Lwfans Tai Lleol – pennu faint yw'ch Lwfans Tai Lleol chi

I gyfrifo faint o fudd-dal y gallech chi ei gael mae angen i chi wneud y canlynol:

 • gweithio allan faint o ystafelloedd gwely y mae gennych hawl
 • iddynt a pha gyfradd o'r Lwfans Tai Lleol sy'n berthnasol i chi - dangosir hyn isod
 • gwirio beth yw cyfraddau'r Lwfans Tai Lleol ar gyfer yr ardal yr hoffech fyw ynddi. Mae’r cyfraddau i’w gweld isod.
 • canfod os gallwch gael y budd-dal cyfan.

Gall y canlynol effeithio ar swm y budd-dal y gallwch ei gael:

 • unrhyw arian sy'n dod i mewn
 • unrhyw gynilion sydd gennych
 • faint yw eich rhent
 • os ydym yn disgwyl i unrhyw un sy'n byw gyda chi gyfrannu at eich rhent
 • os ydych yn rhannu talu'r rhent gyda rhywun arall nad yw'n bartner i chi

I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod.

Faint o ystafelloedd gwely y mae gennyf hawl iddynt?

Defnyddir nifer y bobl sy'n byw gyda chi i gyfrifo faint o ystafelloedd gwely y mae gennych hawl iddynt. Nid ydym yn cyfrif ystafelloedd eraill fel ystafell fyw, cegin neu ystafell ymolchi.

Yna caiff nifer yr ystafelloedd gwely y mae gennych hawl iddynt ei ddefnyddio i weithio allan pa gyfradd o'r Lwfans Tai Lleol sydd fel arfer yn berthnasol i chi. Mewn rhai achosion, ceir rhagor o reolau - mae manylion am y rhain isod.

Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth ganlynol fel canllaw i weithio allan faint o ystafelloedd wely y mae gennych hawl iddynt.

Mae gennych hawl i un ystafell wely ar gyfer:

 • pob cwpl sy'n oedolion (wedi priodi neu ddim wedi priodi)
 • unrhyw oedolyn arall 16 oed neu drosodd
 • unrhyw ddau blentyn o'r un rhyw o dan 16 oed
 • unrhyw ddau blentyn o dan 10 oed
 • unrhyw blentyn arall.

Janet a John

Mae Janet a John yn gwpl a chanddynt blentyn, sef Ben, sy'n naw mlwydd oed.

Mae ganddynt hawl i un ystafell wely ar eu cyfer nhw ac un ar gyfer Ben. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw fudd-dal y mae ganddynt hawl iddo yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer dwy ystafell wely

Susan

Mae Susan yn fam sengl a chanddi dri o blant, Tom sy'n bedair ar ddeg, Judy, sy'n un ar ddeg a Raymond, sy'n chwech.

Mae gan Susan hawl i un ystafell wely ar ei chyfer hi, un ystafell wely ar gyfer Judy ac un ystafell wely i Tom a Raymond ei rhannu. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw fudd-dal y mae ganddynt hawl iddo yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer tair ystafell wely.

Lisa a Matt

Mae Lisa a Matt yn gwpl â chanddynt bum plentyn, Shaun sy'n ddwy ar bymtheg, Graham, sy'n bymtheg, Laura, sy'n ddeuddeg, Millie, sy'n naw a Jessica, sy'n chwech.

Mae ganddynt hawl i un ystafell wely ar eu cyfer nhw, un ystafell wely ar gyfer Shaun, un ystafell wely i Laura a Millie ei rhannu, un ystafell wely i Graham ac un ystafell wely i Jessica. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw fudd-dal y mae ganddynt hawl iddo yn

seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer pum ystafell wely.

Beth arall all effeithio ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol?

Mae rheolau ychwanegol os yw un o'r canlynol yn berthnasol i chi:

 • rydych yn 25 oed neu'n hŷn, yn sengl a ddim yn byw gyda dibynyddion
 • rydych o dan 25 oed, yn sengl a ddim yn byw gyda dibynyddion
 • rydych yn gwpl a ddim yn byw gydag unrhyw ddibynyddion
 • rydych yn gadael gofal ac o dan 22 oed
 • mae gennych anabledd difrifol

Caiff y rheolau ychwanegol hyn eu hesbonio nes ymlaen.

