Ffyrdd a Phriffyrdd - cyfyngiadau ar gyflymdra

Mae cyflymder yn ffactor arwyddocaol mewn tua thraean o ddamweiniau ffyrdd yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn arbennig o wir mewn ardaloedd trefol, lle gall cerbydau sy’n mynd yn rhy gyflym gael effaith andwyol ar ansawdd bywyd llawer o gymunedau.

Nod terfynau/cyfyngiad cyflymdra yw gwneud ffyrdd yn fwy diogel. Mae mesurau ar gyfer dylanwadu ar gyflymder cerbydau fel arfer yn dod o fewn dau gategori, sef deddfwriaethol a ffisegol. Daw terfynau cyflymder o fewn y categori cyntaf ac mae dyfeisiau arafu/ gostegu traffig yn dod o fewn yr ail.

Rhoddir gwybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â’r terfynau cyflymder y byddech chi’n disgwyl dod ar eu traws ar gategorïau ffyrdd gwahanol ar ffurf siart yn Rheolau’r Ffordd Fawr (Highway Code).

Sut gallaf geisio lleihau, codi neu ymestyn terfyn cyflymder?

Os hoffech leihau, codi neu ymestyn terfyn cyflymder, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion uchod. Caiff eich cais ei asesu. Mae barn yr heddlu ar newid terfyn cyflymder yn bwysig, a byddwn ni’n gofyn amdani. Dylid hefyd ystyried nodweddion y ffordd, fel ei haliniad, lefel y gweithgarwch ar hyd y ffordd, y cofnod damweiniau a graddau’r tor-cysylltiad / gwahanu y mae cyflymder cerbydau’n ei achosi i gymuned.

Mewn ardaloedd trefol, dylai terfynau cyflymder ddod o fewn hierarchaeth resymegol, hawdd ei deall er mwyn i yrwyr allu glynu wrthyn nhw. Cyn penderfynu newid terfyn cyflymder sydd eisoes yn bodoli mae’n rhaid i’r Awdurdod Priffyrdd ystyried yr holl ffactorau perthnasol fel:

  • arbedion disgwyliedig o ran damweiniau.
  • gwelliannau i’r amgylchedd.
  • gwelliannau i amwynderau.
  • gostwng pryder ymysg y cyhoedd.
  • cyfleusterau gwella ar gyfer defnyddwyr ffyrdd sy’n agored i niwed/bregus.
  • oedi o ran traffig.
  • costau gweithredu.
  • costau mesurau peirianneg a’u cynnal a’u cadw.
  • costau gwaith gorfodi, yn enwedig lle mae gyrwyr yn ystyried bod y terfyn cyflymder yn afresymol.

Os ystyrir bod sail i newid y terfyn cyflymder yna mae rhaid rhoi Gorchymyn Terfyn Cyflymder. Mae hyn yn cynnwys proses gyfreithiol statudol sy’n cymryd tua 9 mis i’w chwblhau.

Os ydych chi’n dymuno hysbysu ynghylch arwydd terfyn cyflymder sy’n wedi ei fandaleiddio / sydd ar goll, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion uchod.

Os oes gan y ffordd berthnasol system o oleuadau stryd arni heb unrhyw arwyddion ailadrodd terfyn cyflymder, mae’r ffordd eisoes yn destun terfyn 30mya ac yn unol â hynny nid oes hawl gan yr Awdurdod Priffyrdd roi arwyddion ailadrodd terfyn 30mya arni. Dylai system o oleuadau stryd mewn ardal adeiledig fod yn dystiolaeth ddigonol o derfyn 30mya.

Manylion cyswllt

Ffôn: 01443 494700
Ffacs 01443 494888
Ebost: gwasanaethauigwsmeriaid@rctcbc.gov.uk