Cyfleoedd ymgynghori ar hyn o bryd

Dyddiadur Ymgynghori

Mae'r dyddiadur isod yn dangos pa gyfleoedd ymgynghori sydd ar gael a pha rai sydd ar y gweill yn y dyfodol. Mae'n cynnwys dolennau cyswllt i'r tudalennau perthnasol, holiaduron ar-lein, a dolennau cyswllt i gael rhagor o fanylion.

Galwch heibio i'r dudalen yma yn rheolaidd i weld a ydy rhai o'r cyfleoedd ymgynghori yn berthnasol i chi!

Oes cwestiynau neu ymholiadau gyda chi? Anfonwch neges e-bost i ymgynghori@rctcbc.gov.uk .

*Mae'r dyddiadur ymgynghori yn cael ei baratoi ar hyn o bryd.

Cyfleoedd ymgynghori ar hyn o bryd
Cynigion ar gyfer Newid Gwasanaethau

Budget-Challenge-Welsh-Have-your-say

Hoffech chi gael manylion ynglŷn â'r cynigion diweddaraf ar gyfer newid gwasanaethau? Cliciwch yma.

Ymgynghoriadau Presennol

Porth Ymgysylltu Cymuned Cwm Taf

CitizenpanelLogobanner

"Eich helpu chi i ddweud eich dweud a llunio gwasanaethau ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf".

Gwefan ydy'r Hwb sy'n cynnwys yr holl arolygon a sesiynau ymgysylltu yn yr ardal. Yma, a'r cyfan mewn un lle, mae modd ichi gynnig eich barn ynglŷn â'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan y Cyngor, yr Heddlu, y Bwrdd Iechyd a'r sector gwirfoddol.

Cliciwch yma ar gyfer ymgynghoriadau sefydliadau partner.

Dilynwch ni ar Drydar @CwmTafConsult

CwmTafhubcontactdetails

Am wybodaeth ychwanegol am y Panel neu'r Hwb, cysylltwch â ni ar 01443 424136 / 01685 725087neu anfon neges ebost i ymgynghori@rctcbc.gov.uk

Y Cynllun Corfforaethol 2014/15

Mae'n dda gan Gyngor Rhondda Cynon Taf i gyflwyno ein Cynllun Corfforaethol 2014-15|. Mae'r cynllun yn cynnwys yr wybodaeth am ein blaenoriaethau, yr hyn rydyn ni'n mynd i'w wneud, sut rydyn ni'n cyflawni, cyfle ichi gael lleisio'ch barn a sut i fod yn rhan o bethau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Dyma'r saith blaenoriaeth sy wedi'u cytuno ar gyfer 2014/15 ac mae'r cynlluniau gweithredu yn cynnwys manylion am yr hyn rydyn ni'n bwriadu'i wneud a'n targedau ni:

Yn ystod y flwyddyn, gallwch gadw golwg ar ein cynnydd drwy einhadroddiadau monitro cyson.|

Yn ogystal â chael eu cyhoeddi ar lein, bydd copïau am ddim o'r Cynllun Corfforaethol ar gael yn swyddfeydd cyhoeddus y Cyngor. Eleni, rydyn ni wedi ceisio gwneud y cynllun yn haws i'w ddarllen na'r rhai blaenorol, felly rhowch adborth i ni.

Eich syniadau ar sut i arbed arian i'r Cyngor

Bydd y Cyngor yn wynebu bwlch sylweddol yn ei gyllideb dros y 3 blynedd nesaf. Mae'r amcangyfrifon diweddaraf yn awgrymu y bydd bwlch o £30miliwn ar gyfer y flwyddyn nesaf yn unig. "Mae hyn yn golygu bod rhaid sicrhau arbedion a chwilio am ffyrdd eraill o ddarparu gwasanaethau. 

Hoffen ni bwysleisio, cyn bod unrhyw benderfyniadau anodd eraill yn cael eu gwneud ynghylch darpariaethau gwasanaeth y dyfodol, byddwn ni'n pwyso a mesur pob cyfle posib i arbed arian a chreu incwm. 

