Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Ym 1998, cyhoeddodd y Llywodraeth Bapur Gwyn “Modernising Local Government – In Touch With Local People”. Arweiniodd hyn at gyflwyno Deddf Llywodraeth Leol 2000 oedd yn golygu newidiadau i’r strwythurau gwleidyddol yr oedd awdurdodau lleol Cymru a Lloegr yn eu defnyddio.

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, penderfynwyd gweithredu model ar sail “Cabinet” a “Phwyllgor Trosolwg a Chraffu”.

Mae Trosolwg a Chraffu’n rhan bwysig o ddemocratiaeth ac mae’n hyrwyddo atebolrwydd yn y broses o wneud penderfyniadau. Mae’n bwysig o ran:

  •  Hyrwyddo effeithlonrwydd a gwella gwasanaethau

  •  Rhoi safbwynt gwahanol wrth ddod i benderfyniadau allweddol e.e. penderfyniadau am y gyllideb

  • Edrych yn fanwl ar faterion sy’n effeithio ar bobl Rhondda Cynon Taf

Strwythur ar gyfer Trosolwg a Chraffu

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf Bwyllgor cyffredinol – Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu – a phedwar Pwyllgor Craffu. Mae cylch gwaith pob un o’r pwyllgorau hyn i’w gweld yn y Cyfansoddiad.

  •  Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

  •  Pwyllgor Craffu  - Plant a Phobl Ifainc

  • Pwyllgor Craffu  - Cyllid a Pherfformiad
  •  Pwyllgor Craffu  - Iechyd a Lles

  • Pwyllgor Craffu  - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant ( a Throsedd ac Anhrefn).

Yn aml iawn, bydd Pwyllgorau Craffu’n sefydlu Gweithgorau i fynd i’r afael â materion penodol. Mae gan Weithgorau lai o aelodau ac unwaith y bydd y grŵp wedi gorffen ei waith, bydd yn adrodd yn ôl i’r Pwyllgor perthnasol.

Mae Pwyllgorau Craffu a Gweithgorau’n paratoi adroddiadau ac argymhellion sy’n cael eu rhoi i’r Cabinet (sef yr adran weithredol) er mwyn iddo gael ymateb.

Mae'r Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant hefyd yn gweithredu'n Bwyllgor Trosedd ac Anrhefn

Mae pob Pwyllgor Craffu yn gytbwys o ran gwleidyddiaeth, felly maen nhw’n adlewyrchu aelodaeth wleidyddol y Cyngor. Mae gan bob Pwyllgor Gadeirydd ac Is-gadeirydd. Mae Cydlynydd Rheoli Cyflawniad yn helpu i sicrhau bod aelodau’n derbyn adroddiadau eithriad manwl bob chwarter am faterion ariannol a chyflawniad.

Ar ddechrau blwyddyn fwrdeistrefol, mae’r Pwyllgor Craffu yn cytuno ar raglen waith. Yn ogystal ag eitemau busnes safonol fel Gwybodaeth Chwarterol am Gyflawniad a Chyllid, mae’r rhaglen waith yn cynnwys materion sy’n cael eu hawgrymu a’u pennu gan Aelodau oherwydd effaith y materion ar drigolion Rhondda Cynon Taf.  Croeso i drigolion Rhondda Cynon Taf anfon awgrymiadau i'r cyfeiriad e-bost isod.

Rhagor o wybodaeth

Bydd Pwyllgorau Craffu’n cwrdd yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn. Mae agendâu’r pwyllgorau i’w cael ar-lein.

Manylion Cyswllt

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

 Carfan Cymorth y Pwyllgorau Archwilio
Y Pafiliynau
Parc Hen Lofa’r Cambrian
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX 

E-bost: Scrutiny@rhondda-cynon-taff.gov.uk