Rheoli coedwigoedd a choetiroedd

Mae’r Cyngor yn rheoli nifer o goedwigoedd yn y sir. Rydyn ni’n rheoli nifer o ardaloedd mawr o goed er mwyn eu mwynhau, hamddena ac er mwyn cadwraeth natur.

Mae ardaloedd mawr o goed fel Gwarchodfa Natur Leol Glyncornel yn cael eu rheoli gan y Gwasanaeth Ceidwaid Cefn Gwlad. Mae llawer o goedwigoedd yn y sir yn cael eu rheoli yn y ffordd yma.

Coed Cymru

Mae Swyddog Coedwigoedd Rhondda Cynon Taf ar ran Coed Cymru yn gweithio ym Mhontypridd ac mae ar gael i roi cyngor i unrhyw un am reoli coedwigoedd. Mae hefyd yn gallu cynghori pobl am y gwahanol fathau o gymorthdaliadau sydd ar gael i dirfeddianwyr, ffermwyr, ysgolion a grwpiau cymunedol ar gyfer creu a rheoli coedwigoedd.

Coetir / Picture of woodland

Dechreuodd Coed Cymru| fel corff ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth am goedwigoedd cynhenid, yn enwedig ymhlith y diwydiant ffermio sy’n berchen ar y rhan fwyaf o’r coedwigoedd yma. Ym 1986, cafodd rhwydwaith o gynghorwyr coedwigoedd ei greu ac roedden nhw’n gweithio o swyddfeydd Cynghorau Sir a Pharciau Cenedlaethol. Mae swyddfa ganolog Coed Cymru yn Nhregynon yn darparu cymorth gweinyddol, technegol a chyfathrebu sydd ei angen i gydlynu’r corff.

Mae wedi dod i’r amlwg bod gan Goed Cymru bedair prif swyddogaeth:

  • Darparu cymorth diduedd, cyngor a hyfforddiant yn rhad ac am ddim;
  • Hyrwyddo cydweithio rhwng perchnogion coedwigoedd, contractwyr coedwigoedd a defnyddwyr pren
  • Datblygu cynnyrch a marchnadoedd ar gyfer cynnyrch pren caled er mwyn gofalu bod gan goedwigoedd llydanddail sail economaidd gadarn fydd yn sicrhau eu bod yn cael eu rheoli yn y dyfodol.
  • Bod yn eiriolwr dros goedwigoedd llydanddail yng Nghymru a bod yn rhan o’r broses o greu manteision amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol drwy reoli coedwigoedd yn gynaliadwy.

Integreiddio Coedwigaeth, Ffermio a Defnydd o Bren ymhellach

  • Mwy o ddefnydd ar goedwigoedd at ddibenion hamdden;
  • Mwy o amrywiaeth economaidd a biolegol drwy systemau coedamaeth cynaliadwy;
  • Y defnydd gorau o ddeunyddiau sydd wedi’u casglu yn yr economi lleol;
  • Lleihau’r ddibyniaeth ar bren caled sy’n cael ei fewnforio;
  • Dealltwriaeth gadarn o bwysigrwydd coedwigoedd Cymru yn gymdeithasol, yn fasnachol ac yn amgylcheddol

Manylion cyswllt

Coed Cymru
Isadran Parciau a Chefn Gwlad
Llwyn Castan
Library Road
Pontypridd
CF37 2YA

Ffôn: 01443 400563
E-bost: parkscountryside@rhondda-cynon-taff.gov.uk|