Ffyrdd a Phriffyrdd – pontydd (cyffredinol)

Gall pont fod yn strwythur sy’n cario priffordd dros afon, camlas, rheilffordd, traffordd etc, neu strwythur sy’n cario rheilffordd, traffordd etc dros briffordd.

Bridge

Y Cyngor yw Awdurdod Priffyrdd ac ‘Awdurdod Pontydd’ y pontydd mae’n berchen arnyn nhw. Mae’r Cyngor yn berchen ar tua 425 o bontydd priffyrdd, ac ef sy’n gyfrifol amdanyn nhw. Mae yna berchnogion/awdurdodau pontydd eraill a’r fwyaf o’r rhain yw’r Asiantaeth Priffyrdd (cefnffyrdd a thraffyrdd), Network Rail (rheilffyrdd), Bwrdd ag Eiddo’r Rheilffyrdd Prydeinig (rheilffyrdd sydd ddim yn cael eu defnyddio), Asiantaeth yr Amgylchedd (prif afonydd) a Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain (camlesi). Fel rheol, mae’r bont yn perthyn i’r corff (neu ei olynydd) oedd ag achos i adeiladu’r bont yn y lle cyntaf. Mae perchnogaeth pontydd wedi cael ei drosglwyddo mewn rhai achosion, er enghraifft pan fydd y cyfrifoldeb dros lwybr yn newid.

Mae pontydd y Cyngor yn cael eu harchwilio’n rheolaidd ac mae rhaglen o waith cynnal a chadw’n cael ei llunio. Caiff achosion o ddifrod oherwydd cerbydau, storm neu resymau eraill eu harchwilio cyn gynted â phosibl. Os bydd cerbyd yn achosi difrod i bont ac y bydd rhywun yn rhoi gwybod beth oedd manylion y cerbyd, efallai y bydd modd i’r Cyngor hawlio cost atgyweirio’r bont neu geuffos yn ôl.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 01443 494700