Library Public Access PCwedyn yn cadw’r sesiwn.

Gellir archebu sesiynau am hyd at 2 awr. Os nad yw’r galw am y cyfrifiaduron yn uchel ar y pryd, gellir ymestyn sesiwn.

Yn ddibynnol ar y galw, efallai y bydd rhai cyfrifiaduron ar gael i’w defnyddio heb eu harchebu.

Ymwelwyr â Rhondda Cynon Taf

Mae mynediad am ddim i bob ymwelydd â Rhondda Cynon Taf. Mae rhaid rhoi prawf o gyfeiriad cartref ac ymweld cyn dechrau sesiwn ar y cyfrifiadur

Caiff yr holl ddefnydd o’r Rhyngrwyd ei fonitro.

Bydd gofyn i bob defnyddiwr lenwi ffurflen gytundeb y Rhyngrwyd gan nodi’i fod wedi darllen polisi defnyddio gwasanaeth y llyfrgell ac wedi’i ddeall.