Trwyddedau siopau anifeiliaid anwes

Mae Deddf Anifeiliaid Anwes 1951 yn rheoli materion cadw a rhedeg Siopau Anifeiliaid Anwes.

Ni chaiff neb gadw siop anifeiliaid anwes heb yn gyntaf gael trwydded gan ei Awdurdod/Hawdurdod Lleol.

Yr Awdurdod Lleol sy’n trwyddedu siopau anifeiliaid anwes.

Crynodeb o'r rheoliadau

Dyletswyddau’r Cyngor

Cyn cael trwydded, rhaid i'r ymgeisiwr ddangos i Arolygydd Trwyddedu'r Cyngor:

 • Bod cymwysterau addas ganddyn nhw i gadw anifeiliaid, o ran y mathau gwahanol a'r nifer a nodwyd.
 • Bydd anifeiliaid yn cael eu cadw mewn llety sy’n eu hatal rhag dianc ac sy’n addas o ran ei wneuthuriad, maint, tymheredd, draenio a glendid.
 • Bydd yr anifeiliaid yn cael digon o fwyd, diod, a gwasarn o safon briodol a bydd rhywun yn galw heibio ar adegau priodol.
 • Na werthir mamaliaid mewn oedran rhy gynnar.
 • Bod pob rhagofal rhesymol i rwystro a rheoli ymlediad clefydau heintus neu gyffwrdd-ymledol ymhlith yr anifeiliaid.
 • Cymryd camau priodol i ddiogelu’r anifeiliaid os bydd tân neu argyfwng arall, gan gynnwys darparu digon o offer diffodd tân addas.
 • Cadw cofrestr yn cynnwys disgrifiad o unrhyw anifail a dderbynnir yn y fangre, oed a rhyw’r anifail, dyddiad ei gaffael a dyddiad ei ymadawiad, a’r ffynhonell y ceir yr anifail oddi wrthi, ac y bydd y gofrestr hon ar gael bob amser i’w archwilio gan Arolygydd Trwyddedu, neu gan Lawfeddyg Milfeddygol neu Ymarferydd Milfeddygol a awdurdodir gan y Cyngor.
 • Ni fydd anifail yn cael ei werthu i blentyn o dan 12 oed.

Caiff cais am drwydded ei wrthod, neu’i ddal yn ôl, ar seiliau eraill os ydy cyflwr y siop yn anaddas ar gyfer cadw anifeiliaid.

Mae pob trwydded dan amodau safonol a osodir ar bob siop anifeiliaid anwes a drwyddedir gan y Cyngor.

Yn ychwanegol at yr amodau safonol, mae hawl cynnwys amodau arbennig sy’n berthnasol i’ch manger/safle chi yn benodol yn rhan o’r grant.

Edrych ar ragor o fanylion o'r Rheoleiddiad Siop Anifail Anwes

Troseddau a chosbau

Mae’r tramgwyddau canlynol yn gymwys i siopau anifeiliaid anwes:

 • Caiff unrhyw berson a geir yn euog o gadw siop anifeiliaid anwes heb drwydded fod yn agored i ddirwy heb fod yn fwy na £500, neu dri mis yn y carchar, neu’r ddau.
 • Caiff unrhyw berson a geir yn euog o fethu â chydymffurfio ag amodau’i drwydded neu’i thrwydded fod yn agored i ddirwy heb fod yn fwy na £500, neu dri mis yn y carchar, neu i’r ddau.
 • Ceir dirwyo unrhyw berson a geir yn euog o beri oedi i Arolygydd, neu i Lawfeddyg Milfeddygol neu Ymarferydd Milfeddygol awdurdodedig, neu’i rwystro neu’i rhwystro wrth iddo neu iddi arfer ei bwerau neu’i phwerau, hyd at uchafswm o £500. 

Os bydd y Diffynnydd yn ei gael yn euog o dan y Ddeddf hon, efallai byddai’r drwydded yn cael ei diddymu a bo’r unigolyn yn anghymwys i gadw siop anifeiliaid anwes am ba gyfnod bynnag o amser a welir orau gan y Llys.

Meini prawf cyflwyno cais am drwydded

Caiff trwydded ei dyroddi am siop anifeiliaid anwes os nad yw’r ceisydd wedi’i gymwyso neu’i hanghymwyso o dan unrhyw un o’r Deddfau canlynol:

 • Deddf Anifeiliaid Anwes 1951
 • Deddf Sefydliadau Lletya i Anifeiliaid 1963.
 • Deddf Diogelu Anifeiliaid (Diwygio) 1954
 • Deddf Diogelu Anifeiliaid (Creulondeb i Gŵn) Yr Alban) 1934

Rhaid talu ffi i wneud cais. Bydd raid talu’r ffi yr un pryd â gwneud y cais.  £114.00 yw’r ffi ar hyn o bryd.

Pan gaiff trwydded ei dyroddi, bydd y drwydded honno ac unrhyw drwydded wedi hynny yn dod i ben ar 31 Rhagfyr y flwyddyn y mae’r drwydded yn ymwneud â hi, a rhaid ei hadnewyddu cyn y dyddiad hwnnw os yw’r fangre i barhau yn siop anifeiliaid anwes.

Y broses o gyflwyno cais

Mae ffurflenni cais ar gael trwy gysylltu â ni neu lenwi cais ar-lein gan ddefnyddio'r manylion isod:

Noder: Er budd y cyhoedd, rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn i'ch cais gael ei ganiatau. Os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni fel Awdurdod o fewn cyfnod rhesymol, mynnwch air gyda ni. Defnyddiwch y manylion cysylltu isod.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar lein a thalu'n electronig (os oes angen). Gallwch hefyd gael ffurflen gais drwy ddefnyddio'r manylion isod.

Y broses apelio

Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn gyntaf.

Eich hawl i apelio

Os oes unigolyn yn anfodlon ar gais am drwydded sydd wedi ei wrthod neu’n anfodlon ar unrhyw un o’r amodau y mae’r drwydded yn destun iddynt, bydd hawl ganddo apelio i Lys yr Ynadon a chaiff y Llysoedd roi cyfeiriad ynghylch y drwydded a’r amodau, fel y gwelant yn briodol.

Cwyno/gwrthwynebu

Os oes gennych gŵyn naill ai am Sefydliad Lletya i Anifeiliaid neu am ein dulliau, cysylltwch â'r Garfan Trwyddedu ar 01443 425001 a gofyn am Swyddog Trwyddedu.

Cofrestri cyhoeddus

I gael mynediad i'r gofrestr gyhoeddus, cysylltwch â'r Garfan Trwyddedu ar 01443 425001 neu drefnu apwyntiad i weld y gofrestr yn ein swyddfeydd. Neu anfon e-bost yn nodi eich cais i Adran.Trwyddedau@rctcbc.gov.uk

Gwybodaeth ychwanegol

Gellir gweld copi o Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951 yn Swyddfeydd y Cyngor. Gallwch chi hefyd gael ffurflen gais a rhagor o wybodaeth neu gyngor yno.

Cysylltwch â ni

Trwyddedu
Tŷ Elái
Dinas Isaf
Trewiliam
Tonypandy
CF40 1NY

Ffôn: 01443 425001
Ffacs:
01443 425301
E-bost:Adran.Trwyddedau@rctcbc.gov.uk