Trwyddedau i ganolfannau marchogaeth

Mae trwyddedau ar gyfer cadw Sefydliad Marchogaeth yn cael eu rhoi yn unol â Deddfau Sefydliadau Marchogaeth 1964 a 1970.

Sefydliad Marchogaeth ydy "cynnal busnes cadw ceffylau er mwyn eu llogi ar gyfer marchogaeth neu hyfforddiant marchogaeth." Mae rhaid adnewyddu trwyddedau yn flynyddol. Bydd y Cyngor yn trefnu arolwg o'r ceffylau a'r safle gan filfeddyg er mwyn sicrhau lles yr anifeiliaid a bod y llety'n addas. Byddwch yn derbyn trwydded yn unol ag amodau'r drwydded a thalu cost y drwydded, sef £134.00. Yn ogystal, bydd gofyn i’r ceisydd dalu costau archwiliadau gan Lawfeddyg neu Filfeddyg sy wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor.

Crynodeb o'r rheoliadau

Yn ychwanegol, mae'r amodau canlynol yn ofynol yn y Ddeddf, er efallai does dim sôn amdanynt yn y drwydded:

 • Fydd ceffyl, sydd angen sylw milfeddyg yn ôl swyddog awdurdodedig, ddim yn cael ailgydio yn ei waith nes bod deiliad y drwydded, ar ei gost ei hun, yn cyflwyno tystysgrif filfeddygol i'r Cyngor yn dweud bod y ceffyl yn addas ar gyfer gwaith;
 • Does dim modd llogi ceffylau i'w marchogaeth na'u defnyddio ar gyfer hyfforddiant marchogaeth heb oruchwyliaeth gan berson cyfrifol dros 16 oed. Yr unig eithriad (yn achos ceffyl sy'n cael ei logi ar gyfer marchogaeth) ydy bod deiliad y drwydded yn fodlon bod y person sy'n llogi'r ceffyl yn gymwys i farchogaeth heb oruchwyliaeth;
 • Fydd y busnes sefydliad marchogaeth ddim, ar unrhyw adeg, yn cael ei adael yng ngofal unrhyw berson o dan 16 mlwydd oed;
 • Rhaid i ddeiliad y drwydded ddal polisi yswiriant sy'n yswirio ef yn erbyn atebolrwydd am unrhyw anaf a gafwyd gan y rhai sy'n llogi ceffyl ganddo i farchogaeth a/neu ar gyfer hyfforddiant marchogaeth. Bydd yr yswiriant hefyd yn yswirio pobl yn erbyn atebolrwydd a allai gael eu hachosi ganddyn nhw o ran anaf i unrhyw berson oherwydd y llogi neu ddefnyddio ceffyl am y rhesymau uchod;
 • Bydd cofrestr yn cael ei chadw gan ddeiliad y drwydded o'r holl geffylau yn ei feddiant rhwng tair oed ac iau sydd fel arfer yn cael eu cadw ar y safle, a fydd ar gael i'w harchwilio gan swyddog awdurdodedig ar bob adeg resymol. (Adran 1(4a)).
 • Mae arweiniad am amodau trwyddedu sefydliad marchogaeth yn cael eu gosod gan Gymdeithas Milfeddygon Prydain.

Gweld rhagor o fanylion am Ddeddf Sefydliad Marchogaeth||

Meini prawf cyflwyno cais am drwydded

Caniateir gwneud ceisiadau am drwydded i’r Awdurdod Lleol, a cheir dyroddi trwydded os nad yw’r ymgeisydd wedi’i gymhwyso o dan unrhyw un o’r Deddfau canlynol:

 • Cadw Sefydliad Marchogaeth
 • Cadw Siop Anifeiliaid Anwes
 • Cadw ci
 • Cadw Sefydliad Llety i Anifeiliaid
 • Cadw Sefydliad Magu Cŵn
 • Cadw a bod yn gyfrifol am yr anifeiliaid.

Rhaid i'r ymgeiswyr gael polisi yswiriant atebolrwydd cyfredol.

Y broses ymgeisio

Mae ffurflenni cais ar gael trwy gysylltu â ni neu lenwi cais ar-lein gan ddefnyddio'r manylion isod:

Noder: Er lles y cyhoedd, rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn rhoi caniatâd. Os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni fel Awdurdod o fewn cyfnod rhesymol, mynnwch air gyda ni. Defnyddiwch y manylion cysylltu isod.

Costau

Cost y drwydded ydy £134.00. Rhaid talu hwn wrth gyflwyno cais. Bydd hefyd cost arolwg milfeddygol. Bydd hwn yn digwydd drwy apwyntiad unwaith mae'n ymarferol ar ôl derbyn eich cais.

Amserlen

Oherwydd bod yr Awdurdod Trwyddedu yn dibynnu ar awdurdod allanol i gynnal arolwg, does dim modd dweud pa mor hir fydd y broses yn cymryd.

Sut i gyflwyno cais

Mae modd ichi gyflwyno cais ar lein.

Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn gyntaf.

Os ydyn ni'n gwrthod eich cais, gallwch chi apelio yn eich llys ynadon lleol.

Cwyno/gwrthwynebu

Os oes gennych gŵyn naill ai am Sefydliad Byrddio Anifeiliaid neu am ein dulliau, cysylltwch â'r Garfan Trwyddedu ar 01443 425001 a gofyn am Swyddog Trwyddedu.

Cofrestri cyhoeddus

I gael mynediad i'r gofrestr gyhoeddus, cysylltwch â'r Garfan Trwyddedu ar 01443 425001 neu drefnu apwyntiad i weld y gofrestr yn ein swyddfeydd. Neu, anfonwch e-bost yn esbonio'ch gofyniad i Trwyddedau@rhondda-cynon-taff.gov.uk||.

Gwybodaeth ychwanegol

Cysylltu â ni

Trwyddedu
Tŷ Elái
Dinas Isaf,
Trewiliam
Tonypandy
CF40 1NY

Ffôn: 01443 425001 Ffacs: 01443 425301
E-bost:Trwyddedau@rhondda-cynon-taff.gov.uk |