Lwfans Tai Lleol – adolygiadau ac apeliadau

Beth allaf ei wneud os ydw i’n anghytuno â’ch penderfyniad?

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad a wnaethom ni wrth asesu eich hawliad, mae nifer o ffyrdd i chi herio’n penderfyniad ni. Gallwch chi:

  • ofyn i ni esbonio’r penderfyniad
  • gofyn i ni ailystyried y penderfyniad – ‘adolygiad’ yw’r enw ar y broses yma
  • cyflwyno apêl ar bapur gan roi eich rhesymau am anghytuno â’r penderfyniad.

Sut mae gofyn am adolygiad?

Cewch ofyn i ni adolygu ein penderfyniad ynghylch eich hawliad am Fudd-dal Tai gan gynnwys y gyfradd Lwfans Tai Lleol yr ydym wedi’i chymhwyso i chi. Rhaid i chi wneud eich cais am adolygiad ar bapur. Rhaid i chi gynnwys manylion o’ch rhesymau am feddwl bod ein penderfyniad yn anghywir.

Rhaid i’ch cais am adolygiad ddod i law o fewn un mis o ddyddiad y llythyr hysbysebu o benderfyniad. Os na ddaw i law o fewn un mis, mae’n bosibl na allwn ni edrych ar eich cais eto.

Chewch chi ddim gofyn am adolygiad o’r cyfraddau Lwfans Tai Lleol i’r ardal lle rydych chi eisiau byw.

Sut mae gofyn am apêl?

Cewch ofyn i’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd edrych ar y penderfyniad. Rhaid i chi wneud eich cais am adolygiad ar bapur. Bydd manylion o’r ffordd i wneud apêl yn eich llythyr hysbysu. Rhaid i’ch cais am adolygiad ddod i law’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd o fewn un mis o ddyddiad y llythyr hysbysebu o benderfyniad. Os na ddaw i law o fewn un mis, mae’n bosibl na allan nhw edrych ar eich cais eto.

Os ydych chi wedi gofyn i ni adolygu ein penderfyniad, ac wedi derbyn ateb gennym ni, cewch ofyn i’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd edrych ar benderfyniad ein hadolygiad. Rhaid i’ch cais am adolygiad ddod i law’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd o fewn un mis o ddyddiad y llythyr hysbysebu o benderfyniad. Os na ddaw i law o fewn un mis, mae’n bosibl na allan nhw edrych ar eich cais eto.

Os oes amgylchiadau arbennig, mae’n bosibl y gall y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd ystyried apêl tu allan i’r terfyn amser hwn. Os caiff yr apêl ei gwneud fwy na 13 o fisoedd o ddyddiad y llythyr hysbysu o benderfyniad gwreiddiol, fydd y Gwasanaeth ddim yn cael ei hystyried. Hoffech chi ddarganfod mwy am hyn? Cysylltwch â’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd. (http://www.tribunals.gov.uk/cymraeg.htm)

Pwy sy’n cael gwneud apêl?

Caiff pobl mae’r penderfyniad yn effeithio arnynt apelio. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • y person sy’n gwneud yr hawliad
  • rhywun a benodir gan y llysoedd i weithredu ar ran y person sy’n gwneud yr hawliad
  • rhywun a benodir gan y llysoedd gyda chytundeb y cyngor i weithredu ar ran y person sy’n gwneud yr hawliad
  • landlord - ond ynghylch pwy sydd i dderbyn y taliadau budd-dal yn unig
  • asiant - ond ynghylch pwy sydd i dderbyn y taliadau budd-dal yn unig
  • unrhyw berson y mae gordaliad i’w adennill oddi wrtho

Cysylltu â Ni

Os ydych eisiau gwybod rhagor am y newidiadau a sut maen nhw’n effeithio arnoch chi, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Budd-daliadau Tai
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Tŷ Bronwydd
Y Porth
CF39 9DL

Ffôn: 01443 681081
E-bost HousingBenefitEnquiries@rhondda-cynon-taff.gov.uk