Cyfleoedd ymgynghori ar hyn o bryd

Rydyn ni'n ymrói i weithio mewn partneriaeth â'n
cymunedau, rhan-ddeiliaid ac asiantaethau partner, gan ddefnyddio ystod o
ddulliau ymgynghori, fel bod modd rhannu syniadau ac adborth a'u defnyddio ar gyfer llywio darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae'r dudalen yma'n nodi'r amryw ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan, pam a sut rydyn ni'n gofyn am eich barn a'ch adborth ynglŷn â'r cynigion penodol i newid gwasanaeth sy'n destun proses ymgynghori.

RhCT Gyda’n Gilydd

RCT together welshRhCT Gyda’n Gilydd ydy agwedd flaengar y Cyngor i ddod â thrigolion a chymunedau yn rhan o bethau.  Y nod yw chwilio am ffyrdd gwahanol o gynnal gwasanaethau a chyfleusterau gyda’n gilydd yn y dyfodol.

Thema allweddol menter RhCT Gyda'n Gilydd yw perchnogaeth y gymuned.  Bydd y Cyngor yn rhoi cyngor a chymorth i'r rheiny sydd am redeg cyfleusterau trwy bartneriaeth â'r awdurdod yn y dyfodol.

Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus yn barod gyda chymunedau'n mynd yn berchnogion ar lyfrgelloedd, busnesau newydd wedi'u sefydlu mewn hen adeiladau'r Cyngor a chanolfannau gofal plant.

Mae menter RhCT Gyda'n Gilydd yn ffurfio rhan sylweddol o'n dull tuag at ymateb yn effeithiol i doriadau i'r gyllideb trwy ystyried ffyrdd eraill o gynnal gwasanaethau, gan ffrwyno ar wariant y Cyngor yng ngoleuni toriadau ariannol.

Mae ffurflen ar-lein newydd ar gael ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am sut i fod yn rhan o bethau, a'r cymorth sydd ar gael. Cewch chi ragor o wybodaeth a gwylio'r fideo
ar dudalen RhCT Gyda'n Gilydd.

Her y Gyllideb

RCT-Budget-Challenge-web-box-WELSH

Mae'r Cyngor yn wynebu bwlch o £23.7 miliwn yn ei gyllideb ar gyfer 2016/17 ynghyd â bwlch o hyd at £42.3 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18.

Rhaid, felly, wneud arbedion ar draws y Cyngor.  Mae'n anochel y bydd hyn yn golygu newid y ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu darparu a'u cynnal yn y dyfodol.

Byddwn ni'n ymgysylltu ac ymgynghori â chymunedau a rhanddeiliaid i lywio'n gwaith ar Her y Gyllideb mewn tair ffordd:

1. Ymgynghori blynyddol ar y Gyllideb:

Mae'n hymgynghoriad blynyddol ni ar Gynllun Cyllideb y Cyngor yn ddarn hanfodol o waith sy'n fodd i ni sicrhau bod ein blaenoriaethau gwario yn adlewyrchu blaenoriaethau ein cymunedau.

Mae hyn yn rhoi sylfaen gadarn pan fo eisiau pennu'r gwasanaethau sydd o'r pwys mwyaf.

Byddwch yn rhan o'r Ymgynghoriad Blynyddol ar y Gyllideb trwy gysylltu â'r Garfan Ymgynghori neu ystyried cymryd rhan yn ein Panel y Dinasyddion i gael y newyddion diweddaraf am gyfleoedd ymgynghori ac ymgysylltu.

Mynnwch ragor o wybodaeth trwy fynd i Dudalen Her y Gyllideb.

2. Rhannwch syniadau ynglŷn â sut y gallwn ni arbed arian neu greu incwm 

Rydyn ni'n ymrói i wneud popeth y gallwn ni i arbed arian neu ddenu incwm cyn troi at wneud penderfyniadau anodd am ddyfodol gwasanaethau'r Cyngor.

