Etholiadau – cofrestr etholiadol

Pam cofrestru?

Mae llwyddo i gael morgais yn un o’r rhesymau dros fod ar gofrestr yr etholwyr. Mae cael yr hawl i bleidleisio yn rheswm arall.

Mae i Gyngor y Fwrdeistref Sirol 75 o gynghorwyr sy’n cynrychioli 52 o etholaethau. Bydd etholiad o’r cyngor llawn bob 4 blynedd.

  • Os nad ydych chi wedi’ch cofrestru fyddwch chi ddim yn cael pleidleisio mewn Etholiadau.
  • Mae’n ofynnol o dan y gyfraith ichi gofrestru – mae dirwy o £1,000 os nad ydych chi’n gwneud hynny. Mae llawer o’r cwmnïau cerdyn credyd mawr yn cadarnhau’ch cyfeiriad chi yn ôl y Gofrestr o Etholwyr. Efallai byddwch chi’n cael eich gwrthod ar gyfer benthyciad, cytundeb ffôn ar y lôn, morgais, cyfrif banc ac ati os nad ydych chi’n cofrestru.
  • Dyma’ch cyfle chi i ddweud eich dweud ynglŷn â sut mae’r Cyngor yn cael ei weithredu. Mae’ch pleidlais chi’n cyfrif – defnyddiwch eich hawl i bleidleisio.

Sut rydw i’n cofrestru?

Byddwn ni’n dosbarthu copïau o Ffurflenni Cofrestru Etholiadol ar gyfer y gofrestr newydd i bob cartref yn y Fwrdeistref Sirol rhwng mis Awst a mis Medi.

Mae modd ichi gofrestru i fwrw pleidlais ar lein - gwefan ynglynâfymhleidlaisi  |

Mae enwau’r sawl sy wedi’u nodi ar y gofrestr wedi’u printio ar Ffurflen Cofrestru Etholiadol.

I ofalu bod pawb sydd â hawl i fwrw pleidlais yn cael eu cynnwys ar y gofrestr, rhaid ichi gadarnhau bod y manylion i gyd yn gywir. Os ydy’r manylion i gyd yn gywir, llofnodwch y ffurflen a nodi’r dyddiad a’i hanfon hi yn ôl aton ni cyn gynted ag y bo modd. Peidiwch ag aros tan 15 Hydref. Os nad ydy’r manylion yn gywir fodd bynnag, newidiwch yr enwau, yna llofnodwch y ffurflen, nodi’r dyddiad a’i hanfon yn ôl aton ni.

Cofiwch gynnwys unrhyw un fydd yn cael ei ben-blwydd yn 18 oed cyn 1 Rhagfyr y flwyddyn nesaf.

Mae hawl gyda dinasyddion Prydain, dinasyddion gwledydd eraill y Gymanwlad, dinasyddion Gweriniaeth Iwerddon a dinasyddion gwledydd Undeb Ewrop sy’n preswylio yn y Deyrnas Gyfunol ar y dyddiad cymhwyso (15 Hydref) i gael eu cynnwys ar y gofrestr newydd.

Bydd dinasyddion Prydain, dinasyddion gwledydd y Gymanwlad a dinasyddion Gweriniaeth Iwerddon yn cael eu cofrestru’n awtomatig ar gyfer Etholiadau Lleol, Senedd San Steffan, y Cynulliad ac Etholiadau Senedd Ewrop.

Dydy dinasyddion gwledydd Undeb Ewrop DDIM yn cael pleidleisio mewn Etholiadau Seneddol.

Os nad ydych chi wedi cael ffurflen, neu os oes eisiau cymorth arnoch chi i lenwi’r ffurflen, cysylltwch ag Uned Gwasanaethau Etholiadol.

Bydd hi’n rhy hwyr i gwyno ar ddiwrnod yr etholiad os nad ydych chi’n cael pleidleisio. Gofalwch eich bod chi’n cael gweithredu eich hawl trwy ofalu bod eich enw chi ar y gofrestr newydd.

Ydych chi wedi symud ers Hydref 15?

Rydyn ni wedi cyflwyno cofrestr dreigl sy’n golygu bod y gofrestr yn cael ei diweddaru bob mis, oni bai am fisoedd Medi, Hydref a Thachwedd – cyfnod yr arolwg blynyddol o etholwyr.

Os ydych chi wedi symud ers mis Hydref, neu fod eich enw heb ei gynnwys ar y gofrestr, rhaid ichi lenwi ffurflen, cliciwch yma|. Anfonwch y ffurflen i’r cyfeiriad sy wedi’i nodi isod.

Gofalwch fod pawb yn llofnodi’r ffurflen.

Os nad ydy’ch enw chi ar y Gofrestr o Etholwyr fyddwch chi ddim yn cael pleidleisio yn yr Etholiadau.

Oes rhaid imi roi gwybod ichi fy mod i wedi symud tŷ?

Oes. Os nad ydych chi’n dweud wrthon ni, bydd cyfle ichi bleidleisio yn eich hen gyfeiriad hyd at fis Hydref pan fydd yr arolwg blynyddol yn cael ei gynnal.

Rydw i wedi dweud wrth Uned Treth y Cyngor yn barod. Fydd yr uned yn diweddaru fy nghofnod ar y gofrestr?

Na fydd. Rhaid ichi lenwi ffurflen a’i hanfon at eich Swyddog Cofrestru Etholiadol.

Beth os rydw i wedi newid f’enw?

Bydd rhaid ichi ddefnyddio’r ffurflen i ddiweddaru cofnod y Gofrestr.

Manylion Cyswllt

Uned Gwasanaethau Etholiadol a Phridiannau Tir
Uned 2 Parc Busnes Hen Lofa’r Maritime,
Ystad Ddiwydiannol Parc Hen Lofa’r Maritime,
Pontypridd
CF37 1NY

Ffôn: 01443 490100
Ffacs: 01443 485776
Ebost: electionservices@rhondda-cynon-taf.gov.uk|