Diogelwch y ffyrdd - cyffyrdd peryglus

Mae’r Cyngor yn derbyn llawer o geisiadau gan drigolion i fesurau gostegu/arafu traffig gael eu cyflwyno ar eu ffyrdd er mwyn lleihau cyflymder a gwella diogelwch.

Weithiau, fe fydd yr Heddlu, Gwasanaeth Tân ac Achub, Gwasanaeth Ambiwlans, a'r cwmnïau bysiau yn gwrthwynebu defnyddio twmpathau rheoli cyflymder. Mae'r Gwasanaethau Brys yn pryderu am fod y twmpathau yn eu harafu ar y ffordd i ateb galwadau brys. Galli hyn roi bywydau ac eiddo pobl mewn perygl. Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans a'r cwmnïau bysiau yn pryderu y gallai'r twmpathau achosi anghysur neu anafiadau hyd yn oed i'w teithwyr, a mwy o draul i'w cerbydau.

Mae Rheoliadau yn llywodraethu trefn twmpathau rheoli cyflymder. Rhaid wrth ryw fath o 'nodwedd arafu'. Newid blaenoriaeth fydd hon fel arfer gan newid. Rhaid i draffig sy’n dod i mewn i’r system droi yn union i’r chwith neu i’r dde, neu rhaid iddo “ildio”. Weithiau fe fydd cylchfan fach/mini ar ddechrau system dwmpathau.

Caiff siâp twmpathau rheoli cyflymder ei rheoleiddio’n gadarn, caeth a llym. Rhaid iddynt fod rhwng 50mm a 100mm o uchder, o leiaf 2.75m o hyd, ac yn ymestyn dros led cyflawn y ffordd, ac eithrio sianel ddraenio ar y naill ochr a’r llall. Gallan nhw fod â phennau gwastad neu â phennau crwn. Mae llawer o awdurdodau lleol wedi mabwysiadu'r twmpath 75mm o uchder fel y safon. Y rheswm am hyn yw fod y twmpath hwn yn arafu'r traffig i dua 22 milltir yr awr. Os yw'r twmpathau 100mm o uchder, bydd hyn yn lleihau cyflymder i 17 milltir yr awr wrth fynd dros y twmpathau, ond gall y cyflymder godi i 35 milltir yr awr rhyngddynt. Bydd hyn yn achosi cyflymu ac arafu gormodol, a mwy o lygredd. Gall twmpathau â phen gwastad fod o unrhyw hyd. ‘Byrddau arafu' yw’r enw arnyn nhw yn aml iawn. Cân nhw eu defnyddio weithiau i leihau'r effaith ar fysiau, ac ar gerbydau eraill sydd â mwy o bellter rhwng eu hechelau.

Gall twmpathau rheoli cyflymder arwain at gwynion ynghylch mwy o sŵn ac weithiau mwy o gryndod oherwydd traffig. Serch hyny mae’r dystiolaeth yn dangos eu bod nhw’n lleihau cyflymder/arafy traffig ac maen nhw wedi cael eu gosod mewn sawl lleoliad.

Dewis arall yn lle twmpathau yw clustogau rheoli cyflymder, sy’n fersiynau culach o’r twmpath, wedi eu gosod ym mhob lôn draffig. Mae olwynion rhai cerbydau ymhellach ar wahân. Enghreifftiau o’r rhain yw bysiau, neu gerbydau tân. Gall eu holwynion hwy redeg oddeutu'r clustogau arafu, ond rhaid i gerbydau llai o faint arafu. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnwys nodweddion hyn yn aml ar lwybrau bysiau, neu ar ffyrdd sy'n gysylltiadau pwysig i lwybrau'r gwasanaethau brys.

Manylion cyswllt

Ffôn: 01443 494700
Ffacs 01443 425020
E-bost gwasanaethauigwsmeriaid@rctcbc.gov.uk