Rydyn ni'n gwybod bod llawer o drigolion a sefydliadau yn yr ardal sydd â syniadau ar gyfer arbed arian neu ddenu incwm, ac hoffen ni glywed oddi wrthoch chi.

Bydd croeso brwd i'ch syniadau, waeth pa mor fychan neu fawr y bo.  Byddwn ni'n rhoi ystyriaeth i'r syniadau rhesymol i gyd.

Rhannwch eich syniadau ar gyfer arbed arian neu ddenu incwm

3: Mynnwch gael dweud eich dweud ar y cynigion i newid gwasanaethau penodol

 

Pan fo penderfyniad wedi'i wneud i newid y ffordd o gyflwyno gwasanaeth, mae'r Cyngor yn ymroddedig i ymgynghori ac ymgysylltu mor helaeth ag y bo modd â chymaint o bobl ag y bo modd.

Fe wnawn ni hyn trwy holiadur ar-lein, sesiynau gwybodaeth ac ymgysylltu â'r cyhoedd, sesiynau gwybodaeth i ran-ddeiliaid, ynghyd â'r cyfle i rannu'ch barn trwy e-bost neu lythyr.

Mae modd darllen yr ymgynghoriadau sydd wedi dod i ben am y cynigion i newid gwasanaethau ar y dudalen Ymgynghoriadau sydd wedi dod i ben.

 

Gwasanaethau'r Cyngor

Mae hefyd rai materion penodol y byddwn ni'n croesawu'ch sylwadau ynglŷn â nhw:

Ardoll Seilwaith Cymunedol

O ganlyniad i benderfyniad gan y Cabinet ar 23 Gorffennaf 2015, bydd y Cyngor yn cynnal ymgynghoriad am gyfnod o 28 diwrnod o ddydd Iau 13 Awst hyd at ddydd Gwener 11 Medi 2015. Bydd yr ymgynghoriad yn ymwneud â'r newidiadau i Restr Rheoliad 123 y Cyngor.   Mae Rhestr Rheoliad 123 yn rhestr sy'n cynnwys prosiectau seilwaith sydd wedi'u hariannu'n llawn neu'n rhannol gan yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.  I weld y ddogfen ymgynghori, ewch i dudalen Ymgynghoriad yr Ardoll Seilwaith Cymunedol: http://www.rctcbc.gov.uk/cy/cynllunioaramgylchedd/cynllunio/communityinfrastructurelevy/community-infrastructure-levy-(cil)-consultation.aspx

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar gyfer Gofal Cymdeithasol

Mae Cynghorau Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn newid y ffordd y maen nhw'n rhoi gwybodaeth a chyngor sydd eu hangen arnoch chi ynglŷn â'r gofal a chymorth sydd ar gael yn eich cymuned.

Rydyn ni'n derbyn bod rhai pobl yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar yr wybodaeth a'r cyngor y mae'u hangen arnyn nhw. Rydyn ni eisiau gwneud pethau'n haws i chi, fel bydd modd ichi gael y cymorth rydych chi'i angen, pryd bynnag y bo hynny.

Rydyn ni eisiau gofalu bod yr wybodaeth yn:

  • hawdd ichi gael gafael arni
  • defnyddiol i chi
  • cael ei darparu yn y ffordd rydych chi'i heisiau

Cymerwch ran nawr!

Arolwg Ansawdd Bywyd

Mae nifer o asiantaethau partner wedi dod ynghyd i gynnal ymgynghoriad ar y cyd ar gyfer pobl hŷn, 50 oed a hŷn, i gael eu barn ar faterion ansawdd bywyd.

Mae'n hanfodol bod gan yr holl asiantaethau partner ddealltwriaeth o'r pryderon sydd gan bobl, sut maen nhw'n teimlo am eu cymuned, ydyn nhw'n gwybod am y gwasanaethau sydd ar gael iddyn nhw, a pha
newidiadau/gwelliannau i wasanaethau yr hoffen nhw'u gweld.

