Tir ac eiddo'r Cyngor

Cwestiynau cyffredin am dir ac eiddo’r Cyngor.

  • Pwy yw perchennog yr eiddo neu’r parsel yma o dir?
  • Pa wybodaeth sy’n rhaid i mi ei darparu cyn y byddwch chi’n gallu dweud os y Cyngor sydd biau’r tir neu’r eiddo?
  • Beth os ydw i am wybod pwy sydd berchen tir neu eiddo preifat?
  • Sut mae mynd ati i brynu, prydlesu neu rentu eiddo neu ddarn o dir?
  • Â phwy y dylwn i siarad am berthi, coed neu isdyfiant ar dir neu lwybrau troed?
  • Pwy sydd biau ffens neu wal ffiniol?
  • Pwy sy’n prosesu fy nghais i brynu neu brydlesu darn o dir neu eiddo?

Pwy yw perchennog yr eiddo neu’r parsel yma o dir?

Ysgrifennwch at Uwchadran Materion Eiddo’r Cyngor yn y cyfeiriad isod a nodwch ar eich llythyr ei fod at sylw’r Ganolfan Gwybodaeth am Eiddo. Dylech gynnwys llun sy’n dangos yr eiddo neu leoliad y tir. Neu gallwch chi anfon e-bost a chopi o’r llun i Property.Information@rhondda-cynon-taff.gov.uk.

Materion Eiddo’r Cyngor
Pafiliwn E, Parc Hen Lofa’r Cambrian,
Cwm Clydach, Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn: 01443 424124
Ffacs: 01443 424010

Os y Cyngor sydd biau’r eiddo neu’r tir, byddwn ni’n cysylltu â chi i gadarnhau hyn. Os nad yw’r Cyngor yn berchen ar yr eiddo neu’r tir ac nad ydym ni’n gwybod pwy yw’r perchennog, byddwn ni’n dweud hyn wrthoch chi. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â’r Gofrestrfa Tir drwy ddefnyddio’r cyfeiriad neu’r rhif ffôn isod i gael yr wybodaeth.

Cofrestrfa Tir Cymru, Abertawe
Tŷ Cwm Tawe
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FQ

DX No: 82800 Swansea (2)Ffôn: 01792 355000

Pa wybodaeth sy’n rhaid i mi ei darparu cyn y byddwch chi’n gallu dweud os y Cyngor sydd biau’r tir neu’r eiddo?

Mae angen i ni wybod ffiniau’r tir a chyfeiriad post llawn os yn bosibl. Yn aml, mae’n anodd disgrifio ffiniau’n gywir ar y ffôn heb edrych ar fap manwl (gellir trefnu hyn ar gyfer ymwelwyr). Dylai fod yn bosibl i ni ganfod a yw’r Cyngor yn berchen ar dir gerllaw gyda galwad ffôn syml, ond am ateb mwy manwl, gellir anfon cynllun yn dangos union ffiniau’r tir mewn ffacs neu yn y post.

Materion Eiddo’r Cyngor
Pafiliwn E, Parc Hen Lofa’r Cambrian,
Cwm Clydach, Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn: 01443 424124
Ffacs: 01443 424010
E-bost: Property.Information@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Beth os ydw i am wybod pwy sydd berchen tir neu eiddo preifat?

Cysylltwch â’r Gofrestrfa Tir i ofyn am y ffurflen ymholiad berthnasol. Sylwer: fydd y Gofrestrfa Tir ddim yn gallu’ch helpu chi os nad yw’r tir wedi’i gofrestru, ac yn yr achos yna efallai yr hoffech ymholi’n lleol neu ofyn i gymdogion.

Cofrestrfa Tir Cymru, Abertawe
Tŷ Cwm Tawe
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FQ

DX No: 82800 Swansea (2)

Ffôn: 01792 355000

Sut mae mynd ati i brynu, prydlesu neu rentu eiddo neu ddarn o dir?

Ysgrifennwch lythyr neu e-bost at uwchadran Materion Eiddo’r Cyngor yn y cyfeiriad isod a nodwch yn fyr y rheswm dros eich diddordeb yn yr eiddo neu dir ac amgaewch lun sy’n dangos yr eiddo neu’r tir.

