Diogelwch y ffyrdd – mannau gwylio cyflymdra

Ar gyfartaledd, mae 10 o bobl yn marw a 100 o bobl yn cael eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Prydain Fawr bob dydd.

Mae dwy ran o dair o wrthdrawiadau lle mae pobl yn cael eu lladd neu eu hanafu yn digwydd ar ffyrdd â therfyn cyflymder o 30mya neu lai. Ar 35mya mae gyrrwr ddwywaith yn fwy tebygol o ladd rhywun nag y byddent ar 30mya.

 •  o gael eu taro gan gar ar 40mya, bydd 9 allan o 10 o gerddwyr yn cael eu lladd
 •  o gael eu taro gan gar ar 30mya, bydd tua 50 y cant o gerddwyr yn byw
 •  o gael ei daro gan gar ar 20mya, dim ond 1 o bob 10 o gerddwyr fydd yn cael ei ladd

Mae’r perygl o ddamwain yn codi y cyflymaf y mae’r gyrrwr yn teithio. Ar 25 y cant uwchlaw’r cyflymder cyfartalog, mae gyrrwr tua chwe gwaith yn fwy tebygol o gael damwain na gyrrwr sy’n teithio ar y cyflymder cyfartalog.

Ar 30mya, mae cerbydau yn teithio 44 o droedfeddi (tua hyd dri char) bob eiliad. Hyd yn oed mewn amodau da, mae’r gwahaniaeth mewn pellter aros rhwng 30mya a 35mya yn 21 troedfedd ychwanegol – mwy na hyd ddau gar.

Camerâu 

Diben camerâu diogelwch yw newid ymddygiad gyrwyr – dim ond mewn safleoedd lle mae hanes o ddamweiniau a achosodd anafiadau a lle mae pobl yn torri’r terfyn cyflymder y cânt eu defnyddio. Pan fydd hyn yn digwydd mae camera yn canfod y drosedd ac yn darparu tystiolaeth ar gyfer hysbysiad cosb benodedig.

Mae gyrwyr sy’n eu cael yn euog o fynd y tu hwnt i’r terfynau cyflymder cyfreithiol yn cael isafswm cosb o £60 a thri phwynt cosb ar eu trwydded yrru.

Mae wedi cael ei brofi’n genedlaethol bod camerâu diogelwch yn lleihau nifer y gwrthdrawiadau ar y ffordd ac yn amddiffyn defnyddwyr y ffordd trwy annog pobl i yrru’n arafach.

Yn 2000, sefydlwyd wyth partneriaeth camerâu ym Mhrydain Fawr. Roedd rhanbarth De Cymru, yn cynnwys Rhondda Cynon Taf yn un o’r partneriaethau peilot.

Ym Mlwyddyn Un y peilot cafodd 47 y cant yn llai o bobl eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar safleoedd camerâu diogelwch, a chafwyd 35 y cant yn llai o wrthdrawiadau a gostyngiad o 18 y cant mewn anafiadau ar draws yr ardal.

Dangosodd canlyniadau blwyddyn dau ostyngiad o 35 y cant yn nifer y bobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd mewn lleoliadau camerâu, a gostyngiad o 56 y cant yn nifer yr anafiadau ymysg cerddwyr yn yr un safleoedd. Cafwyd gostyngiad o 10 y cant mewn cyflymder ar gyfartaledd yn yr ardaloedd a gafodd eu monitro.

Ceir crynodeb o’r gostyngiad cyffredinol mewn cyflymder a damweiniau mewn lleoliadau camerâu yn Rhondda Cynon Taf a De Cymru yn y tablau isod. Hefyd ceir rhestr o leoliadau camerâu.

Lleoliadau Camerâu Diogelwch Sefydlog

 •  A4119, Y Groes-faen
 •  Aberdare Road, Aberpennar
 •  Baglan Street, Treherbert
 •  Berw Road, Pontypridd
 •  Brithweunydd Road, Trealaw
 •  Caerphilly Road, Nantgarw
 •  Cardiff Road, Y Ddraenen Wen
 •  Cardiff Road, Ffynnon Taf
 •  Cemetery Road, Y Porth
 •  Cowbridge Road, Tonysguboriau
 •  East Road, Tylorstown
 •  Excelsior Terrace, Y Maerdy
 •  Gilfach Road, Tonyrefail
 •  Gyfeillon Road, Trehopcyn
 •  Glyncoch Terrace, Glyn-coch
 •  Llewellyn Street, Y Pentre
 •  Hirwaun Road, Hirwaun
 •  Hirwaun Road, Trecynon
 •  Merthyr Road, Llwydcoed
 •  Nant-y-Gwyddon Road (30 mya), Y Gelli
 •  Nant-y-Gwyddon Road (40 mya), Y Gelli
 •  Penrhys Road, Ystrad Rhondda
 •  St Illtyd’s Road, Pentre’r Eglwys
 •  Tylacelyn Road, Pen-y-graig
 •  Ynyshir Road, (Wattstown i Ynys-hir)
 •  Ystrad Road, Ystrad Rhondda

Lleoliadau Camerâu Symudol Presennol

 •  A4119 (50 mya), Mwyndy
 •  Abercynon Road, Abercynon
 •  Bridgend Road, Llanharan
 •  Broadway, Pontypridd
 •  Brynna Road, Brynna
 •  Brynna Road, Llanharan
 •  Brynteg Hill, Y Beddau
 •  Bute Street, Treherbert
 •  Cardiff Road (wrth ymyl y gyffordd â Wind Street), Aberaman
 •  Cardiff Road, Glan-bad
 •  Church Road, Ton-teg
 •  Cilfynydd Road, Cilfynydd
 •  Clydach Terrace, Ynys-y-bŵl
 •  Cowbridge Road, Brynsadler
 •  Cowbridge Road, Brynsadler
 •  Cowbridge Road, Pont-y-clun
 •  Cross Inn Road, Llantrisant
 •  Dinas Road, Dinas
 •  Gelli Industrial Estate, Y Gelli
 •  Gelli Road, Y Gelli
 •  Gilfach Road, Hendreforgan
 •  Gilfach Road, Tonyrefail
 •  Gwaunmiskin Road, Y Beddau
 •  High St. / Llanwonno Rd, Aberpennar
 •  Hopkinstown Road, Trehopcyn
 •  Main Road, Pentre’r Eglwys
 •  Maindy Road, Tonpentre
 •  New Road, Aberpennar
 •  New Road, Ynys-y-bŵl
 •  Oxford St / Miskin Rd, Aberpennar
 •  Oxford Street, Nantgarw
 •  Park View Terrace, Abercwmboi
 •  Penderyn Road, Penderyn
 •  Penrhiwceiber Road, Penrhiw-ceibr
 •  Penrhiwfer Road, Tonyrefail
 •  Pentrebach Road, Pontypridd
 •  Station Rd / Heol-y-Parc, Pentre’r Eglwys
 •  The Parade, Tonpentre
 •  Tonteg Road, Ton-teg
 •  Vaughan Terrace / Rheola Street, Penrhiw-ceibr
 •  William Street / Southall Street, Brynna

Cysylltu â ni

 

 

Ffôn: 01443 494777
Ffacs: 01443 434812
E-bost: customerservices@rhondda-cynon-taf.gov.uk