Arolwg ar y cyd yw hwn rhwng Partneriaeth Cymunedau Diogel Rhondda Cynon Taf, Strategaeth RhCT ar gyfer Pobl Hŷn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Cynllun Cynnal y Cynhalwyr, ac Age Connects Morgannwg (enw newydd ar gyfer Age Concern Morgannwg).

Drwy wella dealltwriaeth o'r materion sy'n mennu arnoch chi, bydd partneriaid mewn sefyllfa well i gynllunio a chynnal y gwasanaethau rydych chi'n dibynnu arnyn nhw.

Cymerwch ran nawr

Ymgynghoriadau Traffig

Mae'r Garfan Rheoli Traffig yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Cymerwch ran nawr

Blaenoriaethau ar gyfer Gwella 2015/16

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn rhyddhau cynllun o feysydd ei waith y mae'n bwriadu canolbwyntio arnyn nhw er mwyn gwneud rhagor o welliannau a gwneud gwahaniaeth i safon bywyd pobl sy'n byw ac sy'n gweithio yn
y Fwrdeistref Sirol.

Darllen y Cynllun Corfforaethol diweddaraf

Rhannwch eich barn am ein blaenoriaethau gwella

Gweithio mewn partneriaeth

Hwb Cwm Taf ar gyfer Ymgysylltu â'r Gymuned

CitizenpanelLogobanner

Rydyn ni'n falch o weithio mewn partneriaeth â'r asiantaethau uchod ar sail ranbarthol Cwm Taf i estyn ein gweithgarwch ymgynghori ac ymgysylltu mor bell ag y bo modd.

Rhan o'r gwaith yma ydy cyflwyno Panel y Dinasyddion newydd fel rhan o brosiect Cyllid Cymdeithasol Ewrop ar y cyd. Mae Panel Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn gwahodd trigolion i'r panel, fel bo'r cyfle gyda nhw i gyfrannu yn rheolaidd at gynllunio a darparu gwasanaethau lleol.

Rydyn ni'n rhagweld y byddwn ni'n defnyddio'r adborth i helpu i wella amrediad eang o wasanaethau yn yr ardal, megis ysgolion / gwasanaethau addysg, casgliadau gwastraff, patrolau'r heddlu, materion yn ymwneud ag iechyd a llawer yn rhagor.

 

Oherwydd newidiadau yn y gyfraith, a'r nifer gynyddol o bobl hŷn yn ein hardal ni, mae eich Bwrdd Iechyd a Chyngor lleol yn cydweithio i edrych ar gynlluniau a blaenoriaethau newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hŷn ar draws Cwm Taf.

Rydyn ni am i bobl hŷn fyw bywydau hirach, iachach a hapusach, ac aros mor annibynnol ag y gallan nhw fod am gyhyd â phosibl. Rydyn ni o'r farn bod hyn yn golygu bod angen i ni newid y mathau o wasanaethau rydyn ni'n eu darparu, a'r ffordd rydyn ni'n eu darparu nhw.

Rydyn ni angen eich barn am ein cynlluniau a'n blaenoriaethau ar gyfer dyfodol y gwasanaethau i bobl hŷn, i weld a ydych chi o'r farn y byddan nhw'n cyflawni'r hyn rydyn ni'i eisiau ar gyfer y bobl hŷn yn ein hardal.

Strategaeth Ymgysylltu a Phecyn Cymorth

Rhagor o wybodaeth i ddod!

Hoffech chi ragor o wybodaeth am y Panel neu'r
Hwb?  Cysylltwch â ni ar 01443 424136 (RhCT) / 01685 725087 (Merthyr Tudful)  neu e-bostio ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu consultation@merthyr.gov.uk


Cysylltu â ni 

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Ebost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk

neu ffôn 01443 424136.