Gofal seibiant i blant

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn darparu Gwasanaethau Preswyl ac Ôl-ofal i blant sy’n derbyn gofal gan y Cyngor, neu sydd wedi’i dderbyn.

Gwasanaethau Preswyl

Tri chartref plant sydd gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf. Mae gan bob un ei ddatganiad o ddiben a’i swyddogaeth ei hun. Dyma nhw: Cartref Cymunedol Beddau, Cartref Cymunedol Bryndar a Chartref Cymunedol Treherbert.

Cartref Cymunedol Beddau

Mae Cartref Cymunedol Beddau yn y Beddau, Pontypridd. Mae’r cartref yma’n rhoi darpariaeth dymor hir i bobl ifanc 13 – 16 (18 oed i rai sydd mewn addysg). Mae lle i dderbyn 7 o bobl ifanc yma.

Cartref Cymunedol Bryndar

Mae Cartref Cymunedol Bryndar yng Nghwmdâr, Aberdâr. Mae’r cartref ymw’n darparu gofal tymor hir i 6 o bobl ifanc 13 – 17, ac un lleoliad brys ar gyfer person ifanc 13 – 17.

Cartref Cymunedol Treherbert

Mae Cartref Cymunedol Treherbert yn Nhreherbert, Rhondda Fawr. Mae’r cartref yma’n darparu llety ar gyfer 5 o bobl ifanc 14 – 17. Mae’r cartref yma’n arbenigo mewn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol. Bydd hyn yn fodd iddyn nhw symud allan i fyw yn y gymuned maes o law.

Fel y gwelwch, mae diben a swyddogaeth pob un o’r cartrefi yma ychydig bach yn wahanol. Er hynny, yr un yw’r ethos ym mhob un: darparu amgylchedd cadarnhaol, diogel a gofalgar. Mae’r cartrefi’n hyrwyddo addysg ffurfiol i’r bobl ifanc, ac yn darparu llawer o wahanol brofiadau, gweithgareddau a diddordebau.

Mae’r cartrefi’n annog y bobl ifanc i gyd i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau. Mae’r Gwasanaeth Eiriol Plant ar gael iddyn nhw pryd bynnag byddan nhw angen rhagor o gefnogaeth a chymorth.

Bydd staff yn bresennol yn y cartrefi bob awr o’r dydd a’r nos. Mae’r staff i gyd yn ymarferwyr a rheolwyr gofal plant preswyl proffesiynol. (Mae hyn yn cynnwys y staff sy’n effro drwy’r nos.) Mae staff y cartrefi’n derbyn cymorth a chefnogaeth gan weithwyr proffesiynol ac asiantaethau ym meysydd iechyd, addysg, a nifer o bynciau eraill.

Mae’r Cartrefi’n cael eu rheoli yn unol â Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002, Deddf Safonau Gofal 2000, a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol cysylltiedig. Bydd Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru’n arolygu’r cartrefi bob blwyddyn.

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth? Croeso ichi gysylltu â Rheolwr Tîm Gwasanaethau Preswyl ar 01443 490710 neu Community.Care@rhondda-cynon-taff.go.uk.

Gwasanaethau Ôl-ofal

Mae’r Cyngor yma’n darparu gwasanaethau ôl-ofal i blant a phobl ifanc yn ogystal â gwasanaethau preswyl.

Mae’r Tîm Ôl-ofal yn gyfrifol am bobl ifanc 16-21 () hyd at 24 oed mewn rhai achosion) sydd wedi derbyn gofal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf.

Maen nhw’n cynnig cefnogaeth ar nifer o faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc. Mae’r rhain yn cynnwys tai, hyfforddiant, rhyw a pherthnasoedd, a iechyd a lles.

Yn ddiweddar, rydyn ni wedi cyflwyno menter newydd, y ‘Pecyn Jigso’. Pecyn rhyngweithredol yw hwn, sy’n cymell pobl ifanc i gynllunio ymlaen llaw ac i osod nodau realistig ar gyfer eu hannibyniaeth. Bydd hyn yn hyrwyddo’u rheolaeth dros eu bywydau’u hun.

