Cynhalwyr sy'n oedolion - cymorth a chyngor

Cynhaliwr i oedolion

Cynhalwyr ydy'r sawl sydd ddim yn derbyn tâl (ac eithrio Lwfans Cynhalwyr) ac yn rhoi gofal neu sy'n rhoi cymorth, i rywun arall (boed aelod o'r teulu, cyfaill neu gymydog) sydd angen cymorth gyda bywyd o ddydd-i-ddydd a hynny’n ddi-dâl, oherwydd:

  • Eu hoedran
  • Salwch tymor hir
  • Anabledd
  • Salwch iechyd meddwl neu
  • Camddefnyddio sylweddau

Dydy'r term ‘cynhaliwr’ ddim yn cynnwys unrhyw un sy'n:

  • Derbyn tâl, naill ai arian parod neu fodd arall, am y gofal maen nhw'n ei ddarparu;
  • Gwneud gwaith gwirfoddol ar ran mudiad gwirfoddol

Sut gallwn ni fod o gymorth?

Rydyn ni'n gwerthfawrogi gwaith y cynhalwyr ac rydyn ni'n cydnabod efallai bod angen cymorth a chyngor arnyn nhw i roi gofal, megis darparu gwybodaeth, cymorth a chyngor neu ragor o gymorth ymarferol ar gyfer y cynhaliwr a'r sawl mae e'n rhoi gofal iddo yn ogystal.

Mae ein Canllaw i Gynhalwyr yn ganllaw cyfeirio cyflym i'r gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael i gynhalwyr yn lleol ac yn genedlaethol. I gael gwybod y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r cymorth sydd ar gael i chi, darllenwch ein canllaw a'n cylchlythyron rheolaidd.

Cyn i ni fynd ati i ddarparu unrhyw wasanaethau, byddwn ni'n asesu anghenion yr unigolion sy'n derbyn gofal ac anghenion y cynhalwyr (os ydyn nhw'n gofalu ar sail ‘rheolaidd a sylweddol’). Mae asesiadau yn rhoi cyfle i gynhalwyr drafod sut maen nhw'n teimlo a pha wasanaethau sydd ar gael a fyddai, o bosibl, yn ysgafnhau'r baich o roi gofal. Mae'r broses yn ein helpu sicrhau ein bod yn deall eich sefyllfa, eich bod yn gymwys ar gyfer derbyn ein cymorth ac yn help i ni gynllunio sut i'ch cefnogi yn yr hyn ry'ch chi eisiau gwneud.

Os nad ydych yn hapus gyda chanlyniad eich asesiad, mae gennych yr hawl i apelio. Mae rhagor o wybodaeth am y drefn cyflwyno apêl ar gael mewn dogfennau perthnasol.

Os hoffech chi wneud sylw ynglŷn â'n gwasanaethau, cysylltwch â'r brif swyddfa yn eich ardal chi. Os oes cŵyn gennych chi, a does dim modd ei ddatrys yn anffurfiol neu os yw'r gŵyn o natur ddifrifol, mae trefn gwyno ffurfiol ar waith. Mae rhagor o wybodaeth am ein trefn gwyno ar gael mewn dogfennau perthnasol.

Mae gofal seibiant, neu ofal tymor byr, yn wasanaeth ar gyfer cynhalwyr a'r unigolion sy'n derbyn eu gofal.

Gwasanaethau gofal seibiant – Dyma wasanaethau sy'n rhoi gofal i bobl ddibynnol fel bo modd i'w cynhalwyr gael seibiant. Dylai'r fath seibiannau rhoi profiad cadarnhaol i'r person sy'n derbyn gofal a'r cynhaliwr, i wella ansawdd eu bywydau a chefnogi eu perthynas. Efallai bydd gwasanaethau'n para ychydig oriau hyd at ychydig wythnosau.

Ewch i 'Gofal Seibiant i Oedolion'

Bod yn gefn i bobl ifainc i roi gofal

Rydyn ni hefyd yn rhoi cymorth i gynhalwyr sydd dan 18 oed. Mae rhagor o wybodaeth ar gael mewn dogfennau perthnasol neu drwy ein Gweithiwr Asesu a Datblygu Cynhalwyr Ifainc (ffôn: 01443 668839) neu gweler ‘Cynhalwyr Ifainc – cymorth a chyngor’ mewn dogfennau perthnasol.

Cysylltu â ni

Mae Cynllun Cynnal y Cynhalwyr Rhondda Cynon Taf yn cynnig cymorth am ddim i gynhalwyr.Radffôn Cynllun Cynnal y Cynhalwyr: 0808 100 1801
E-bost: cynnalycynhalwyr@rctcbc.gov.ukMae nifer o sefydliadau eraill sy'n gweithio i roi cymorth i gynhalwyr trwy ddarparu gwybodaeth neu gymorth ymarferol.
Rydyn ni'n gallu rhoi rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau yma.

Os ydych chi neu'r unigolyn rydych chi'n gofalu amdano angen cymorth o'r Gwasanaethau Cymdeithasol, ffoniwch
 01443 425003 a gofyn i gael siarad ag aelod o'n Gwasanaeth Ymateb ar Unwaith
neu anfonwch neges e-bost i GwasanaethauCymdeithasol@rctcbc.gov.uk.

Mae'r Gwasanaeth Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa yn ymateb ar frys i achosion o argyfwng gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar ŵyl y banc ac ar y penwythnos.
Ffôn: 01443 743665