Cyfleoedd ymgynghori ar hyn o bryd

Cyfleoedd ymgynghori ar hyn o bryd

Dyddiadur Ymgynghori

Mae'r dyddiadur isod yn dangos pa gyfleoedd ymgynghori sydd ar gael a pha rai sydd ar y gweill yn y dyfodol. Mae'n cynnwys dolennau cyswllt i'r tudalennau perthnasol, holiaduron ar-lein, a dolennau cyswllt i gael rhagor o fanylion.

Galwch heibio i'r dudalen yma yn rheolaidd i weld a ydy rhai o'r cyfleoedd ymgynghori yn berthnasol i chi!

Oes cwestiynau neu ymholiadau gyda chi? Anfonwch neges e-bost i ymgynghori@rctcbc.gov.uk .

*Mae'r dyddiadur ymgynghori yn cael ei baratoi ar hyn o bryd.

Cyfleoedd ymgynghori ar hyn o bryd
Cynigion ar gyfer Newid Gwasanaethau

Budget-Challenge-Welsh-Have-your-say

Hoffech chi gael manylion ynglŷn â'r cynigion diweddaraf ar gyfer newid gwasanaethau? Cliciwch yma.

Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2015

Ydych chi'n Fro-garwr Tra Mad? Ydych chi'n rhywun sy'n mynd y tu hwnt i'ch dyletswydd i gadw'n Bwrdeistref Sirol yn lân ac yn wyrdd? Neu efallai'ch bod chi'n adnabod rhywun sy'n hybu'r neges yma yn Rhondda Cynon Taf?

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn annog trigolion i fod yn Fro-garwyr Tra Mad ac ymladd yn erbyn gwastraff er mwyn cadw'n Bwrdeistref Sirol yn lân ac yn wyrdd, i bawb gael ei mwynhau.  Dyna'r rheswm y mae'r Cyngor yn edrych ymlaen at ei achlysur blynyddol pwysig, ‘Bro-garwyr Tra Mad’.

Bydd gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2015 yn cael eu cynnal er mwyn dathlu ac amlygu'r gwaith arbennig sy'n cael ei wneud gan unigolion, cylchoedd o bobl yn y gymuned a staff gofal y strydoedd, i wneud Rhondda Cynon Taf yn Fwrdeistref Sirol lanach a gwyrddach.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma! 

Ymgynghoriadau Presennol

Porth Ymgysylltu Cymuned Cwm Taf

Menywod a Merched - Chwaraeon RhCT - Ffocysu ar Fenywod a Merched yn 2015

Annog rhagor o fenywod a merched i fod yn heini

Drwy gydol 2015, bydd Chwaraeon RhCT yn cynnal nifer o brosiectau i geisio cynyddu cyfranogiad menywod a merched mewn chwaraeon. Gan gysylltu â themâu allweddol a digwyddiadau megis Diwrnod Rhyngwladol y Merched, Cwpan y Byd FIFA i ferched, Cwpan y Byd Pêl-rwyd, a Diwrnod Gwisgo Pinc, caiff merched eu hannog i fod yn fwy heini ac aros yn heini. Drwy gysylltu â chlybiau a sefydliadau cymunedol, bydd y ddarpariaeth bresennol yn cael ei hysbysebu a chaiff darpariaeth newydd ei datblygu.

Cymerwch ran

Ledled Rhondda Cynon Taf, mae cyfleoedd ar gael i ferched gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol, am hwyl neu'n gystadleuol. Mae Chwaraeon RhCT yn deall nad yw pawb eisiau cymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol, ac mae nifer o ddewisiadau ar gael. Mae pobl leol yn darparu cyfleoedd sy'n cynnwys dosbarthiadau Mamau Heini (Fit Mums), hyfforddiant dwys mewn 'boot camps', 'Cross Fit', dosbarthiadau dawns a Ras y Parc boblogaidd ym Mhontypridd. Ar gyfer y rhai sydd ddim yn mwynhau cystadlu, mae amrywiaeth eang o chwaraeon ar gael ar gyfer merched yn Rhondda Cynon Taf, gan gynnwys chwaraeon traddodiadol megis Pêl-droed, Hoci, Pêl-rwyd, Rygbi a Badminton. Mae chwaraeon megis Roller Derby, Pêl foli, Pêl-fasged, Codi pwysau a Seiclo yn cynnig rhywbeth ychydig yn wahanol.

