Materion gwella tai - grantiau

Mewn amgylchiadau eithriadol yn unig y bydd grantiau adnewyddu ar gael. Beth yw 'amgylchiadau eithriadol'? Byddai gofyn i'ch eiddo gael ei farnu'n berygl i iechyd, diogelwch, a lles y person sy'n ei feddiannu, neu'r cyhoedd.

Pwy sy'n gymwys?

Os ydych chi eisiau gwneud cais, rhaid i chi fod yn berchen ar yr eiddo ac yn byw ynddo ers pum mlynedd o leiaf.

Amgylchiadau Eithriadol

Mae’r Cyngor yn cydnabod y bydd amgylchiadau yn codi o dro i dro lle bo rhaid ymateb, er budd iechyd, diogelwch, a lles y cyhoedd, i gais am gymorth mewn achos na fyddai, o dan amgylchiadau arferol, mewn ardal adnewyddu, nac yn rhan o brosiectau buddsoddi strategol y Cyngor.

Dyma'r amgylchiadau sy'n eithriadol:

  • bod iechyd a diogelwch y meddiannydd, neu feddiannydd yr eiddo cyfagos, neu'r cyhoedd yn gyffredinol, mewn perygl; neu
  • bod posibilrwydd y gallai oedi wrth ddelio â'r diffyg arwain at ddirywiad sylweddol yn ffabrig yr adeilad, er enghraifft, dymchwel strwythurol:

Fe fydd y Cyngor, ar argymhelliad Is-adran Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, yn ystyried cymeradwyo cymorth er mwyn unioni neu gywiro'r diffyg os taw gwaith adnewyddu yw'r camau gweithredu mwyaf priodol.

Dyma rai o'r canllawiau ar gyfer gweld os ydy person yn gymwys i gael y grant:

  • bod un o Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd i archwilio pob cais am grant adnewyddu;
  • bod Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd, wrth benderfynu cymhwysedd y cais, yn ystyried isafswm y gwaith a fyddai'n angenrheidiol er mwyn delio â'r perygl, gan roi sylw i effaith ehangach cyflwr yr eiddo ar y sawl sy'n byw yn yr eiddo.
  • bod eiddo gwag yn anghymwys ar gyfer Cymorth Grant Adnewyddu;
  • bod cymorth ar gyfer mynd i'r afael â diffygion strwythurol, ynghyd â'r gwaith cysylltiedig, i'w ystyried hyd at uchafswm y gwerthoedd ar gyfer Grantiau Adnewyddu Canolraddol a llawn fel y cyfeirir atynt o dan gymorth adnewyddu;
  • bod eiddo (neu eiddo cyfagos) i ddenu cymorth grant os oes ynddo achos difrifol o bydredd sych sy'n weithredol ac yn ymledol, a hwnnw'n ddifrifol ei effaith ar gyfanrwydd strwythurol yr eiddo;
  • bod cymorth ddim i’w ystyried ar gyfer gwaith y tu allan i'r eiddo, gan gynnwys ailadeiladu waliau cynnal.

Pa waith sy'n cael ei gynnwys yn y cynllun?

Gwaith trwsio ac atgyweirio sy'n angenrheidiol ar gyfer unioni a chywiro diffygion a fyddai'n effeithio ar allu'r meddiannydd i fyw'n gyffyrddus yn yr eiddo. Gallai'r gwaith gynnwys cyfleusterau ystafell ymolchi, cwrs atal lleithder, lloriau concrid, ailblastro, ailwifro, a gwaith atgyweirio plymwaith.

Beth yw uchafswm y grant sydd ar gael?

£15,000, ynghyd â ffïoedd ategol, yw uchafswm y cymorth grant sydd ar gael ar gyfer Cymorth Grant Adnewyddu Canolraddol.

£35,000, ynghyd â ffïoedd ategol, yw uchafswm y cymorth grant sydd ar gael ar gyfer Cymorth Grant Adnewyddu Llawn.

Faint fyddwch chi'n ei dalu?

Bydd raid cynnal prawf modd cyn dyfarnu grant i neb. Bydd y prawf modd yn penderfynu faint fydd raid i chi dalu tuag at y gwaith angenrheidiol.

Yn ogystal â hyn byddai gofyn i chi dalu am unrhyw gostau ychwanegol uwchben y terfyn grant uchaf. Er enghraifft, pe bai amcangyfrif y gost yn £40,000, £5,000 fyddai'ch cyfraniad ychwanegol.

Beth yw'r amodau?

Cyn i'r grant gael ei gymeradwyo, bydd yn ofynnol i chi gytuno fod Cofrestrfa Tir Ei Mawhydi yn rhoi arwystl ar yr eiddo am gyfnod o bum mlynedd o ddyddiau cwblhau'r gwaith.

Pan fydd y Cyngor yn cymeradwyo’ch cais, bydd gofyn i chi gwblhau’r gwaith cyn pen 12 mis. Os byddwch chi heb gwblhau'r gwaith erbyn hynny, caiff eich grant ei ddileu.

Bydd yn ofynnol i chi fyw yn yr eiddo am gyfnod o bum mlynedd ar ôl i'r gwaith grant gael ei gwblhau. Byddai'r Cyngor yn ei wneud yn ofynnol i chi ad-dalu’r grant pe baech chi yn ei werthu yn ystod y cyfnod o bum mlynedd ar ôl y grant.

Manylion cyswllt

Uned Dai'r Sector Preifat
Tŷ Elái
Ystâd Ddiwydiannol Dinas Isaf
Williamstown
CF40 1NY

Ffôn: 01443 425725
Ffacs: 01443 425703

 

Dogfennau perthnasol