Os ydych yn denant ar y cyd gall hyn effeithio ar y budd-dal rydych chi’n ei gael. I gael rhagor o wybodaeth am denantiaid ar y cyd, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod.

Pobl nad ydynt yn ddibynyddion

Os ydych yn hawlio budd-dal, dim ond ar eich cyfer chi a'ch teulu mae’r budd-dal. Os ydych yn rhannu eiddo gyda rhywun nad yw'n rhan o'ch teulu, gellir lleihau eich budd-dal. Mae hyn oherwydd y gallwn ddisgwyl iddynt gyfrannu at eich rhent.

I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod.

Beth os nad yw fy rhent yr un peth â chyfradd y Lwfans Tai Lleol sy'n berthnasol i mi?

Os yw eich rhent hyd at £15 yn llai na chyfradd y Lwfans Tai Lleol sy'n berthnasol i chi, bydd unrhyw fudd-dal a gewch yn seiliedig ar y gyfradd hon. Er enghraifft, os yw eich rhent yn £90 a'r Lwfans Tai Lleol yn £100, y swm uchaf o fudd-dal y gallem dalu i chi fyddai £100.

Os yw eich rhent llai na £15 yn fwy na chyfradd y Lwfans Tai Lleol sy'n berthnasol i chi, bydd unrhyw fudd-dal a gewch yn seiliedig ar swm eich rhent a £15 ar ben hynny. Er enghraifft, os yw eich rhent yn £60 a'r Lwfans Tai Lleol yn £100, y swm uchaf o fudd-dal y gallem dalu i chi fyddai £75.

Gweithio eich Lwfans Tai Lleol allan os ydych o dan 25 oed

I weithio allan faint o fudd-dal y gallwch ei gael bydd angen i chi ganfod pa gyfradd o'r Lwfans Tai Lleol y bydd eich budd-dal yn seiliedig arni.

Os ydych yn llai na 25 oed, yn sengl a ddim yn byw gyda dibynyddion, dim ond cyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer ystafell a rennir y gallwch chi gael.

Marcus

Mae Marcus yn sengl. Mae'n 23 oed.

Mae ganddo hawl i un ystafell wely ar ei gyfer ei hun. Gan ei fod o dan 25 oed, mae ganddo hawl i gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer ystafell a rennir.

Gweithio eich Lwfans Tai Lleol allan os ydych yn 25 oed neu'n hŷn

Os ydych yn 25 oed neu'n hŷn, yn sengl a ddim yn byw gydag unrhyw ddibynyddion, bydd eich budd-dal yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer un ystafell wely os ydych yn byw mewn un o'r canlynol:

 • eiddo hunangynhwysol
 • llety a rennir ond sydd â dwy neu fwy o ystafelloedd

(ystafelloedd gwely neu ystafelloedd byw) na all neb arall eu defnyddio

Os ydych yn 25 oed neu'n hŷn, yn sengl a ddim yn byw gydag unrhyw ddibynyddion, bydd eich budd-dal yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer ystafelloedd a rennir os ydych yn byw mewn llety a rennir oni bai bod gennych ddwy ystafell neu fwy (ystafelloedd gwely neu ystafelloedd byw) na all neb arall eu defnyddio.

Mae eiddo hunangynhwysol yn golygu eiddo lle mae gennych eich ystafell eich hun yn ogystal â'r canlynol:

 • ystafell ymolchi
 • tŷ bach
 • cegin (neu gyfleusterau coginio)

Er enghraifft, gall fod yn fflat un ystafell.

Gweithio eich Lwfans Tai Lleol allan os ydych yn gwpl

Os ydych yn rhan o gwpl a ddim yn byw gydag unrhyw ddibynyddion, bydd eich budd-dal yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer un ystafell wely os ydych yn byw yn un o'r canlynol:

 • eiddo hunangynhwysol
 • llety a rennir ond sydd â dwy neu fwy o ystafelloedd (ystafelloedd gwely neu ystafelloedd byw) na all neb arall eu defnyddio

Os ydych yn rhan o gwpl a ddim yn byw gydag unrhyw ddibynyddion, bydd eich budd-dal yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer ystafelloedd a rennir os ydych yn byw mewn llety a rennir.

