Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn cydlynu gwaith y pedwar Pwyllgor Craffu'r Cyfadrannau.  Yn ogystal â hyn, mae'n cyflawni swyddogaeth trosolwg a chraffu mewn perthynas â phob thema drawsbynciol 'y Cyngor cyfan' sy'n berthnasol i gylchoedd gorchwyl y pedwar Pwyllgor Craffu'r Cyfadrannau.   

Mae'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu hefyd yn cyfarfod yn rhinwedd ei swyddogaeth bendoedig yn Bwyllgor Materion Troseddau ac Anhrefn (dan Adrannau 19 ac 20 Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006). (Nodwch - Yn ystod blwyddyn 2011/12 y Cyngor, cyflwynodd Pwyllgor Craffu - Partneriaeth Cymunedau Diogel y swyddogaeth, a dyw'r pwyllgor hwwnw ddim yn gweithredu mwyach.)