Ymgynghori - gwybodaeth gyffredinol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn croesawu’ch barn am ein bod ni’n awyddus i wneud yn siŵr bod ein gwasanaethau yn diwallu anghenion y gymuned.

Rydyn ni’n cynnal ymgynghoriadau gyda gwahanol randdeiliaid drwy’r flwyddyn – yn enwedig pan fyddwn ni’n cynllunio’r gyllideb flynyddol ac rydyn ni eisiau clywed am yr hyn y dylen ni fod yn gwario’r arian, a beth ddylai’n blaenoriaethau ni fod.

Ymgynghoriadau sydd wedi dod i ben

Gallwch chi weld adroddiadau ymgynghoriadau mwyaf diweddar y Cyngor drwy glicio ar y dolennau isod (Saesneg yn unig):

Report Budget Consultation Phase 1 2011/12|  
Budget Consultation Phase 2 2011/12 Report |
Leisure Centre Satisfaction Report 2010 |


Panel y Dinasyddion

Mae’r Cyngor o’r farn mai un o’r ffyrdd gorau o ymgynghori â phobl leol yw drwy Banel y Dinasyddion. Mae’r Panel yn cynnwys trawsdoriad o bobl sy’n cael eu dewis ar hap er mwyn cynrychioli holl wahanol drigolion Rhondda Cynon Taf.

Citizens' Panel 2010 Summer newsletter|

Y Pecyn Cymorth Ymgynghori

Nod y Pecyn Cymorth Ymgynghori yw cynorthwyo pobl sy’n cynnal ymgynghoriadau yn Rhondda Cynon Taf. Mae’n darparu canllaw cam wrth gam am sut i gynllunio ymgynghoriad cyhoeddus, ei gynnal, ei ddadansoddi, rhoi adborth arno a gwerthuso’r canlyniadau.

Strategaeth Ymgynghori

Drwy ein Strategaeth Ymgynghori, ein nod ni yw ymateb i anghenion, gweledigaeth a gwerthoedd y trigolion lleol a grwpiau sy’n gweithio er budd y gymuned. Ein nod ni yw ymgynghori ar faterion lleol ac annog pobl leol i gymryd diddordeb a chymryd rhan mewn modd sy’n bodloni egwyddorion gwleidyddol y Cyngor ac sy’n bodloni ein dyletswyddau statudol i hyrwyddo rhan i’r gymuned.

Darllenwch y Strategaeth Materion Ymgynghori yma.

Cysylltwch â ni

Rheolwr Materion Ymgynghori
Ffôn: 01443 424069
E-bost: policyenquiries@rhondda-cynon-taf.gov.uk|