Bwrdd Diogelu Plant

Mae'r Bwrdd Lleol Diogelu Plant yn gweithio i ddiogelu plant a phobl ifainc dan 18 oed rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso.

Er mwyn gwneud hyn, mae'r Bwrdd yn gweithio yn rhan o bartneriaeth aml-asiantaeth sy'n cynnwys y sefydliadau canlynol:

 • Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf
 • Heddlu De Cymru
 • Ymddiriedolaeth Prawf Cymru
 • Gwasanaethau i Blant
 • Addysg
 • Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid
 • Gwasanaethau Tai
 • Sector Gwirfoddol

Mae'r sefydliadau yn gwrando ar farn plant a phobl ifainc ac yn cynnig ymateb cydlynus i faterion ynghylch eu diogelwch. Bydd hyn yn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn:

 • Cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth;
 • Manteisio ar hyrwyddo eu hiechyd a'u datblygiad;
 • Cael eu magu dan amgylchiadau sy'n gyson â darpariaeth gofal diogel ac effeithiol;
 • Manteisio ar y cyfleoedd gorau posibl mewn bywyd fel eu bod nhw'n gallu troi'n oedolion yn llwyddiannus.

Datganiad Bwrdd Lleol Diogelu Plant Cwm Taf o ran cyhoeddi adolygiadau achosion difrifol.

Mae'r Bwrdd Lleol Diogelu Plant yn comisiynu adolygiadau pan fydd amgylchiadau unrhyw achos yn bodloni'r meini prawf yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, sy'n nodi pryd dylai adolygiadau o'r fath gael eu cynnal. Mae adolygiadau yn amlygu gwersi i'w dysgu gan asiantaethau sy'n ymwneud â'r achosion dan sylw. Rydyn ni, felly, yn gallu gweithredu argymhellion a pharhau i wella effeithiolrwydd ein trefniadau amlasiantaethol yn ardal Cwm Taf er mwyn diogelu ein plant a'n pobl ifainc.

Mae crynodebau o adroddiadau diweddar ar gael dan ‘Dogfennau perthnasol’ ar ochr dde y dudalen yma.

Child Practice Review Report RCT LSCB 01 2011 (Saesneg) – PDF i'w lawrlwytho|

Child Practice Review Timeline (Saesneg) – PDF i'w lawrlwytho|