Mae cwpl yn golygu dyn a dynes sydd wedi priodi neu sy'n byw gyda'i gilydd fel petaent wedi priodi, neu ddau unigolyn o'r un rhyw sy'n bartneriaid sifil i'w gilydd ac yn aelodau o'r un cartref.

Mae eiddo hunangynhwysol yn golygu eiddo lle mae gennych eich ystafell eich hun yn ogystal â'r canlynol:

 • ystafell ymolchi
 • tŷ bach
 • cegin (neu gyfleusterau coginio)

Er enghraifft, gall fod yn fflat un ystafell.

Bill a Jane

Mae Bill a Jane yn gwpl heb blant. Maent yn byw mewn tŷ lle maent yn rhannu cyfleusterau.

Mae ganddynt hawl i un ystafell wely ar eu cyfer nhw. Gan eu bod yn rhannu cyfleusterau, mae hyn yn golygu y bydd unrhyw fudd-dal y mae ganddynt yr hawl iddo yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer ystafelloedd a rennir.

Gary a Roger

Mae Gary a Roger yn gwpl. Maent yn byw mewn fflat hunangynhwysol.

Mae ganddynt hawl i un ystafell wely ar eu cyfer nhw. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw fudd-dal y mae ganddynt hawl iddo yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer un ystafell wely.

Gweithio eich Lwfans Tai Lleol allan os ydych wedi gadael gofal ac o dan 22 oed

Os ydych wedi gadael gofal ac o dan 22 oed, neu'n byw gydag unigolyn sy'n bartner i chi, sydd wedi gadael gofal ac sydd o dan 22 oed, ac nad oes plant dibynnol gennych, bydd eich budd-dal yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer un ystafell wely.

Mae unigolyn sydd wedi gadael gofal yn golygu rhywun a oedd yng ngofal y cyngor ar ôl 15 oed. I gael rhagor o wybodaeth am beth yw pobl sydd wedi gadael gofal, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod.

Gweithio eich Lwfans Tai Lleol allan os oes gennych anabledd difrifol

Os oes gennych anabledd difrifol, neu eich bod yn byw gyda phartner sydd ag anabledd difrifol, ac nad oes gennych blant dibynnol, bydd eich budd-dal yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer un ystafell wely.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod.

Cyfraddau

Rhaid nodi fod y Lwfans Tai Lleol wedi newid o 1 Chwefror 2010.

 

Mae’r tabl isod yn dangos y cyfraddau Lwfans Tai Lleol ar gyfer Ardal Marchnad Rhenti Eang Merthyr Cynon o fis Gorffennaf 2010.

Lleol ar gyfer Ardal Marchnad Rhenti Eang Merthyr Cynon o fis Gorffennaf 2010

Nifer ystafelloedd gwely

Categori

Swm wythnosol

 

cyfradd ystafell a rennir

1 ystafell wely

 

2 ystafell wely

3 ystafell wely

4 ystafell wely

5 ystafell wely

 

A

B

C

D

E

F

 

 

£45.50

£72.60

£82.00

£92.31

£139.62

£171.92

 

 

Mae’r tabl isod yn dangos y cyfraddau Lwfans Tai Lleol ar gyfer Ardal Marchnad Rhenti Eang Taf Rhondda o fis Gorffennaf 2010.

Lleol ar gyfer Ardal Marchnad Rhenti Eang Taf Rhondda o fis Gorffennaf 2010

Nifer ystafelloedd gwely

Categori

Swm wythnosol

 

cyfradd ystafell a rennir

1 ystafell wely

 

2 ystafell wely

3 ystafell wely

4 ystafell wely

5 ystafell wely

 

A

B

C

D

E

F

 

 

£45.50

£65.00

£96.00

£98.08

£150.00

£171.92

 

 

Cysylltu â Ni

Os ydych eisiau gwybod rhagor am y newidiadau a’u heffaith arnoch chi, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Budd-daliadau Tai
CBS Rhondda Cynon Taf
Tŷ Bronwydd
Y Porth
CF39 9DL

Ffôn: 01443 681081
E-bost: HousingBenefitEnquiries@rhondda-cynon-taff.gov.uk