Gofal preswyl a nyrsio (Cartrefi Gofal)

Rydyn ni'n helpu hen bobl i barhau i fyw'n ddiogel ac annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Dyna beth mae'r rhan fwyaf o bobl yn dymuno gwneud. Gallwn wneud hyn drwy gynnig gwasanaethau megis gofal yn y cartref a phrydau cymunedol, gwneud gwaith addasu a rhoi offer i helpu gyda thasgau bob dydd.

Bydd rhai pobl yn cyrraedd amser pan nad yw'n bosib byw yng nghartrefi eu hunain bellach.

Mae'n benderfyniad anodd, ac un sy'n gofyn am lawer o feddwl a thrafodaethau gyda'r teulu cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Llety Lloches

Dewis arall, ar wahân i ofal preswyl, ydy llety lloches. Mae byw mewn llety lloches yn caniatau i bobl aros yn annibynnol. Mae hefyd cynnig o naill ai warden yn y llety neu system larwm wedi'i gysylltu i reolydd canolog, er mwyn tawelu'r meddwl. Am ragor o wybodaeth ewch i'r tudalennau Llety Lloches.

Cartrefi Gofal

Mae cartref gofal naill ai:

  • yn gartref preswyl, sy'n rhoi cymorth a gofal personol (bydd unrhyw ofal nyrsio sydd angen arnoch, o dro i dro, yn cael ei gynnig drwy eich doctor a bydd nyrs ardal yn gwneud hynny,) neu
  • cartref nyrsio (rhaid cael staff nyrsio cymwysedig yn gweithio ar bob adeg).

Os ydych wedi dewis symud i gartref gofal yn Rhondda Cynon Taf, gobeithiwn fod yr wybodaeth yma yn ddefnyddiol i ateb unrhyw gwestiynau am y cartrefi rydych yn eu hystyried. Bydd gwybodaeth yma am eich dewisiadau. Dylech gofio efallai bydd rhestr aros am ychydig o gartrefi.

Os oes rhaid i chi symud ar frys, efallai bydd rhaid i chi ystyried dewisiadau eraill ar wahan i'ch dewis cyntaf o gartref gofal.

Am ragor o gyngor am ddewis cartref gofal, gweler ein PDF Dewis Cartref Gofalneu am ragor o gymorth a gwybodaeth ewch i'r adran Dogfennau Perthnasol sydd ar y dudalen yma.

Talu am ofal cartref preswyl neu nyrsio

Os ydych yn symud i gartref gofal gyda help oddi wrthon ni, bydd disgwyl i chi dalu tuag at y ffioedd. Bydd y maint rydych yn talu yn ddibynnol ar eich amgylchiadau ariannol. Byddwn yn darganfod faint yw'r gost ar sail rheolau cenedlaethol. Mae hwn yn cael ei esbonio'n bellach yn ein taflen ffeithiau Talu am Gartref Gofal Preswyl a Nyrsio.

Help a chyngor

Efallai byddwn ni'n gallu helpu gydag ychydig o'r gost, ar yr amod ein bod yn cytuno ar ba ddewis cartref gofal preswyl neu nyrsio sydd orau i chi. Os nad ydyn ni'n cytuno, ni allwn helpu i symud i gartref gofal. Serch hynny, efallai byddwn yn gallu eich helpu i barhau i fyw yn y gymuned. Gallwn drefnu cymorth, hynny yw gofal yn y cartref a phrydau i'r cartref. Mae rhagor o fanylion ar gael oddi wrth ein staff neu ar dudalennau eraill o'r wefan.

Yn ogystal â'n cymorth ni, efallai y gall yr Adran Gwaith a Phensiynau gynnig cymorth ariannol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth wrth yr Adran a sefydliadau eraill sydd wedi'u rhestri ar ochr dde'r dudalen, neu wrth ymgynghorydd ariannol annibynnol o'ch dewis chi ac allan o boced eich hun.

Manylion Cyswllt

Os ydych chi o'r farn bod angen help arnoch chi, neu rywun rydych chi'n gofalu amdano, cysylltwch â:

Carfan Ymateb ar Unwaith. Ffôn: 01443 425003 E-bost: gwasanaethaucymdeithasol@rctcbc.gov.uk

 

Dogfennau perthnasol