Mae Chwaraeon RhCT yn ymgynghori â menywod a merched Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd. Nod yr arolwg yw darganfod beth mae pobl yn ei wneud ar hyn o bryd, a'r hyn yr hoffen nhw ei wneud yn y dyfodol. Bydd canlyniadau'r arolwg yn llywio'r mathau o brosiectau fydd yn cael eu cynllunio ar gyfer 2015.

Os ydych chi'n ferch, ac mae gyda chi 5 munud yn sbâr, llenwch yr arolwg yma.

I chwilio am eich clybiau chwaraeon lleol, ewch i 'Dewch o hyd i Glwb Chwaraeon'.

Er mwyn dod o hyd i'ch canolfan hamdden leol ac i gael manylion am y gweithgareddau sydd ar gael, cliciwch yma.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei hychwanegu at y tudalennau yma dros y misoedd nesaf, felly edrychwch arni'n rheolaidd i weld y cyhoeddiadau diweddaraf am achlysuron a chynlluniau.

Pe hoffech chi wybod sut y byddai modd i chi gymryd rhan mewn chwaraeon, anfonwch e-bost i Chwaraeon RhCT: chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk

Ymgynghori ar Draffig

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am yr Ymgynghoriadau Traffig presennol.

Cynigion ar gyfer Dosbarthiadau Cynnal/Cymorth Dysgu

Mae'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant yn ceisio ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol ynglŷn â'r cynigion i aildrefnu darpariaeth Dosbarthiadau Cynnal/Cymorth Dysgu yn Rhondda Cynon Taf.

Hwb Ymgysylltu Cymuned Cwm Taf

CitizenpanelLogobanner

"Eich helpu chi i ddweud eich dweud a llunio gwasanaethau ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf".

Gwefan ydy'r Hwb sy'n cynnwys yr holl arolygon a sesiynau ymgysylltu yn yr ardal. Yma, a'r cyfan mewn un lle, mae modd ichi gynnig eich barn ynglŷn â'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan y Cyngor, yr Heddlu, y Bwrdd Iechyd a'r sector gwirfoddol.

Cliciwch yma ar gyfer ymgynghoriadau sefydliadau partner.

Dilynwch ni ar Drydar @CwmTafConsult

CwmTafhubcontactdetails

Am wybodaeth ychwanegol am y Panel neu'r Hwb, cysylltwch â ni ar 01443 424136 / 01685 725087neu anfon neges ebost i ymgynghori@rctcbc.gov.uk

Y Cynllun Corfforaethol 2014/15

Mae'n dda gan Gyngor Rhondda Cynon Taf i gyflwyno ein Cynllun Corfforaethol 2014-15|. Mae'r cynllun yn cynnwys yr wybodaeth am ein blaenoriaethau, yr hyn rydyn ni'n mynd i'w wneud, sut rydyn ni'n cyflawni, cyfle ichi gael lleisio'ch barn a sut i fod yn rhan o bethau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Dyma'r saith blaenoriaeth sy wedi'u cytuno ar gyfer 2014/15 ac mae'r cynlluniau gweithredu yn cynnwys manylion am yr hyn rydyn ni'n bwriadu'i wneud a'n targedau ni:

  • Diogelu pobl rhag niwed a mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Providing a top quality education for all - Sicrhau addysg o'r radd flaenaf i bawb - "Pob Ysgol yn Ysgol Dda."
  • Cadw pob plentyn ac oedolyn ifanc yn ddiogel
  • Rhoi cymorth i oedolion a phobl hŷn fyw'n annibynnol
  • Gwella ein cymunedau
  • Cadw Rhondda Cynon Taf yn lân ac yn ‘wyrdd’
  • Gwneud y defnydd gorau o'n cyllideb

Yn ystod y flwyddyn, gallwch gadw golwg ar ein cynnydd drwy einhadroddiadau monitro cyson.|

Yn ogystal â chael eu cyhoeddi ar lein, bydd copïau am ddim o'r Cynllun Corfforaethol ar gael yn swyddfeydd cyhoeddus y Cyngor. Eleni, rydyn ni wedi ceisio gwneud y cynllun yn haws i'w ddarllen na'r rhai blaenorol, felly rhowch adborth i ni.

