Gofal Plant - gwybodaeth gyffredinol

Childcarer-with-blocks-2Dewis y gofal plant gorau i chi a’ch plentyn.

Yn gyntaf, ewch i ymweld â chymaint o ddarparwyr gofal plant â phosib cyn penderfynu pa un yw’r un gorau i chi a’ch plentyn, a gwnewch yn siwr eu bod nhw wedi’u cofrestru. Yn ail, er mwyn eich helpu chi i benderfynu, darllenwch ein canllaw: sut i ddewis gofal plant o ansawdd da (pdf i’w lawrlwytho 750kb). Fan hyn, mae awgrymiadau o gwestiynau gallwch chi ofyn wrth chwilio am wasanaeth gofal plant, sydd wedi helpu pobl yn y gorffennol. Fan hyn, mae awgrymiadau o gwestiynau gallwch chi ofyn wrth chwilio am wasanaeth gofal plant, sydd wedi helpu pobl yn y gorffennol.

I ddod o hyd i ddarparwyr gofal plant yn eich ardal chi, cysylltwch â ni ar:
Rhadffon: 0800 180 4151.

Mathau o ofal plant:

Rhaid i unrhyw un sy’n darparu gofal i blant o dan 8 oed, am gyfnod o 2 awr neu fwy y dydd, gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW).

Mae Gwasanaethau Cofrestredig yn cynnwys:

 • gwarchodwyr plant
 • meithrinfeydd dydd
 • cylchoedd chwarae
 • clybiau gofal tu allan i oriau ysgol  

Am restr ddiweddar o ddarparwyr gofal plant cofrestredig yn eich ardal chi ffoniwch:Rhadffon: 0800 180 4151

Gwarchodwyr Plant

Mae gwarchodwyr plant yn darparu gofal yn ystod y dydd yn eu cartrefi eu hunain.

Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned, sy’n golygu y gall plant fynd i gylchoedd chwarae / cylchoedd meithrin lleol, grwpiau rhieni a phlantos a chlybiau, neu ymweld â ffrindiau.

Cyfrifoldebau a Chofrestru
Mae gwarchodwyr plant yn gyfrifol am ddiogelwch eich plentyn yn ogystal â’i ddatblygiad emosiynol a chorfforol.

Dylen nhw gynnig amrywiaeth o brofiadau chwarae a dysgu yn y cartref a thu allan.

Rhaid i bob gwarchodwr plant gael ei gofrestru a’i arolygu gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, fydd yn gwirio’i gyfaddasrwydd, ei gartref a phawb dros 16 oed sy’n byw yno.

Rhaid i warchodwyr plant fod â:

 • tystysgrif gofrestru sydd wedi’i rhoi gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
 • tystysgrif yswiriant atebolrwydd cyhoeddus

Ffioedd a Hyblygrwydd
Mae gwarchodwyr plant yn hunan-gyflogedig ac yn gosod eu ffi eu hunain. Gallan nhw gynnig gofal plant hyblyg, trwy’r flwyddyn, llawn neu ran amser a thu allan i oriau ysgol. Maen nhw’n cael gwarchod hyd at 6 o blant o oedrannau amrywiol ar yr un pryd, ac felly yn gallu gofalu am frodyr a chwiorydd gyda’i gilydd.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch neu anfonwch e-bost:

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: 0800 180 4151
 • Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW)
  Ffôn:01443 848450
  E-bost:cssiw@wales.gsi.gov.uk

 • Cymdeithas Genedlaethol Gwarchod Plant (NCMA

   

 •  

   

 • Ffôn: 0800 169 4486
  Ebost: info@ncma.org.uk

 

Meithrinfeydd dydd

Mae meithrinfeydd dydd yn darparu addysg gynnar a gofal cofrestredig ar gyfer plant ifainc o oedran geni hyd at 5 oed. Maen nhw fel arfer yn agor yn gynnar yn y bore ac yn cau’n gynnar gyda’r nos, ddydd Llun i ddydd Gwener trwy gydol y flwyddyn. Maen nhw’n cynnig amgylchedd gofalgar, diogel ac ysgogol, un ai fel gofal diwrnod llawn neu’n rhan amser i fabanod a phlant cyn oedran ysgol. Gall rhai hefyd ddarparu gofal cyn neu ar ôl ysgol, ac yn ystod y gwyliau ar gyfer plant hŷn.

Rhaid i feithrinfeydd dydd:

 • fod wedi cael eu cofrestru a’u harolygu gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
 • fod yn ddaliwr tystysgrif gofrestru wedi’i rhoi gan AGGCC
 • fod â thystysgrif yswiriant atebolrwydd cyhoeddus
 • fod â’r dystysgrif hylendid bwyd briodol

Mae Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd yn rhoi cyngor am ddim i rieni ynglŷn â dewis meithrinfa neu dalu am ofal plant, mewn adran arbennig ar gyfer rhieni ar ei gwefan.

Mae meithrinfeydd dydd yn cael eu cynnal a’u cynrychioli gan Gymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd.

Mae llawer o feithrinfeydd dydd cyfrwng Cymraeg yn gysylltiedig â, ac yn cael eu cynnal gan y Mudiad Ysgolion Meithrin.

Ffioedd

Mae’r rhan fwyaf o feithrinfeydd yn cael eu rhedeg gan yr awdurdod lleol neu sefydliadau preifat a gwirfoddol. Felly bydd ffioedd yn amrywio ar draws y sir. Gall help gyda ffioedd fod ar gael oddi wrth Gredyd Treth, talebau gofal plant a llefydd rhan amser am ddim i bob plentyn 3 oed.

