Effeithlonrwydd ynni - cyngor a chymorth

Ar gyfartaledd bydd cartref cyffredin yn y Deyrnas Unedig yn gwastraffu tua £250 drwy aneffeithlonrwydd ynni. Mae inswleiddio gwael mewn waliau a llofftydd ymhlith y problemau mwyaf. Bydd inswleiddio da yn cadw gwres i mewn yn y gaeaf, yn lleihau biliau, ac yn cadw'r tŷ rhag twymo yn yr haf.  

Does dim rhaid ichi ysgwyddo costau mor uchel ar gyfer gwresogi, goleuo, a rhedeg yr offer yn eich cartref. Trwy gymryd ychydig o gamau syml, gallwch dorri cannoedd o bunnoedd o'ch biliau, yn ogystal â helpu lleihau effeithiau newid yn yr hinsawdd. Bydd y camau nesaf yn mynd â chi yn nes at filiau rhatach. Byddwch yn arbed arian ar unwaith.

Os ydych chi wedi cael anhawster wrth wneud cais am grantiau ac/neu am siarad â rhywun yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Cyngor Rhondda Taf, yna mae croeso i chi ffonio 01443 425369.

AlreadySaving - Find out how

FFYRDD RHAD AC AM DDIM I CHI LEIHAU'CH DEFNYDD O YNNI AC EGNI

Dyma Ddeg o Awgrymiadau Arbed Ynni Rhwydd i'w gweithredu ar unwaith. Byddan nhw’n eich helpu i arbed arian ar eich biliau ynni yn ogystal â helpu'r amgylchedd.

 1. Gostwng tymheredd eich dŵr poeth i 60ºC
 2. O ostwng eich thermostat o 1ºC mae’n bosibl ichi ostwng eich biliau tanwydd o 10% a/neu os oes gyda chi raglennydd neu amserydd, defnyddiwch y rhain i ddiffodd y gwres pan dydych chi ddim yn y tŷ
 3. Peidio â gadael offer trydan ar fotwm standby ac osgoi gadael offer i wefrio’n ddiangen 
 4. Golchi’ch dillad ar dymheredd o 30°C (golyga hyn eich bod chi'n defnyddio 40% yn llai o drydan na golchi'ch dillad ar dymheredd o 40°C), ac mae'r rhan fwyaf o bowdrau golchi yn gweithio llawn cystal ar dymheredd is. Arhoswch nes bod llwyth llawn o ddillad i’w golchi gyda chi!
 5. Dim ond berwi digon o ddŵr ag sydd ei angen arnoch chi (ond cofiwch roi digon o ddŵr i orchuddio elfennau tegell trydan)
 6. Defnyddiwch fylbiau sy’n llosgi tanwydd yn effeithlon. Mae’r bylbiau yma yn llosgi 80% yn llai o ynni ac maen nhw'n para 10 gwaith yn hwy na'r rhai cyffredin.
 7. Gall selio rhag drafftiau trwy lenwi bylchau gyda phapur newydd, rhimyn neu seliwr ostwng eich biliau tanwydd oddeutu £20 y flwyddyn 
 8. Y tro nesaf i chi brynu offer trydan, mynnwch rai sy'n fwy ynni-effeithlon (graddfa A neu A+]
 9. Gall ffitio siaced tanc dŵr poeth sydd o leiaf 75mm (3") o drwch arbed hyd at £20 y flwyddyn
 10. Sychwch ddillad ar y lein y tu allan, yn hytrach nag yn y peiriant sychu dillad. Peiriannau sychu dillad yw un o’r defnyddwyr trydan pennaf mewn tŷ.

Cynghorion eraill i arbed arian

Goleuo

 • Mae mwy o duedd y dyddiau hyn i bobl ddefnyddio goleuadau fel rhan o addurniadau'u tai. Cofiwch y gall hyn fod yn wastraffus iawn. Gall rhai ffitiadau goleuo, neu setiau o oleuadau, (er enghraifft, rhai sy'n defnyddio lampau halogen bach), ddefnyddio llawer mwy o ynni na bwlb traddodiadol, a llawer iawn mwy na bylbiau fflworoleuol ynni isel. Cyn i chi brynu goleuadau, edrychwch i weld faint o watedd o drydan byddan nhw’n eu defnyddio. Prynwch yr un sy'n rhoi'r golau rydych chi angen ar y watedd isaf posibl.

