Gwasanaethau Teleofal a Larwm Cymunedol (Lifeline)

Gall defnyddio technoleg Teleofal helpu pobl i fyw yn annibynnol ac yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain. Ar yr un pryd, mae’n rhoi tawelwch meddwl i deulu a ffrindiau. Yn ogystal â hyn, gall cynhalwyr (gofalwyr) gael peiriannau galw bach (pagers), sy'n rhoi gwybod i gynhalwyr pan fo'r bobl maen nhw'n gofalu amdanyn nhw angen eu cymorth. Mae hyn yn rhoi seibiant gwerthfawr iddyn nhw o'u swyddogaeth gofal.

   house

Pa offer sydd ar gael?

Yn Rhondda Cynon Taf, mae 3 opsiwn gyda ni i chi ddewis o’u plith, yn dibynnu ar eich anghenion.

Mae’r 3 opsiwn yn cynnwys darparu offer, gosod offer, yswiriant cynnal a chadw a thorri llawn, yn ogystal â chysylltiad drwy Uned Lifeline â’n canolfan ymateb 24 awr.

Mae ein staff cyfeillgar ar gael unrhyw bryd, yn ystod y dydd neu'r nos, i ateb eich galwad ac i gynnig sicrwydd i chi wrth iddyn nhw gysylltu â'r person gorau i'ch helpu; cymydog, perthynas neu ffrind, neu'r gwasanaethau brys.

Opsiynau

 Lifeline pendant to press for assistance

 

Opsiwn 1 yw ein Gwasanaeth Lifeline sydd ar gael i drigolion Rhondda Cynon Taf. Mae croeso ichi wneud eich trefniadau eich hunan trwy hunanatgyfeirio. Ffoniwch: 01443 494735

Am dâl bach bob wythnos, mae larymau yn y gymuned yn eich galluogi chi i alw am gymorth ar unrhyw bryd, yn ystod y dydd neu'r nos, os ydych chi'n teimlo'n sâl neu os ydych chi'n cwympo. Mae’r larwm yn cynnwys uned sy’n cysylltu â’ch llinell ffôn a botwm gwrthsefyll dŵr. Mae modd ei wisgo am eich gwddf ney ar eich arddwrn. Pwyswch y teclyn i alw am gymorth.

 Carbon Monoxide detector which automatically alerts the monitoring centre if CO2 emissions are detected in the home.  

Opsiwn 2 yw Pecyn Diogelwch yn y Cartref Lifeline sy’n gallu canfod tân, llifogydd a charbon deuocsid drwy osod amryw o ganfodyddion yn eich cartref. y’n gallu canfod tân, llifogydd a charbon deuocsid drwy osod amryw o ganfodyddion yn eich cartref. Maen nhw ar gael i drigolion Rhondda Cynon Taf. Mae croeso ichi wneud trefniadau eich hunan trwy hunanatgyfeirio. Ffoniwch: 01443 425090

Pan fyddan nhw wedi’u gweithredu, bydd y teclyn yn cysylltu â’n canolfan ymateb 24 awr yn awtomatig, gan sicrhau eich bod chi a’ch cartref yn cael eu hamddiffyn, hyd yn oed pan ydych chi’n cysgu neu allan. 
 Epilepsy sensor which detects a seizure at night Opsiwn 3 yw’r Gwasanaeth Teleofal sy’n cynnwys gosod offer (canfod neu synhwyro) yn y cartref a fyddai o bosibl yn cael eu gosod ar sail eich anghenion unigol.

Pan fyddan nhw wedi’u gweithredu, bydd y teclynnau’n cysylltu â’n canolfan ymateb 24 awr yn awtomatig ar gyfer cymorth argyfwng. Mae hyn yn rhoi tawelwch meddwl i'r sawl sydd mewn angen a'u tylwyth.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01443 239104 neu bwriwch olwg ar y ffeithlenni ar ochr dde'r dudalen.
 

Mae yna amrediad eang o synwyryddion telecare ar gael gan gynnwys synwyryddion syrthio, synhwyrydd epilepsi, synhwyrydd enwresis, synhwyrydd presenoldeb mewn gwely/cadair, larwm crwydro, canfodydd mwg, synhwyrydd tymheredd eithafol, synhwyrydd nwyon, synhwyrydd carbon monocsid a botwm galwyr ffug.

Am ragor o wybodaeth am bob darn o offer, sut mae'n gweithio ac i bwy y mae'n addas, bwriwch olwg ar y ffeithlenni ar ochr dde y dudalen.

Sut mae e’n gweithio?

