Darparwyr Gofal Plant - Cymorthdaliadau

Early-Years-Childcare-1s

Darparwyr Gofal Plant - grantiau

Dyrannu Grant Gwasanaethau'r Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd 2015/2016

                       

Mae croeso i Ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant sy'n gweithredu o fewn Rhondda Cynon Taf ymgeisio am grant gan yr Adran Blynyddoedd Cynnar a Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd.

Yn unol â chanllawiau'r Awdurdodau Lleol, sy wedi'u cyhoeddi gan y Cynulliad mewn perthynas â Deddf Gofal Plant 2006, nod yr Awdurdod yw sicrhau bod digon o ddarpariaeth gofal plant o fewn Rhondda Cynon Taf i ddiwallu anghenion gwaith rhieni/cynhalwyr (gofalwyr), neu rieni/cynhalwyr sy'n dymuno ymgymryd â hyfforddiant. Felly, yn dilyn adolygiad diweddar, mae gennym sawl categori grant sydd ar gael i'r rhai sy'n bodloni'r meini prawf.

Mae'r categorïau grant fel a ganlyn:

Categori 1

Grant ar gyfer sefydliadau gofal plant sydd â phroblemau ariannol dros dro o ganlyniad i newid annisgwyl mewn amgylchiadau neu argyfwng ariannol.

Categori 2

Grant er mwyn cefnogi datblygu darpariaeth gofal plant newydd mewn ardaloedd sydd wedi’u nodi yn yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant neu drwy ymgynghori’n uniongyrchol â rhieni.

Nodwch: byddwn ni'n rhoi blaenoriaeth i geisiadau sydd am gynnig gofal plant 'cofleidiol' ar gyfer plant o oed meithrin.

Ffurflen gais

Nodwch: cewch lenwi a chyflwyno pob ffurflen arlein.

Noder y dyddiad cau ar gyfer pob cais yw dydd Gwener 18 Rhagfyr 2015. Unwaith i chi lenwi’r ffurflen gais grant berthnasol, anfonwch y ffurflen, ynghyd â’ch tystiolaeth ategol sy wedi’i hamlinelli yn y meini prawf, at:

Lindsey Reeves
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar

CF45 4UQ

Noder os na fyddwch yn anfon yr holl ddogfennau ategol sy'n ofynnol, fydd eich cais ddim yn cael ei ystyried.

Y dyddiad cau ar gyfer pob cais yw dydd Gwener 18 Rhagfyr 2015.

Caiff y ceisiadau sy'n bodloni'r gofynion eu trafod mewn panel grantiau. Y cyntaf i'r felyn fydd hi wrth ddyfarnu grantiau.

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi unrhyw un o'r dogfennau perthnasol, cysylltwch â:

Janet Preece ar 01443 744369
neu
Lindsey Reeves ar 01443 744268
E-bost: hyfforddiantyblynyddoeddcynnar@rctcbc.gov.uk