Yn y gegin

 • Defnyddiwch sosban o'r maint iawn ar gyfer y cylch coginio, a rhowch y caead arni.
 • Gwnewch eich tost yn y tostiwr. Peidiwch â'i wneud dan y gril.
 • Defnyddiwch degell os ydych chi angen dŵr berw ar gyfer coginio, mae hyn yn gyflymach na'i ferwi mewn sosban ar yr hob, ac yn rhatach hefyd
 • Berwch ddŵr mewn tegell jwg. Edrychwch ar y dangosydd lefel i wneud yn siŵr fod yno ddigon o ddŵr a dim mwy. Bydd yn berwi'n gyflymach, ac mae blas te yn well os yw'r dŵr wedi'i ferwi unwaith yn unig.
 • Os ydych chi'n dewis popty newydd, prynwch un gyda hobïau nwy, neu hobïau anwytho trydanol. Y rhain sy'n cynhyrchu'r allyriadau carbon deuocsid lleiaf.
 • Os oes modd, defnyddiwch ficrodon yn lle ffwrn gonfensiynol.
 • Peidiwch â golchi llestri dan ddŵr sy'n rhedeg. Rhowch y plwg yn y sinc, neu ddefnyddio powlen. Mae peiriannau golchi llestri modern yn effeithlon hefyd, yn arbed dŵr ac ynni. Cofiwch lenwi'r peiriant cyn eu golchi.
 • Peidiwch â rhoi bwyd cynnes, neu dwym yn syth i mewn i'ch oergell neu'ch rhewgell.  

Adloniant

 • Os gadewch chi offer trydanol wedi'u plygio mewn, bydd y rhan fwyaf ohonyn nhw’n para i ddefnyddio trydan. A chofiwch fod cyfrifiaduron ayyb sy heb oleuadau ‘stand-by’ yn defnyddio trydan, felly diffoddwch swîts y soced bob tro.
 • Os ydych chi am gael teledu sgrin fawr, prynwch set ôl-daflunio. Bydd y rhain yn defnyddio tua hanner maint trydan teledu LCD neu deledu plasma.

Os ydych chi'n chwilio am deledu sgrin fach, bydd set LCD. Mae setiau bach yn defnyddio llawer iawn yn llai o drydan na'r rhai mawr.

Mathau eraill o gymorth

 • Ydy'r cwmni trydan a nwy rydych chi'n ei ddefnyddio gyda'r rhataf? Mae www.moneysavingexpert.co.uk, a gwefannau cymharu ynni eraill, ar gael i'ch helpu chi i ddewis y cwmni darparu rhataf. Gofynnwch i'ch Darparwr Cyfleustod am Dariffau Gwyrdd, sef trydan sy’n cael ei gynhyrchu o ffynonellau sy'n lleihau'r effaith ar yr amgylchedd, ac yn defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy. Holwch hefyd am Dariffau Cymdeithasol, sy'n gwneud yn siŵr bod cwsmeriaid mwyaf bregus yn cael manteisio ar gyfraddau ynni rhad ac yn gallu cael gwasanaeth cymorth pwysig.
 • Mynnwch adroddiad ynni cartref rhad ac am ddim gan Asiantaeth Ynni De-ddwyrain Cymru. Bydd hwn yn dangos i chi pa mor effeithlon mae'ch cartref o ran materion ynni. Bydd e hefyd yn nodi pa gamau gallwch chi'u cymryd i wneud eich cartref yn fwy effeithlon ac arbed arian. Ffoniwch 0800 622 6110 ac ateb ychydig o gwestiynau syml i gael cyngor diduedd rhad ac am ddim ar sut mae arbed hyd at £300 y flwyddyn ar eich biliau ynni.
 • Mae taliad tanwydd misoedd y gaeaf ar gael i bobl dros 60 oed - 0845 9151515 ydy rhif y wifren gymorth ar gyfer taliad tanwydd y gaeaf.