Gwyliau'r Banc

Gwasanaethau dros Ŵyl y Banc

Oherwydd Gŵyl Banc ar 26 Mai 2014 , bydd y Cyngor yn gwneud rhai newidiadau i'w wasanaethau ac i oriau agor ei gyfleusterau.

Bydd prif swyddfeydd y Cyngor ar gau o 5pm ddydd Gwener Mai 23 tan 9am, ddydd Mawrth Mai 27.

Rydyn ni eisiau atgoffa trigolion bod modd iddyn nhw gysylltu â'r Cyngor gyda materion brys trwy'r Ganolfan Gyswllt ar 01443 425001, sydd ar agor drwy'r dydd a bob dydd.

Mae modd i chi gyrraedd ystod eang o wasanaethau ar lein hefyd, gan gynnwys talu bil, archebu bagiau ailgylchu, trefnu i ni gasglu eitemau mawr ac yn y blaen, trwy wefan y Cyngor

Fe gewch chi hefyd ddefnyddio'n cyfleuster chwilio eang ar y wefan i gael gwybodaeth am ein gwasanaethau eraill.

Cofiwch edrych i weld beth sy'n mynd ymlaen yn ystod Gwyliau'r Sulgwyn i gadw'r teulu'n hapus!

Sbwriel ac Ailgylchu

Fydd dim newidiadau i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu dros Ŵyl y Banc. 

Darllenwch fwy am Wasanaethau Sbwriel ac Ailgylchu'r Cyngor

Mae gwybodaeth am ein Canolfannau Ailgylchu Cymunedol hefyd, ble mae modd i chi gael gwared ar unrhyw eitemau sydd ddim yn cael eu cynnwys yn y casgliadau arferol.

Gofal Cymdeithasol

Mae llawer o bobl yn dibynnu ar ofal a chymorth yn eu caretrefi'u hunain. Bydd y gwasanaethau yn aros yr un peth ond byddwn ni'n rhoi gwybod i chi yn bersonol am unrhyw newid sy'n effeithio arnoch chi.

Bydd staff Pryd ar Glud a staff Gofal yn y Cartref yn parhau i weithio fel arfer, er mwyn sicrhau eich bod chi'n derbyn y gwasanaethau rydych chi'n dibynnu arnyn nhw fwyaf.

Pe bai mater brys yn codi yn ymwneud â gofal cymdeithasol ac sydd ddim yn gallu aros i'r swyddfeydd ailagor, ffoniwch y Garfan ar Ddyletswydd ar 01443 849944.

Cofiwch — os oes gyda chi broblem frys neu argyfwng, mae modd i chi gysylltu â Chanolfan Gyswllt y Cyngor ar unrhyw adeg ar 01443 425001.

Gwasanaethau'r Mynwentydd a Phrofedigaeth

Bydd Mynwentydd y Cyngor ar agor fel arfer dros gyfnod Gŵyl y Banc.  Ambell waith, mae amgylchiadau eithriadol yn codi pan fydd rhaid i ni gau mynwentydd i gerbydau ar fyr rybudd.

Pe baen ni'n gorfod cau mynwentydd i gerbydau, bydden ni'n rhoi gwybod i'r cyhoedd trwy osod hysbysiad ar glwydi'r fynwent. Cyn gynted ag y bydd hi'n ddiogel i ganiatáu cerbydau unwaith eto, byddwn ni'n ailagor y clwydi.

Bydd modd i gerddwyr ymweld â'r fynwent hyd yn oed os na allwn ni roi mynediad i gerbydau, ond cofiwch fod yn ofalus wrth ymweld â'n mynwentydd mewn tywydd garw a gwisgwch ddillad ac esgidiau addas er mwyn osgoi damweiniau a niwed.

Mae'r Cyngor yn ymroddi i gadw'r mynwentydd ar agor i ymwelwyr, a byddwn ni ond yn cymryd y camau yma i ddiogelu'r cyhoedd.

I gael gwybodaeth am amseroedd agor ein mynwentydd, ffoniwch y Gwasanaethau Profedigaeth ar 01443 402810. Bydd Swyddfeydd y Gwasanaethau Profedigaeth ar gau ddydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg.

Tudalen ar gyfer gwybodaeth am Fynwentydd

Cludiant Cyhoeddus 

Yn aml, mae gwasanaethau Cludiant Cyhoeddus, sy'n cynnwys bysiau a threnau, yn dilyn amserlen wahanol ar Wyliau Banc. Cewch chi weld yr wybodaeth fwyaf diweddar yma: Trefniadau Cwmnïoedd Bysiau dros y Pasg

Bydden ni'n eich cynghori chi i gysylltu â'r cwmnïoedd perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.