Cyfleoedd ymgynghori ar hyn o bryd

Dyddiadur Ymgynghori

Mae'r dyddiadur isod yn dangos pa gyfleoedd ymgynghori sydd ar gael a pha rai sydd ar y gweill yn y dyfodol. Mae'n cynnwys dolennau cyswllt i'r tudalennau perthnasol, holiaduron ar-lein, a dolennau cyswllt i gael rhagor o fanylion.

Galwch heibio i'r dudalen yma yn rheolaidd i weld a ydy rhai o'r cyfleoedd ymgynghori yn berthnasol i chi!

Oes cwestiynau neu ymholiadau gyda chi? Anfonwch neges e-bost i ymgynghori@rctcbc.gov.uk | .

*Mae'r dyddiadur ymgynghori yn cael ei baratoi ar hyn o bryd.

Cyfleoedd ymgynghori ar hyn o bryd

Ardoll Seilwaith Cymunedol

Mae'r Ardoll Seilwaith Cymunedol yn ardoll newydd y gall awdurdodau lleol Cymru a Lloegr godi ar ddatblygiadau newydd yn yr ardal. Bydd yr arian o'r Ardoll Seilwaith Cymunedol yn cael ei ddefnyddio i ariannu seilwaith newydd neu welliannau i gefnogi datblygiad newydd yn yr ardal. Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar Ddrafft Rhagarweiniol o Restr Daliadau yr Ardoll Seilwaith Cymunedol rhwng 28 Chwefror 2014 a 10 Ebrill 2014.

Am ragor o wybodaeth ar yr ymgynghoriad, gweler Ymgynghori Ardoll Seilwaith Cymunedol | .

Deddf Cydraddoldeb 2010 - Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
Ymgynghoriad Cyhoeddus - Adolygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Chynllun Gweithredu

Ar ôl cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol cyntaf y Cyngor ym mis Ebrill 2012, daeth hi i'r amlwg trwy'r broses fonitro barhaus fod angen newid rhai o'n hamcanion cydraddoldeb a byddai angen adolygu'r cynllun gweithredu yn llwyr er mwyn adlewyrchu'r newidiadau hyn a sicrhau bod y cynllun gweithredu yn gyfoes ac yn bosibl ei wireddu.

Yn ôl cyfraith cydraddoldeb, mae disgwyl i'r Cyngor feithrin cysylltiadau eang ynglŷn â'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Cynllun Gweithredu. Byddwn ni, felly, yn ddiolchgar pe baech chi'n cymryd rhan yn y broses ymgynghori ynglŷn â'r newidiadau sy'n cael eu hargymell. Gallwch ddweud eich dweud drwy lenwi'r holiadur adolygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Cynllun Gweithredu | | Am ragor o fanylion o'r ymgynghoriad, gweler y ddogfen adolyfu Cynllun Cydraddoldeb Strategol o dan 'Dogfennau Perthnasol' ar ochr dde y dudalen hon.

Blaenoriaethau ar gyfer gwella 2013/14

Beth fyddai'n helpu i wella ansawdd eich bywyd chi a'ch teulu?

Cliciwch yma i gymryd rhan yn ein harolwg arlein a Dweud Eich Dweud! |

Ydy eich cymdogaeth yn iach?

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn casglu barn trigolion RhCT a ledled Cymru am ansawdd gwasanaethau iechyd amgylcheddol. Mae ansawdd amgylcheddol lleol y gymdogaeth yn peri pryder i drigolion. Gall materion fel tipio anghyfreithlon, graffiti, cŵn yn baeddu a sŵn fod yn broblemau mawr a byddwn yn gwerthfawrogi 5 munud o'ch amser i lenwi'r holiadur canlynol. Gallwch weld yr holiadur ar lein http://myhealthytown.wao.gov.uk. Mae'r holiadur ar agor hyd at ddiwedd mis Chwefror 2014, a byddwn ni'n croesawu eich sylwadau.

Ar y gweill...

  • Panel y Dinasyddion ar ei newydd wedd

Mae'r Cyngor yn gweithio law yn llaw â Chyngor Merthyr Tudful i ddenu trigolion Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful i ymuno â Phanel y Dinasyddion newydd, fel rhan o bartneriaeth prosiect Cyllid Cymdeithasol Ewrop ar y cyd. Bydd y panel newydd yn rhoi'r cyfle i drigolion gyfrannu adborth ynghylch cynllunio a gweithredu gwasanaethau lleol. Rydyn ni'n rhagweld y byddwn ni'n defnyddio'r adborth i helpu gwella amrediad eang o wasanaethau yn yr ardal, megis ysgolion / gwasanaethau addysgol, casgliadau gwastraff, patrolau'r heddlu, materion yn ymwneud ag iechyd a llawer yn rhagor. Hoffech chi ragor o wybodaeth? Cysylltwch â: - Nia Bryan ar 01443 424136 neu anfon neges ebost i ymgynghori@rctcbc.gov.uk |

Cysylltwch â ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â Charfan Materion Strategaeth a Chysylltiadau Cyhoeddus.

E-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk | neu ffôn 01443 424069.