Rydyn ni'n effro i'r ffaith bod gan lawer o drigolion syniadau am sut y dylai'r Cyngor arbed arian a chreu mwy o incwm.

Mae'rarolwg ar-lein| yn galluogi trigolion i gyflwyno'u syniadau, ac yn cynnig adrannau gwahanol ar gyfer arbedion a syniadau creu incwm.

Mae croeso i chi gynnig pob syniad, bach a mawr, a bydd y Cyngor yn sicrhau bod unrhyw awgrym ymarferol yn cael ei weithredu.

Asesiad Manwl o Ronynnau Mân 2014, Glyn-coch

Bwriad y cynllun ydy rhannu data ansawdd aer ac ystyried rheoli ansawdd aer lleol yn Rhondda Cynon Taf, yn benodol Glyn-coch. Bydd yr ymgynghoriad yn digwydd hyd at 20 Hydref 2014.

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu gymryd rhan yn yr ymgynghoriad?  Cliciwch yma.|

Cysylltwch â Gareth Purnell ar 01443 425574 neu e-bost gareth.b.purnell@rctcbc.gov.uk|

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae'r Arolwg Cenedlaethol yn helpu Llywodraeth Cymru i ddeall y materion sy'n bwysig i bobl yng Nghymru, yn ogystal â'i helpu i fynd i'r afael â nhw. Mae'r arolwg yn cwmpasu amrywiaeth o faterion. Mae hyn yn cynnwys lles pobl, barn am wasanaethau cyhoeddus, a barn am ardaloedd lleol. Bob blwyddyn, cynhelir dros 14,000 o gyfweliadau wyneb-yn-wyneb gyda sampl gynrychioliadol o bobl sy dros 16 oed. Mae hyn yn golygu ein bod ni'n cysylltu â thros 600 o bobl ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru. 

Cafodd y cyfweliadau cyntaf eu cynnal ddechrau mis Ebrill, a bydd y cyfweliadau olaf yn cael eu cynnal ddiwedd mis Mawrth 2015. Byddwn ni'n cyhoeddi canlyniadau 2014-15 tua mis Mai 2015. 

Am ragor o wybodaeth ac i weld y daflen, cliciwch yma.

Arolwg Ansawdd Bywyd

Menter ar y cyd rhwng Age Connects Morgannwg, Strategaeth i Bobl Hŷn Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT, Cynllun Cynnal y Cynhalwyr RhCT a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf er mwyn cael adborth ar faterion ansawdd bywyd sy'n cael effaith ar drigolion a chynhalwyr (Gofalwyr).

Hoffech chi lenwi'r arolwg ar-lein?  Cliciwch yma.

Blaenoriaethau ar gyfer Gwella 2014/15

Beth fyddai'n helpu i wella ansawdd eich bywyd chi a'ch teulu?

Cliciwch yma i gymryd rhan yn ein harolwg ar-lein a Dweud Eich Dweud!

Panel y Dinasyddion ar ei newydd wedd

  • Ar y gweill...

    Mae'r Cyngor yn gweithio law yn llaw â Chyngor Merthyr Tudful i ddenu trigolion Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful i ymuno â Phanel y Dinasyddion newydd, fel rhan o bartneriaeth prosiect Cyllid Cymdeithasol Ewrop ar y cyd. Bydd y panel newydd yn rhoi'r cyfle i drigolion gyfrannu adborth ynghylch cynllunio a gweithredu gwasanaethau lleol. Rydyn ni'n rhagweld y byddwn ni'n defnyddio'r adborth i helpu gwella amrediad eang o wasanaethau yn yr ardal, megis ysgolion / gwasanaethau addysg, casgliadau gwastraff, patrolau'r heddlu, materion yn ymwneud ag iechyd a llawer yn rhagor. Hoffech chi ragor o wybodaeth? Cysylltwch â: - Nia Bryan ar 01443 424136 neu anfon neges e-bosti ymgynghori@rctcbc.gov.uk

Cysylltu â ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â Charfan Materion Strategaeth a Chysylltiadau Cyhoeddus.

E-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.ukneu ffôn 01443 424069.