Eich syniadau ar sut i arbed arian i'r Cyngor

Bydd y Cyngor yn wynebu bwlch sylweddol yn ei gyllideb dros y 3 blynedd nesaf. Mae'r amcangyfrifon diweddaraf yn awgrymu y bydd bwlch o £30miliwn ar gyfer y flwyddyn nesaf yn unig. "Mae hyn yn golygu bod rhaid sicrhau arbedion a chwilio am ffyrdd eraill o ddarparu gwasanaethau. 

Hoffen ni bwysleisio, cyn bod unrhyw benderfyniadau anodd eraill yn cael eu gwneud ynghylch darpariaethau gwasanaeth y dyfodol, byddwn ni'n pwyso a mesur pob cyfle posib i arbed arian a chreu incwm. 

Rydyn ni'n effro i'r ffaith bod gan lawer o drigolion syniadau am sut y dylai'r Cyngor arbed arian a chreu mwy o incwm.

Mae'rarolwg ar-lein| yn galluogi trigolion i gyflwyno'u syniadau, ac yn cynnig adrannau gwahanol ar gyfer arbedion a syniadau creu incwm.

Mae croeso i chi gynnig pob syniad, bach a mawr, a bydd y Cyngor yn sicrhau bod unrhyw awgrym ymarferol yn cael ei weithredu.

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae'r Arolwg Cenedlaethol yn helpu Llywodraeth Cymru i ddeall y materion sy'n bwysig i bobl yng Nghymru, yn ogystal â'i helpu i fynd i'r afael â nhw. Mae'r arolwg yn cwmpasu amrywiaeth o faterion. Mae hyn yn cynnwys lles pobl, barn am wasanaethau cyhoeddus, a barn am ardaloedd lleol. Bob blwyddyn, cynhelir dros 14,000 o gyfweliadau wyneb-yn-wyneb gyda sampl gynrychioliadol o bobl sy dros 16 oed. Mae hyn yn golygu ein bod ni'n cysylltu â thros 600 o bobl ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru. 

Cafodd y cyfweliadau cyntaf eu cynnal ddechrau mis Ebrill, a bydd y cyfweliadau olaf yn cael eu cynnal ddiwedd mis Mawrth 2015. Byddwn ni'n cyhoeddi canlyniadau 2014-15 tua mis Mai 2015. 

Am ragor o wybodaeth ac i weld y daflen, cliciwch yma.

Arolwg Ansawdd Bywyd

Menter ar y cyd rhwng Age Connects Morgannwg, Strategaeth i Bobl Hŷn Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT, Cynllun Cynnal y Cynhalwyr RhCT a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf er mwyn cael adborth ar faterion ansawdd bywyd sy'n cael effaith ar drigolion a chynhalwyr (Gofalwyr).

Hoffech chi lenwi'r arolwg ar-lein?  Cliciwch yma.

Blaenoriaethau ar gyfer Gwella 2014/15

Beth fyddai'n helpu i wella ansawdd eich bywyd chi a'ch teulu?

Cliciwch yma i gymryd rhan yn ein harolwg ar-lein a Dweud Eich Dweud!

Panel y Dinasyddion ar ei newydd wedd

  • Ar y gweill...

    Mae'r Cyngor yn gweithio law yn llaw â Chyngor Merthyr Tudful i ddenu trigolion Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful i ymuno â Phanel y Dinasyddion newydd, fel rhan o bartneriaeth prosiect Cyllid Cymdeithasol Ewrop ar y cyd. Bydd y panel newydd yn rhoi'r cyfle i drigolion gyfrannu adborth ynghylch cynllunio a gweithredu gwasanaethau lleol. Rydyn ni'n rhagweld y byddwn ni'n defnyddio'r adborth i helpu gwella amrediad eang o wasanaethau yn yr ardal, megis ysgolion / gwasanaethau addysg, casgliadau gwastraff, patrolau'r heddlu, materion yn ymwneud ag iechyd a llawer yn rhagor. Hoffech chi ragor o wybodaeth? Cysylltwch â: - Nia Bryan ar 01443 424136 neu anfon neges e-bosti ymgynghori@rctcbc.gov.uk

Cysylltu â ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â Charfan Materion Strategaeth a Chysylltiadau Cyhoeddus.

E-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.ukneu ffôn 01443 424069.