Pan gaiff teclyn Teleofal ei weithredu, neu pan ydych chi'n gwasgu otwm y teclyn sydd am eich gwddf, bydd yn cysylltu â chanolfan ymateb RhCT yn awtomatig. Mae’r system yn rhoi gwybod i’n swyddogion beth yw cyfeiriad, math a lleoliad y teclyn, gan eu galluogi i gymryd y camau mwyaf priodol, p’un ai darparu cyngor neu sicrwydd, cysylltu ag aelod o’r teulu, cymydog, meddyg neu hyd yn oed y gwasanaethau argyfwng.

        1. press button  2. or sensor raises alert  3. lifeline unit alerts monitoring centre  4. operator speaks to you via the Lifeline unit  5. Operator arranges appropriate assistance

 

All Teleofal helpu cynhalwyr?

Cymorth i gynhalwyr
 Carers Pager which alerts carer when help is needed.

Gall. Os ydych chi'n gofalu am aelod o'r teulu neu ffrind ac rydych chi'n byw dan yr un to, gallwn ni ddarparu galwyr cynhalwyr yn lle neu yn ogystal ag uned Lifeline.

Bydd y teclyn galw symudol yn rhoi gwybod i chi os ydy unrhyw un o'r synhwyryddion yn y cartref yn cael ei weithredu, fel y gallwch chi ymateb yn gynt mewn argyfwng.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 239104 neu bwriwich olwg ar ffeithlenni 15 ar ochr dde y dudalen.

Image of Just Checking System

 

Mae system ar gael gyda ni o'r enw 'Just Checking' sy'n cynnwys gosod synwyryddion mewn ystafell sy'n canfod symudiad ac yn cofnodi darlleniadau ar wefan gyda mynediad diogel. Mae gweld y darlleniadau yn galluogi cynhalwyr a/neu staff gofal cymdeithasol i asesu sut mae person sy'n byw'n annibynnol yn ymdopi o ddydd i ddydd, ac yn rhoi mewnwelediad gwell i'r ffordd orau o ddarparu cymorth.

Mae'r system yn rhad ac am ddim i'w defnyddio a gellir ei gadael mewn eiddo am tua phythefnos (mae rhaid i'r person sy'n cael ei fonitro roi'i ganiatâd cyn i'r offer gael ei osod).

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 239104 neu bwriwch olwg ar ffeithlenni 19 ar ochr dde y dudalen. 

Faint mae'n ei gostio?

Cost y gwasanaeth
 Image of coins Rydyn ni'n gofyn am gyfraniad bach i'r gwasanaeth sy'n cynnwys darparu offer, ei osod, yswiriant cynnal a chadw a thorri llawn yn ogystal â chael eich cysylltu drwy Uned Lifeline â'n canolfan fonitro 24 awr.
  • Opsiwn 1 (Lifeline a Chrogdlws) - y gost yw £1.58 bob wythnos ar hyn o bryd.
  • Opsiwn 2 (Pecyn diogelwch yn y cartref) - y gost yw £4.30 bob wythnos ar hyn o bryd.
  • Opsiwn 3 (mae angen asesiad) - y gost yw hyd at £5.48 yn dibynnu ar asesiad ariannol (gweler Gofal Cymdeithasol - mae'r ddolen i gynllun Taliadau Tecach ar ochr dde'r dudalen).

Rhagor o wybodaeth

Pwy i gysylltu am ragor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Theleofal

Gwasanaeth Diogel yn y Cartref
Uned 5 – 6
Green Park
Ystad Ddiwydiannol Coedcae Lane
Pont-y-clun
CF72 9GP
Ffôn: 01443 239104
Ebost: diogelgartref@rctcbc.gov.uk  

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Lifeline

Canolfan Gyswllt Gwifren Achub Bywyd (Lifeline)
Tŷ Elai,
Dinas Isaf East,
Williamstown,
Tonypandy
CF40 1NY
Ffôn: 01443 425090
Ebost:
LlinellFywyd@rctcbc.gov.uk
 

Dolenni Cyswllt Defnyddiol eraill

Ydych chi neu rywun rydych chi'n ei ofalu amdano angen cymorth oddi wrth y Gwasanaethau Cymdeithasol? Cysylltwch â'n Carfan Ymateb ar Unwaith. Ffoniwch: 01443 425003. E-bostiwch: gwasanaethaucymdeithasol@rctcbc.gov.uk  (ar gyfer materion nad ydynt yn argyfwng yn unig) 

Os ydych chi'n gynhaliwr di-dâl sydd angen cymorth, cefnogaeth neu gyngor, cysylltwch â'n Cynllun Cynnal y Cynhalwyr. Ffoniwch: 0808 100 1801  E-bostiwch: cynnalycynhalwyr@rctcbc.gov.uk  

Mae ein Gwasanaeth Argyfwng y Tu Allan i Oriau yn ymateb ar frys i argyfwng gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar ŵyl y banc ac ar y penwythnos.

Ffoniwch: 01443 743665