Bwyd a byrbrydau

Mae gan y rhan fwyaf o feithrinfeydd dydd gyfleusterau i baratoi bwyd a byrbrydau i’r plant yn eu gofal. Dylen nhw baratoi bwydlen 3 wythnos o leiaf o fwyd o ansawdd uchel a darparu byrbrydau sy’n ddigonol yn ôl hyd diwrnod y plentyn.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch neu ewch i wefan y canlynol:

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: 0800 180 4151
 • Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd  (NDNA): 01824 707 823 www.ndna.org.uk 
 • Mudiad Ysgolion Meithrin (MYM): 01970 639639 www.mym.co.uk

   

Cylchoedd chwarae / Cylchoedd Meithrin

Mae cylchoedd chwarae yn darparu ar gyfer plant rhwng dwy a hanner a phump oed, am ddwy i dair awr yn y bore neu’r prynhawn fel rheol, ac yn bennaf yn ystod y tymor ysgol. Maen nhw’n cynnig amgylchedd diogel ac ysgogol i blant chwarae, dysgu a chymdeithasu â’i gilydd. Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru, elusen gofrestredig, sy’n eu datblygu a’u cefnogi. Mae nifer o Grwpiau a Chylchoedd Chwarae’n cynnig cyflwyniad i’r Gymraeg i blant ifainc. Anogir staff a gwirfoddolwyr i ddatblygu a rhannu eu sgiliau yn y Gymraeg. Mae rhieni, cynhalwyr, a gofalwyr yn rhan o’r gwaith o redeg y cylchoedd chwarae ac maen nhw yn aml yn ymuno â’u pwyllgorau rheoli.

Mae Cylchoedd Meithrin yn gylchoedd chwarae cyfrwng Cymraeg sy’n rhoi cyfle i blant ddysgu trwy chwarae. Mae croeso i blant o gartrefi di-Gymraeg yn y Cylchoedd Meithrin. Gall eich plentyn elwa o hyn trwy ddod yn ddwyieithog. Mae Cylchoedd Meithrin yn cael eu cynnal gan y Mudiad Ysgolion Meithrin (MYM), sefydliad cenedlaethol gwirfoddol.

Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau

Mae Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru (PPA Cymru) a’r

Mudiad Ysgolion Meithrin (MYM) yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant yn ogystal â chynlluniau cyfeirio i integreiddio plant ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau yn y cylchoedd chwarae lleol.

Addysg ran-amser i blant tair a phedair oed

Mae gan bob plentyn hawl i le mewn sefydliad addysg gynnar o ansawdd da, rhan-amser ac am ddim y tymor wedi ei ben-blwydd yn dair oed. Golyga rhan-amser o leiaf 10 awr yr wythnos, am tua’r un nifer o wythnosau â’r flwyddyn ysgol arferol.

Gall lleoliad neu sefydliad cymeradwy fod yn ysgol, cylch meithrin, cylch chwarae, meithrinfa oriau dydd neu warchodwr plant sy'n rhan o rwydwaith gwarchod plant o ansawdd sicr.

Costau
Does dim disgwyl i chi gyfrannu at gostau’r lleoliad yma. Os yw eich plentyn yn mynychu lleoliad neu sefydliad addysg gynnar cymeradwy yn barod pan ddaw'n dair oed, caiff y ffi ei gostwng. Er hynny, efallai y bydd rhaid i chi dalu am unrhyw wasanaethau neu ofal plant sy’n ychwanegol at y lleoliad addysg ran-amser am ddim.

Cofrestru
Caiff pob lleoliad neu sefydliad cymeradwy eu harchwilio gan Estyn sef y corff sy'n gyfrifol am hyfforddi a chofrestru arolygwyr addysg feithrin. I gael rhagor o wybodaeth am safleoedd sy'n cynnig lleoedd rhan amser yn rhad ac am ddim, cysylltwch â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Cewch ragor o wybodaeth ar y dudalen Lleoliadau Addysg Cofrestredig neu ffoniwch ni ar 0800 180 4151. 

Clybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol

Mae clybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol yn help i rieni neu gynhalwyr/gofalwyr sy’n gweithio neu sy’n cael hyfforddiant.

Maen nhw’n darparu clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, clybiau gwyliau a gofal chwarae cyn ac ar ôl oriau ysgol i blant oedran ysgol.

CofrestruMae gan lawer o ysgolion glybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol, a bydd clybiau eraill mewn neuaddau pentref, canolfannau cymunedol a meithrinfeydd dydd. Caiff y plant eu cofrestru a chânt fyrbryd a diod. Lle bo’n briodol, caiff y clybiau eu cofrestru a’u harolygu gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac mae staff chwarae cymwysedig neu hyfforddedig yn goruchwylio’r gweithgareddau (un aelod o staff i bob 8 plentyn o dan 8 oed).

Dylai’r amgylchedd chwarae fod yn ysgogol ac amrywiol gydag ystod o weithgareddau fel celf/crefft, gemau a chwarae corfforol i blant ddewis ohonynt. Hefyd, mae’n bosib fod yno le tawel i ddarllen a gwneud gwaith cartref. Caiff y plant eu goruchwylio nes daw rhiant neu gynhaliwr/gofalwr i’w casglu. Weithiau, bydd gwasanaeth casglu ar gael i hebrwng plant i’r ysgol o’r clwb a’u dychwelyd adref ar ddiwedd eu diwrnod.