Mae’r pecyn yn canolbwyntio ar goginio, rheoli cyllideb bersonol, gwaith trwsio yn y tŷ, cyfathrebu, a sgiliau personol eraill. Mae’r Pecyn yn rhoi sylw i faterion iechyd hefyd, yn ogystal a gofalu amdanoch chi’ch hun pn fyddwch chi’n byw ar eich pen eich hun. Bydd cyfle i’r bobl ifanc i gyd ddarganfod pa sgiliau sydd eisoe s gyda nhw, a pha sgiliau hoffen nhw’u cael.

"Rown i wrth fy modd yn defnyddio’r Jig-so. Helpodd e fi i siarad â’m gweithiwr gofal am rywbeth down i ddim wedi’i drafod â neb ers amser maith. Drwy hyn fe ges i gyfle i gysylltu ag aelod o’m teulu. Roeddwn i’n hapus iawn am hyn.” – Person ifanc yn gorffen derbyn gofal.

Picture of children.

Mae’r Gwasanaethau Ôl-ofal yn cynnal rhaglen llety gyda chefnogaeth hefyd. O dan y rhaglen yma byddwch chi’n rhentu ystafell mewn cartref teuluol. Yn wahanol i ofal maethu, byddwch chi’n cael arian ichi’ch hun, ac yn dysgu sgiliau i’ch helpu i ymdopi’n well wrth fyw’n annibynnol. Bydd mwyafrif y bobl ifanc yn y rhaglen yn aros rhyw 6 – 12 o fisoedd cyn symud ymlaen. Mae’r cyfan yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol chi.

  • Pwy sy’n cael byw mewn llety gyda chefnogaeth?
  • Pa fath o berson fydd fy landlord i?
  • Ble bydda i’n byw?
  • Faint o arian fydd gyda fi?
  • Pa hawliau fydd gyda fi?
  • Beth os yw llety gyda chefnogaeth ddim yn addas i mi?

Pwy sy’n cael byw mewn llety gyda chefnogaeth?

Pobl ddigartref 16 – 17 oed. Pobl mewn gofal 16 – 17 oed. Pobl 16 – 21 sy’n gadae gofal.

Pa fath o berson fydd fy landlord i?

Mae pob un yn wahanol. Mae rhai’n sengl, a rhai’n byw gyda chymar neu bartner. Mae rhai â phlant yn byw gyda nhw.

Ble bydda i’n byw?

Mae lleoliadau llety gyda chefnogaeth ar gael ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf.

Faint o arian fydd gyda fi?

Mae’n dibynnu. Bydd hawl gyda chi i gael budd-daliadau os ydych chi’n berson ifanc digartref, neu dros 18. Os ydych chi ar cynllun hyfforddiant, neu fod swydd gyda chi, byddwch chi’n cael eich talu.

Os ydych chi’n gadael gofal, neu’n dal mewn gofal, bydd y Cyngor yn talu Lwfans ichi bob wythnos.

Eich landlord fydd yn darparu’r prydau/bwyd i gyd. Byddwch chi’n talu am hyn gyda’r rhent.

Pa hawliau fydd gyda fi?

Weithiau, bydd lleoliad mewn llety gyda chefnogaeth yn torri i lawr. Os yw’r landlord yn penderfynu bod rhaid ichi fynd, fydd y gyfraith ddim yn rhoi hawl awtomatig ichi aros yno. Ond fe wnanwn ni’n gorau i roi digon o rybudd ichi, ac i chwilio am lety arall ichi.

Os cwyn gyda chi am y gwasanaeth? Byddwn ni’n edrych i mewn i’r mater ichi. Fe gewch chi fwy o wybodaeth am hyn pan symudwch chi i’ch llety gyda chefnogaeth.

Beth os yw llety gyda chefnogaeth ddim yn addas i mi?

Popeth yn iawn. Dydy llety gyda chefnogaeth ddim yn iawn inni i gyd. Mae’n bosibl bod mathau eraill o dai â chymorth yn well ichi.

Cysylltu â ni

Gwasanaethau Ôl-ofal
Ffôn: 01443 486731 
Ebost: childrensaftercare@rhondda-cynon-taff.gov.uk