Budd-daliadau Tai – hawliad cyfredol

Os ydych chi’n hawlio Budd-dal Tai a bod eich amgylchiadau chi wedi newid, mae’n rhaid i chi ddweud wrthom ni cyn gynted â phosib.

Symud tŷ

Os ydych chi’n derbyn Budd-dal Tai neu/a Budd-dal Treth Cyngor a bod eich amgylchiadau chi’n newid achos eich bod chi’n symud tŷ, dylech chi lenwi ffurflen hawlio newydd.

Os ydy’ch amgylchiadau wedi newid mewn ffordd arall ers y tro diwethaf i chi hawlio, bydd gofyn i chi lenwi ffurflen newydd.

Mae fy Nghymhorthdal Incwm/Lwfans Ceisio gwaith wedi dod i ben

Os ydy’ch Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm) neu Gymhorthdal Incwm wedi dod i ben, bydd gofyn i chi lenwi ffurflen hawlio newydd a’i hanfon yn ôl atom ni cyn gynted ag y bo modd.

Dylech chi gynnwys tystiolaeth o’ch incwm newydd ac unrhyw gynilion sydd gyda chi.

Beth fydd yn digwydd os bydd newid yn fy incwm neu gynilion?

Os bydd eich cynilion a/neu incwm yn newid (nid eich Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith), dylech chi gysylltu â ni (naill ai’n uniongyrchol neu drwy anfon llythyr neu e-bost CwestiynauBudd-dalTai@rhondda-cynon-taf.gov.uk Bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth.

Beth fydd yn digwydd os bydd fy rhent i’n newid?

Os bydd eich taliadau rhent preifat yn newid, bydd gofyn i chi gadarnhau’r newidiadau’n ysgrifenedig. Bydd gofyn i chi gynnwys tystiolaeth o swm newydd y rhent.

Beth fydd yn digwydd os bydd newid o ran y bobl sy’n byw gyda mi?

Os byddwch chi neu’ch cymar yn gadael y cartref, mae gofyn i’r sawl sydd ar ôl lenwi’r ffurflen newydd. Mae’n debygol y bydd eich incwm chi wedi newid a bydd gofyn i chi gynnwys manylion a thystiolaeth o hyn.

Os bydd rhywun nad ydy e’n ddibynnol arnoch chi neu ddibynnydd yn gadael y cartref, bydd gofyn i chi adael i ni wybod y dyddiad y gwnaethon nhw adael a’u cyfeiriadau newydd.

Mae hyn hefyd yn wir os bydd lletywr, tenant, is-denant neu gynhaliwr (gofalwr) yn gadael.

Efallai fydd dim modd i’r gwasanaeth dynnu enw unigolyn oddi ar restr cyfeiriad heb gael manylion cyfeiriad newydd. Os fydd dim modd i chi ddarparu cyfeiriad newydd, bydd gofyn i chi roi rhesymau dros hyn.

Mae rhaid i ni gael gwybod am unrhyw newid yn eich amgylchiadau cyn gynted â phosib. Os byddwch chi’n oedi, fe allech chi golli’ch budd-daliadau.

Manylion cyswllt

 Ffôn: 01443 425002
Ffacs: 01443 680661
Minicom: 01443 680 708
Cwestiynau Budd-dalTai@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Cyfeiriad

Isadran Budd-daliadau Tai
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Bronwydd
Y Porth
CF39 9DL

 Neu un o’n Canolfannau ibobun