Asesiadau Iechyd y Meddwl

Mae'r gyfraith yn nodi bod hawl gan unrhyw oedolyn sydd angen gwasanaethau gofal cymdeithasol yr awdurdod lleol gael asesiad o'u hanghenion.

Dylech gael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol drwy eich doctor lleol. Mewn achosion pan fydd unigolion o risg uchel ac anghenion cymhleth iawn, efallai bydd rhaid iddynt fynd at un o'r Carfannau Cynllunio Gofal a Thriniaeth ar gyfer asesiad, triniaeth a chymorth.  Mae yna dair carfan wedi'u sefydlu yn Rhondda, Cynon a Thaf Elái. Mae'r carfannau yn cynnwys cymysgedd o weithwyr, gan gynnwys seiciatryddion, seicolegwyr, gweithwyr cymdeithasol, nyrsys seiciatrig cymunedol, therapyddion galwedigaethol a gweithwyr cynorthwyol.   Gall pobl hŷn sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl dderbyn cymorth oddi wrth ein Carfannau Gofal a Thriniaeth i Bobl yn Hŷn.

Bydd asesiad wrth seiciatrydd, seicolegydd, nyrs iechyd meddwl, gweithiwr cymdeithasol neu therapydd galwedigaethol yn dangos os oes angen rhagor o driniaeth neu gymorth arnoch. Pryd hynny, byddwch yn cael cynnig moddion, therapyddion seicolegol, therapyddion galwedigaethol neu gymorth cymdeithasol o'ch cartref eich hun, yn y gymuned neu mewn amgylchiadau gofal dydd.  Bydd staff yn cydweithio â chi mewn modd sy'n hybu annibyniaeth ac yn eich galluogi i fyw eich bywyd. 

Bydd Gofal a Thriniaeth am eich iechyd yn dilyn y broses ganlynol:

  • Asesiad  - Cyfle i chi drafod â gweithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol proffesiynol am eich anhawsterau a'r canlyniadau rydych yn gobeithio cael gyda'r cymorth. 

    Os ydych yn rhiant neu'n ofalwr yn rhoi gofal cyson a sylweddol i berson â phroblemau iechyd meddwl, mae hawl gennych gael asesiad o anghenion eich hun.

  • Cydlynydd Gofal - Os oes angen ein cymorth, bydd y garfan Cynllunio Gofal a Thriniaeth yn penodi person a fydd yn gyfrifol am gydlynnu eich gofal.
  • Cynllunio Gofal - Dyma'r cyfnod pan fydd trafodaeth rhyngoch chi a'ch cydlynydd gofal yn cynnwys cynllunio cynllun gofal.  Bydd y cynllun yn disgrifio'r gwasanaethau byddwch yn derbyn neu'r rai wedi'u trefnu i chi, pa mor aml ac am faint byddwch yn derbyn y gwasanaethau a'r canlyniadau rydych eisiau am eich hunain.
  • Gwerthuso - Mae cyfarfodydd cyson lle gallwch gwrdd â phobl sy'n rhoi cymorth i chi er mwyn sicrhau bod popeth yn iawn ac yn dilyn trefn y cynllun. Lle mae'n anghenrheidiol, gallwch wneud newidiadau.  Does dim rhaid i chi aros tan y gwerthusiad nesaf os oes newid annisgwyl i'ch amgylchiadau.  Dylech gysylltu â'ch cydlynydd gofal yn syth.
  • Rhyddhau o'r Gwasanaeth Cynllunio Gofal a Thriniaeth - Bydd cyfarfod gwerthuso pan ydych yn teimlo eich bod gallu ymdopi heb gymorth y garfan Cynllunio Gofal a Thriniaeth. Os yw'n briodol, byddwch yn cael eich rhyddhau o'r gwasanaeth.

Mae Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf yn cynnig gwasanaethau triniaeth ac asesiad mewn ysbytai claf mewnol ac allanol yn yr Unedau Iechyd Meddwl.   Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n aros yn yr ysbyty yn gwneud hynny yn wirfoddol ac yn rhydd i adael unrhyw bryd.  

Gall yr achosion prin pan fydd rhaid diogelu lles unigolyn arwain at gadw'r unigolyn yn yr ysbyty heb ei hawl bersonol.  Yn yr amgylchiadau hynny, mae gennych hawl cyfreithlon i herio penderfyniad y staff perthnasol.

Os ydych yn glaf mewnol mewn ysbyty neu sefydliad cofrestredig ac yn cael eich trin am broblem iechyd meddwl, bydd hawl gennych gael mynediad at wasanaeth Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol. Bydd y swyddog hwn yn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed / chlywed. 

Gallwch ddarganfod mwy am Wasanaethau Iechyd Meddwl o'r daflen ffeithiau dan yr is-deitl Dogfennau Perthnasol.

Manylion cyswllt

Mae Carfannau Gofal a Thriniaeth i Oedolion yn cynnig gwasanaeth iechyd meddwl i bobl o dan 65 oed.  aen nhw wedi'u lleoli yn Rhondda, Cynon a Thaf Elái.

Swyddfa'r Cyngor, Llewellyn Street , Pentre
 Ffôn: 01443 424350

Ysbyty Cwm Cynon, Aberpennar
Ffôn: 01443 715100

Tŷ Draw, The Avenue, Y Comin, Pontypridd
 Ffôn: 01443 486856

Mae ein Carfannau Lleoliad yn cynnig gwasanaeth iechyd meddwl i bobl dros 65 oed.

Cysylltwch ein Carfan Ymateb ar Unwaith
Ffôn: 01443 425003

 

 

Dogfennau perthnasol

Cysylltau defnyddiol