Cynhalwyr sy'n oedolion - cymorth a chyngor

Cynhaliwr i oedolion

Cynhalwyr ydy'r sawl sydd ddim yn derbyn tâl (ac eithrio Lwfans Cynhalwyr) ac yn rhoi gofal neu sy'n rhoi cymorth, i rywun arall (boed aelod o'r teulu, cyfaill neu gymydog) sydd angen cymorth gyda bywyd o ddydd-i-ddydd a hynny’n ddi-dâl, oherwydd:

  • Eu hoedran
  • Salwch tymor hir
  • Anabledd
  • Salwch iechyd meddwl neu
  • Camddefnyddio sylweddau

Dydy'r term ‘cynhaliwr’ ddim yn cynnwys unrhyw un sy'n:

  • Derbyn tâl, naill ai arian parod neu fodd arall, am y gofal maen nhw'n ei ddarparu;
  • Gwneud gwaith gwirfoddol ar ran mudiad gwirfoddol

Sut gallwn ni fod o gymorth?

Rydyn ni'n gwerthfawrogi gwaith y cynhalwyr ac rydyn ni'n cydnabod efallai bod angen cymorth a chyngor arnyn nhw i roi gofal, megis darparu gwybodaeth, cymorth a chyngor neu ragor o gymorth ymarferol ar gyfer y cynhaliwr a'r sawl mae e'n rhoi gofal iddo yn ogystal.

Mae ein Canllaw i Gynhalwyr| yn ganllaw cyfeirio cyflym i'r gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael i gynhalwyr yn lleol ac yn genedlaethol. I gael gwybod y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r cymorth sydd ar gael i chi, darllenwch ein canllaw a'n cylchlythyron rheolaidd.

Cyn i ni fynd ati i ddarparu unrhyw wasanaethau, byddwn ni'n asesu anghenion yr unigolion sy'n derbyn gofal ac anghenion y cynhalwyr (os ydyn nhw'n gofalu ar sail ‘rheolaidd a sylweddol’). Mae asesiadau yn rhoi cyfle i gynhalwyr drafod sut maen nhw'n teimlo a pha wasanaethau sydd ar gael a fyddai, o bosibl, yn ysgafnhau'r baich o roi gofal. Mae'r broses yn ein helpu sicrhau ein bod yn deall eich sefyllfa, eich bod yn gymwys ar gyfer derbyn ein cymorth ac yn help i ni gynllunio sut i'ch cefnogi yn yr hyn ry'ch chi eisiau gwneud.

Os nad ydych yn hapus gyda chanlyniad eich asesiad, mae gennych yr hawl i apelio. Mae rhagor o wybodaeth am y drefn cyflwyno apêl ar gael mewn dogfennau perthnasol.

Os hoffech chi wneud sylw ynglŷn â'n gwasanaethau, cysylltwch â'r brif swyddfa yn eich ardal chi. Os oes cŵyn gennych chi, a does dim modd ei ddatrys yn anffurfiol neu os yw'r gŵyn o natur ddifrifol, mae trefn gwyno ffurfiol ar waith. Mae rhagor o wybodaeth am ein trefn gwyno ar gael mewn dogfennau perthnasol.

Bod yn gefn i bobl ifainc i roi gofal

Rydyn ni hefyd yn rhoi cymorth i gynhalwyr sydd dan 18 oed. Mae rhagor o wybodaeth ar gael mewn dogfennau perthnasol neu drwy ein Gweithiwr Asesu a Datblygu Cynhalwyr Ifainc ( ffôn: 01443 668839 ) neu gweler ‘Cynhalwyr Ifainc – cymorth a chyngor’ mewn dogfennau perthnasol.

Cysylltu â ni

Mae Cynllun Cynnal y Cynhalwyr Rhondda Cynon Taf yn cynnig cymorth am ddim i gynhalwyr.Radffôn Cynllun Cynnal y Cynhalwyr: 0808 100 1801
E-bost:cynnalycynhalwyr@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Mae nifer o sefydliadau eraill sy'n gweithio i roi cymorth i gynhalwyr trwy ddarparu gwybodaeth neu gymorth ymarferol.

Rydyn ni'n gallu rhoi rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau yma.

Os ydych chi neu'r unigolyn rydych chi'n gofalu amdano angen cymorth o'r Gwasanaethau Cymdeithasol, ffoniwch  01443 425003 a gofyn i gael siarad ag aelod o'n Gwasanaeth Ymateb ar Unwaith
neu anfonwch neges e-bost i GwasanaethauCymdeithasol@rhondda-cynon-taf.gov.uk|.

Mae'r Gwasanaeth Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa yn ymateb ar frys i achosion o argyfwng gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar ŵyl y banc ac ar y penwythnos.
Ffôn: 01443 425012