Cynlluniau brys - llifogydd

llifogydd

Beth i’w wneud cyn llifogydd, yn ystod llifogydd ac ar ôl hynny.

Rhif ffôn Argyfwng ac Ôl-oriau y Cyngor yw 01443 425011

Byddwch yn barod

Os bydd llifogydd, mae’n ddigon posib na fydd y goleuadau, y gwres na’r ffôn yn gweithio. Bydd y camau syml yma’n eich helpu i fod yn barod rhag ofn bydd llifogydd. Nawr yw’r amser i feddwl am y pethau hyn - peidiwch ag aros tan ei bod hi’n rhy hwyr. Os byddwch chi wedi paratoi’n drylwyr, byddwch yn gallu ymdopi yn well os byddwch chi neu’ch teulu mewn llifogydd.

 • Edrychwch i weld os ydych chi mewn ardal sydd mewn perygl o gael llifogydd, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru am ragor o wybodaeth.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich yswiriant yn ddigonol. Fel arfer, bydd difrod oherwydd llifogydd yn cael ei gynnwys yn y rhan fwyaf o bolisïau yswiriant adeiladau, ond gwnewch yn siŵr bod eich yswiriant cartref a chynnwys yn ddigonol.
 • Yn ogystal â’ch Pecyn Argyfwng yn y Cartref, cadwch fenig rwber, welingtons a dillad gwrth-ddŵr.
 • Cadwch fanylion polisïau yswiriant a’r rhif ffôn argyfwng perthnasol yn ddiogel – y lle gorau fyddai gyda’ch Pecyn Argyfwng yn y Cartref.
 • Ceisiwch ddod i’r arfer o storio eitemau gwerthfawr neu eitemau o werth personol yn y llofft neu mewn man uchel yn eich cartref.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod lle mae’ch man diffodd nwy a thrydan.
 • Os ydych chi’n byw mewn ardal sydd mewn perygl o gael llifogydd, meddyliwch am brynu bagiau tywod neu fyrddau llifogydd er mwyn blocio drysau a brics aer.

Beth i’w wneud pan fyddwch chi’n clywed rhybudd

 • Gwrandewch am rybuddion ar y radio neu’r teledu a ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188 neu ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru am fwy o wybodaeth.
 • Symudwch anifeiliaid anwes, cerbydau, pethau gwerthfawr ac eitemau eraill i rywle diogel.
 • Dywedwch wrth eich cymdogion, yn enwedig os ydyn nhw’n bobl hŷn.
 • Rhowch fagiau tywod neu fyrddau llifogydd yn eu lle - ond gwnewch yn siŵr bod digon o aer yn y tŷ.
 • Byddwch yn barod i ddiffodd y nwy a’r trydan (gofynnwch am help os oes rhaid)
 • Gwnewch gymaint â phosib yng ngolau dydd. Bydd gwneud pethau yn y tywyllwch yn anoddach, yn enwedig os bydd y trydan yn methu.

Byddwch yn ddiogel mewn llifogydd

Byddwch yn ymwybodol o beryglon llifogydd

 • Mae llifogydd yn gallu lladd. Peidiwch â cheisio cerdded neu yrru drwy lifogydd – gall chwe modfedd o ddŵr sy’n symud yn gyflym eich llorio a gall dwy droedfedd o ddŵr fod yn ddigon i wneud i’ch car chi arnofio.
 • Gall cloriau tyllau archwilio ddod yn rhydd ac efallai y bydd peryglon eraill na fyddwch yn gallu eu gweld.
 • Peidiwch byth â cheisio nofio drwy ddŵr sy’n symud yn gyflym – gallech chi gael eich tynnu i ffwrdd neu gael eich bwrw gan rywbeth sy’n arnofio yn y dŵr.
 • Ceisiwch osgoi dod i gysylltiad â dŵr llifogydd – gall fod wedi’i lygru â charthffosiaeth.

Glanhau

Os ydych chi wedi cael llifogydd:

 • Ffoniwch linell argyfwng (24 awr) eich cwmni yswiriant cyn gynted â phosibl. Byddan nhw’n rhoi gwybodaeth i chi am sut i ddelio â’ch hawliad ac yn eich helpu i gael pethau mewn trefn eto.
 • Agorwch ddrysau a ffenestri i awyru’ch tŷ, ond gwnewch yn siŵr bod eich cartref a’ch pethau gwerthfawr yn ddiogel. Mae’n cymryd tua mis i fodfedd o fricsen tŷ sychu.
 • Cysylltwch â’ch cwmni nwy, trydan a dŵr. Gwnewch yn siŵr bod rhywun yn gwirio’r cyflenwad cyn ei droi’n ôl ymlaen. Golchwch dapiau a’u rhedeg am rai munudau cyn eu defnyddio eto.
 • Taflwch unrhyw fwyd a all fod wedi dod i gysylltiad â dŵr llifogydd – efallai ei fod wedi’i lygru.
 • Byddwch yn ofalus o fasnachwyr ffug. Gwiriwch y geirda ac os oes modd, cyflogwch weithiwr mae rhywun arall wedi’i argymell.

Mae gwefan GOV.UK a Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi cyngor ymarferol am baratoi ar gyfer llifogydd, yr hyn y dylech chi ei wneud yn ystod y llifogydd a beth i’w wneud wedi hynny.

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth neu i gysylltu â’r Garfan Cynllunio ar gyfer Argyfwng, defnyddiwch yr wybodaeth isod:

Cynllunio ar gyfer Argyfwng
Tŷ Sardis
Pontypridd
CF37 1DU
Ffôn: 01443 432999

Rhif ffôn Argyfwng ac Ôl-oriau y Cyngor yw 01443 425001

 

 

Dogfennau perthnasol