Cyfleoedd ymgynghori ar hyn o bryd

Dyddiadur Ymgynghori

Mae'r dyddiadur isod yn dangos pa gyfleoedd ymgynghori sydd ar gael a pha rai sydd ar y gweill yn y dyfodol. Mae'n cynnwys dolennau cyswllt i'r tudalennau perthnasol, holiaduron ar-lein, a dolennau cyswllt i gael rhagor o fanylion.

Galwch heibio i'r dudalen yma yn rheolaidd i weld a ydy rhai o'r cyfleoedd ymgynghori yn berthnasol i chi!

Oes cwestiynau neu ymholiadau gyda chi? Anfonwch neges e-bost i ymgynghori@rctcbc.gov.uk | .

*Mae'r dyddiadur ymgynghori yn cael ei baratoi ar hyn o bryd.

Ymgynghoriadau Presennol

Porth Ymgysylltu Cymuned Cwm Taf

CitizenpanelLogobanner

"Eich helpu chi i ddweud eich dweud a llunio gwasanaethau ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf."

Gwefan yw'r porth sy'n cyfuno'r holl arolygon a digwyddiadau ymgysylltu sy'n digwydd ledled yr ardal leol. Mae'n cynnig un lle ichi ddweud eich dweud am wasanaethau y mae'r Cyngor, yr Heddlu, Bwrdd Iechyd a'r sector gwirfoddol yn eu cynnig.

Cliciwch yma am yr holl ymgynghoriadau gyda phartneriaid.|

Dilynwch ni ar Drydar @CwmTafConsult

CwmTafhubcontactdetails|

Am ragor o wybodaeth am y Panel neu'r Porth, ffoniwch ni ar 01443 424136 / 01685 725087 neu e-bostio ymgynghori@rctcbc.gov.uk|

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae'r Arolwg Cenedlaethol yn helpu Llywodraeth Cymru i ddeall y materion sy'n bwysig i bobl yng Nghymru, yn ogystal â'i helpu i fynd i'r afael â nhw. Mae'r arolwg yn cwmpasu amrywiaeth o faterion. Mae hyn yn cynnwys lles pobl, eu barn am wasanaethau cyhoeddus, a beth yw eu barn am eu hardal leol. Bob blwyddyn, cynhelir dros 14,000 o gyfweliadau wyneb-yn-wyneb â sampl gynrychioliadol o bobl sy'n 16 oed a hŷn. Mae hyn yn golygu ein bod yn cysylltu â dros 600 o bobl ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru.

Cafodd y cyfweliadau cyntaf eu cynnal ddechrau mis Ebrill y llynedd, a bydd y cyfweliadau olaf yn cael eu cynnal ddiwedd mis Mawrth 2015. Byddwn ni'n cyhoeddi canlyniadau 2014-15 tua mis Mai 2015.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma i weld y daflen.|

Arolwg Cydlyniant Cymunedol 2014

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cynnal Arolwg Cydlyniant Cymunedol i gael barn unigolion sy'n byw a gweithio yn Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni'n awyddus i wybod beth yw barn unigolion am eu cymuned leol, gan gynnwys eu safbwynt am ddiogelwch yn y cartref, yng nghanol y dref ac wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Bydden ni hefyd yn hoffi clywed gennych chi am unrhyw brofiad rydych chi wedi'i gael o drosedd yn ystod y 12 mis diwethaf, yn ogystal â'ch safbwyntiau cyffredinol am Wasanaethau Cyhoeddus (Cyngor/yr Heddlu/Gwasanaethau Iechyd). Bydd yr wybodaeth a'r safbwyntiau rydych chi'n eu rhoi yn hollbwysig i'r garfan Diogelwch y Gymuned. Byddan nhw'n cyfrannu hefyd tuag at gynllunio prosiectau yn y dyfodol, gyda'r nod o hyrwyddo diogelwch a lles unigolion yn Rhondda Cynon Taf.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Catherine.J.Thomas@rctcbc.gov.uk|

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma, cliciwch yma!|

Ymgynghoriad yn dod i ben ddydd Llun 18 Awst 2014. I gael adborth, ewch i www.cwmtafhub.co.uk|

Arolwg Siopa'r Aelwyd

Mae'r arolwg yma yn archwilio arferion siopa trigolion Rhondda Cynon Taf, gan edrych yn benodol ar ba mor bell mae pobl yn teithio i siopa.

Byddai hyn yn cynorthwyo Adran Cynllunio ac Adfywio Cyngor RhCT i ddeall effaith economaidd bosibl tai newydd o ran lle mae'n debygol y bydd trigolion newydd yn siopa.

Bydd yr arolwg yn cael ei gynnal rhwng 20 Mehefin a 25 Gorffennaf 2014. I gymryd rhan yn yr arolwg, cliciwch yma.|

Arolwg Ansawdd Bywyd

Dyma gydweithrediad ar y cyd rhwng Age Connects Morgannwg, strategaeth pobl hŷn CBSRhCT, prosiect Cefnogi Cynhalwyr RhCT, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf er mwyn cael adborth am faterion bywyd sy'n cael effaith ar drigolion a chynhalwyr.

Cliciwch yma i gymryd rhan yn yr arolwg.|

Gwella Blaenoriaethau 2014/15

Beth fyddai'n helpu i wella ansawdd eich bywyd chi a'ch teulu?

Cliciwch yma i gymryd rhan yn ein harolwg ar-lein a dweud eich dweud!|

Yn fuan...

  • Adfywio Panel Dinasyddion

Mae'r Cyngor wedi cydweithio â Chyngor Merthyr Tudful i recriwtio trigolion Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful ar gyfer panel dinasyddion newydd, yn rhan o brosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar y cyd. Caiff y panel newydd ei sefydlu i roi'r cyfle i drigolion roi adborth cyson am gynllunio a chyflwyno gwasanaethau lleol. Rydyn ni'n rhagweld y caiff yr adborth o'r panel ei ddefnyddio i helpu i wella amrediad eang o wasanaethau yn yr ardal. Mae'r gwasanaethau yma'n cynnwys ysgolion/addysg, casglu sbwriel, patrolau'r heddlu, materion yn ymwneud ag iechyd a llawer yn rhagor. Hoffech chi ragor o wybodaeth? Cysylltwch â Nia Bryan ar 01443 424136 neu e-bostio ymgynghori@rctcbc.gov.uk |

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan mewn ymgynghoriadau a dweud eich dweud ar faterion allweddol yn ymwneud â'r Cyngor, cysylltwch  â'r garfan Strategaeth a Chysylltiadau Cyhoeddus drwy e-bostio ymgynghori@rctcbc.gov.uk|neu ffonio 01443 424069 am ragor o fanylion.