Budd-daliadau Tai – ôl-ddyddio

Os rydych chi’n hawlio Budd-dâl Tai ac mae’ch amgylchiadau chi’n newid, rhaid ichi adael inni wybod cyn gynted â phosib.

Gallwch chi ddefnyddio’r Ffurflen Hysbysu ar-lein yn y lle cyntaf a byddwn ni’n anfon y ffurflenni priodol atoch chi i’w llenwi.

Symud tŷ

Os rydych chi’n denant preifat ac mae’ch amgylchiadau chi’n newid achos eich bod chi’n symud tŷ, mae gofyn ichi lenwi ffurflen hawlio newydd.

Os rydych chi’n hawlio Budd-dal Tai - Tenant y Cyngor, bydd gofyn ichi lenwi ffurflen hawlio newydd, heblaw bod gyda chi mwy na 13 wythnos yn weddill ar eich cais presennol. Fe ddewch chi o hyd i’r wybodaeth yma drwy edrych ar lythyron hysbysu eich cyfeiriad presennol neu drwy alw heibio i un o’n canolfannau gwybodaeth. Mewn sefyllfaoedd o’r fath, bydd gofyn ichi ddarparu datganiad wedi’i lofnodi sy’n nodi’ch cyfeiriad presennol, cyfeiriad anfon ymlaen ynghyd â’r dyddiad rydych chi’n symud a chadarnhad eich bod chi eisiau i’ch hawliad barhau.

Os oes newidiadau eraill wedi bod yn eich amgylchiadau chi ers y tro diwethaf ichi hawlio, bydd gofyn ichi lenwi ffurflen newydd.

Mae fy Nghymhorthdal Incwm/Lwfans Ceisio Gwaith wedi dod i ben

Os ydy’ch Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm) neu Gymhorthdal Incwm wedi dod i ben, bydd gofyn ichi lenwi ffurflen hawlio newydd a’i hanfon hi’n ôl aton ni cyn gynted ag y bo modd.

Dylech chi gynnwys tystiolaeth o’ch incwm newydd ac unrhyw gynilion sydd gyda chi.

Beth fydd yn digwydd os bydd newid yn fy incwm neu gynilion?

Os bydd eich cynilion a/neu incwm wedi newid (nid Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith), dylech chi gysylltu â ni (naill ai drwy’n ffonio ni neu anfon llythyr). Bydd gofyn ichi ddarparu tystiolaeth.

Beth fydd yn digwydd os bydd fy rhent i yn newid?

Os bydd eich taliadau rhent preifat chi’n newid, bydd gofyn ichi gadarnhau’r newidiadau yn y rhent yn ysgrifenedig. Bydd gofyn ichi gynnwys tystiolaeth o’r newidiadau a’r swm newydd.

Beth fydd yn digwydd os bydd newid o ran y bobl sy’n byw gyda mi?

Os byddwch chi neu’ch cymar yn gadael y cartref, mae gofyn i’r sawl sydd ar ôl i lenwi ffurflen newydd. Mae’n debyg bydd eich incwm chi wedi newid a bydd gofyn ichi gynnwys manylion a thystiolaeth ynglŷn â hynny yn ogystal.

Os bydd rhywun nad ydy e’n ddibynnol arnoch chi neu ddibynnydd yn gadael y cartref, bydd gofyn ichi adael inni wybod y dyddiad gadawon nhw a’u cyfeiriadau ar gyfer anfon ymlaen atyn nhw.

Mae hyn yn wir os bydd lletÿwr, tenant, is-denant neu gynhaliwr yn gadael yn ogystal.

Efallai fydd dim modd i’r gwasanaeth i dynnu enw unigolyn oddi ar restr cyfeiriad heb gael manylion cyfeiriad anfon ymlaen. Os fydd dim modd ichi ddarparu cyfeiriad anfon ymlaen, bydd gofyn ichi roi rhesymau dros hynny.

Mae rhaid inni gael gwybod am unrhyw newid yn eich amgylchiadau cyn gynted ag sy’n bosib. Os byddwch chi’n oedi, efallai byddwch chi’n colli eich budd-daliadau chi.

Heblaw am achosion lle mae pobl yn hawlio drwy “Ganolfan Byd Gwaith", eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod inni ynghylch eich amgylchiadau bob tro. Os rydych chi’n hawlio drwy "Ganolfan Byd Gwaith", eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod iddyn nhw.

Dolennau cyswllt

 Ffôn: 01443 681081
Ffacs: 01443 680661
Minicom: 01443 680 708

HousingBenefitEnquiries@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Cyfeiriad

 Isadran Budd-daliadau Tai
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Bronwydd
Porth Rhondda
CF39 9DL

 

neu un o’n Canolfannau I Bob Un :

Llyfrgell Treorci, Station Road , Treorci
Tŷ Sardis, Sardis Road, Pontypridd
Rock Grounds, High Street, Aberdâr