Ar ôl i ni dderbyn eich llythyr, byddwn ni’n cysylltu ag adrannau eraill y Cyngor i weld os oes angen y tir neu’r eiddo ar y Cyngor ac, os nad oes angen y tir neu’r eiddo, os oes modd ei werthu, ei brydlesu neu’i rentu.

Gall y broses yma fod yn un hir, ond mae pob cam o’r broses yn cael ei fonitro er mwyn gwneud yn siŵr y gallwn gysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Sylwer: os bydd y Cyngor yn gwerthu, prydlesu neu’n rhentu eiddo neu ddarn o dir, fel arfer bydd yn rhaid ei hysbysebu ar y farchnad agored. Byddwn yn dweud wrthych chi os mai dyna’r achos.

Materion Eiddo’r Cyngor
Pafiliwn E, Parc Hen Lofa’r Cambrian,
Cwm Clydach, Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn: 01443 424124
Ffacs: 01443 424010
E-bost: Property.Information@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Os hoffech fod ar gofrestr ymgeiswyr y Cyngor, fydd yn golygu y byddwch yn derbyn gwybodaeth yn rheolaidd am dir ac eiddo y mae’r Cyngor yn ei werthu (neu dir pori ar gyfer ei drwyddedu), e-bostiwch eich enw llawn a chyfeiriad e-bost at Corpestates.OperationalProperty@rhondda-cynon-taff.gov.uk

a byddwn yn anfon ffurflen gais electronig atoch chi.

 phwy y dylwn i siarad ag ef am berthi, coed neu isdyfiant ar dir neu lwybrau troed?

Os ydych chi’n gwybod pa Adran o’r Cyngor sy’n gyfrifol am yr ardal, cysylltwch â’r Adran yna yn y lle cyntaf. Os y Cyngor sydd biau’r tir, ond nad ydych yn siŵr pa adran sy’n gyfrifol amdano, cysylltwch â Materion Eiddo’r Cyngor yn y cyfeiriad isod.

Os nad ydych chi’n gwybod pwy yw perchennog y tir, ysgrifennwch at Uwchadran Materion Eiddo’r Cyngor yn y cyfeiriad isod a nodwch ar eich llythyr ei fod at sylw’r Ganolfan Gwybodaeth am Eiddo. Dylech gynnwys llun sy’n dangos yr eiddo neu leoliad y tir. Neu gallwch chi anfon e-bost a chopi o’r llun i Property.Information@rhondda-cynon-taff.gov.uk.

Os y Cyngor sydd biau’r tir, byddwn ni’n dweud wrthoch chi beth i’w wneud nesaf.

Materion Eiddo’r Cyngor
Pafiliwn E, Parc Hen Lofa’r Cambrian,
Cwm Clydach, Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn: 01443 424124
Ffacs: 01443 424010
E-bost: Property.Information@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Pwy sydd biau ffens neu wal ffiniol?

Ysgrifennwch at Uwchadran Materion Eiddo’r Cyngor yn y cyfeiriad isod a nodwch ar eich llythyr ei fod at sylw’r Ganolfan Gwybodaeth am Eiddo. Dylech gynnwys llun sy’n dangos lleoliad y ffin.

Materion Eiddo’r Cyngor
Pafiliwn E, Parc Hen Lofa’r Cambrian,
Cwm Clydach, Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn: 01443 424124
Ffacs: 01443 424010

Neu gallwch chi anfon e-bost a chopi o’r llun i Property.Information@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Os y Cyngor sydd biau’r ffin, byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau hyn. Os nad yw’r Cyngor yn berchen ar yr eiddo neu’r tir ac nad ydym ni’n gwybod pwy yw’r perchennog, byddwn ni’n dweud hyn wrthoch chi. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â’r Gofrestrfa Tir drwy ddefnyddio’r cyfeiriad neu’r rhif ffôn isod i gael yr wybodaeth.

Cofrestrfa Tir Cymru, Abertawe
Tŷ Cwm Tawe
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FQ

DX No: 82800 Swansea (2)

Ffôn: 01792 355000

Pwy sy’n prosesu fy nghais i brynu neu brydlesu darn o dir neu eiddo?

Ffoniwch Uwchadran Materion Eiddo’r Cyngor ar 01443 424124 a bydd un o’n staff cymorth yn dweud wrthoch am hynt eich cais.