Ystadegau

  • Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn darparu ystod eang o ddata ar wahanol lefelau daearyddol ar gyfer pob cwr o’r DG – www.statistics.gov.uk (gwefan Saesneg).
  • Mae gwefan ystadegol Llywodraeth Cynulliad Cymru’n cynnwys data am Gymru – www.statswales.cymru.gov.uk
  • I gael data am ardaloedd lleol (yn ôl etholaeth), mae gwefan Ystadegau Cymdogaethau yn ddefnyddiol – www.neighbourhood.statistics.gov.uk (gwefan Saesneg).

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau am waith ymchwil neu ystadegau Rhondda Cynon Taf, e-bostiwch ni: policyenquiries@rctcbc.gov.uk

Cyfrifiad 2001
Proffil o Fwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf   Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001
POBLOGAETH RhCT Cymru
Cyfanswm 231,946 2,903,085
Gwryw 112,457 1,403,782
Benyw 119,489 1,499,303

 

 

 

Strwythur Oedran    

Oed 0 - 4

6.0%

5.8%

Oed 5 - 15

14.9%

14.5%

Oed 16 - 17

2.6%

2.6%

Oed 18 - 29

14.9%

14.0%

Oed 30 - 44

21.1%

20.9%

Oed 45 - 64(g) 59(b)

21.7%

22.2%

Oed 65(m) 60(b) - 74

11.2%

11.8%

Oed 65+

16.3%

17.4%

Oed 75+

7.7%

8.3%

 

 

 

MATERION DIWYLLIANNOL    
Grŵp Ethnig    

Gwyn

98.9%

97.9%

Cymysg

0.4%

0.6%

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig

0.4%

0.9%

Du neu Du Prydeinig

0.1%

0.3%

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall

0.3%

0.4%

Pobl sy’n eu cyfrif eu hunain yn Gymry

16.6%

14.4%

 

 

 

Crefydd    

Cristnogaeth

64.9%

71.9%

Bwdaeth

0.1%

0.2%

Hindŵaeth

0.1%

0.2%

Iddewiaeth

0.0%

0.1%

Moslem

0.3%

0.8%

Siciaeth

0.1%

0.1%

Arall

0.2%

0.2%

Dim crefydd

25.3%

18.5%

Crefydd heb ei nodi

9.0%

8.1%

 

 

 

Gwybodaeth o'r Gymraeg (oed 3+)    

Yn deall Cymraeg llafar yn unig

4.3%

4.9%

Yn siarad Cymraeg

1.7%

2.8%

Yn siarad a darllen Cymraeg

0.8%

1.4%

Yn siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg

9.8%

16.3%

Dim gwybodaeth am y Gymraeg

78.9%

71.6%

 

 

 

IECHYD    

Iechyd

 

 

Iechyd yn dda

61.0%

65.1%

Iechyd yn weddol dda

23.3%

22.5%

Iechyd ddim yn dda

15.7%

12.5%

 

 

 

Salwch Hir Dymor Cyfyngol    

Canran sydd â salwch hir dymor cyfyngol

27.2%

23.3%

Canran y boblogaeth oed gweithio â salwch hir dymor cyfyngol

22.8%

18.4%

 

 

 

SWYDDI Rhondda Cynon Taf Cymru
Gweithgaredd Economaidd    

Canran y bobl rhwng 16-74 sy'n economaidd weithredol

57.2%

61.0%

Canran y dynion rhwng 16-74 sy'n economaidd weithredol

63.8%

67.7%

Canran y merched rhwng 16-74 sy'n economaidd weithredol

50.9%

54.5%

 

 

 

Canran cyfanswm y boblogaeth (pobl) sydd:    

Mewn swydd llawn amser

36.6%

36.2%

Mewn swydd rhan amser

9.9%

11.3%

Yn hunangyflogedig

4.9%

7.7%

Yn ddi-waith

3.6%

3.5%

Yn fyfyriwr llawn amser

2.2%

2.3%

 

 

 

Canran cyfanswm y dynion sydd:    

Mewn swydd llawn amser

47.1%

46.5%

Mewn swydd rhan amser

2.4%

3.1%

Yn hunangyflogedig

7.7%

11.4%

Yn ddi-waith

4.7%

4.7%

Yn fyfyriwr llawn amser

1.9%

2.0%

 

 

 

Canran cyfanswm y menywod sydd:    

Mewn swydd llawn amser

26.6%

26.3%

Mewn swydd rhan amser

17.2%

19.1%

Yn hunangyflogedig

2.3%

4.1%

Yn ddi-waith

2.5%

2.4%

Yn fyfyriwr llawn amser

2.4%

2.6%

 

 

 

Economaidd segur    

Canran y bobl rhwng 16-74 oed sy'n economaidd segur

42.8%

39.0%

Canran y dynion rhwng 16-74 oed sy'n economaidd segur

36.2%

32.3%

Canran y menywod rhwng 16-74 oed sy'n economaidd segur

49.1%

45.5%

 

 

 

Canran cyfanswm y boblogaeth rhwng 16-74:

 

 

Wedi ymddeol

13.7%

14.8%

Myfyrwyr

5.1%

5.1%

Gofalu am y cartref/teulu

6.6%

6.4%

 salwch neu anabledd parhaol

13.0%

9.2%

Arall

4.4%

3.5%

 

 

 

Canran dynion y boblogaeth rhwng 16-74    

Wedi ymddeol

11.9%

13.0%

Myfyrwyr

5.2%

5.1%

Gofalu am y cartref/teulu

1.3%

1.1%

 salwch neu anabledd parhaol

14.3%

10.2%

Arall

3.4%

2.9%

 

 

 

Canran menywod y boblogaeth rhwng 16-74    

Wedi ymddeol

15.5%

16.6%

Myfyrwyr

5.0%

5.2%

Gofalu am y cartref/teulu

11.7%

11.4%

 salwch neu anabledd parhaol

11.7%

8.3%

Arall

5.3%

4.0%

 

 

 

Diweithdra Rhondda Cynon Taf Cymru

Canran y bobl rhwng 16-74 sy'n ddi-waith

34.7%

29.3%

Canran y bobl rhwng 50+ sy'n ddi-waith

12.9%

18.2%

Canran y bobl nad ydynt erioed wedi gweithio

11.1%

9.0%

Canran y bobl sy'n ddi-waith yn y tymor hir

28.2%

31.3%

 

 

 

Oriau a weithiwyd    
Dynion:    

1 - 5 awr

0.5%

0.5%

6 -15 awr

2.1%

2.7%

16 - 30 awr

4.7%

6.2%

31 - 37 awr

18.7%

16.2%

38 - 48 awr

55.8%

52.0%

49 + awr

18.3%

22.4%

 

 

 

Menywod:    

1 - 5 awr

1.9%

2.1%

6 -15 awr

10.9%

11.3%

16 - 30 awr

28.4%

30.3%

31 - 37 awr

26.4%

23.5%

38 - 48 awr

28.3%

26.5%

49 + awr

4.2%

6.2%

 

 

 

Diwydiant y Gyflogaeth    

Amaethyddiaeth, hela a choedwigaeth

0.5%

2.5%

Pysgota

..

0.0%

Mwyngloddio a chwarela

0.5%

0.3%

Gweithgynhyrchu

22.9%

17.3%

Cyflenwi trydan, nwy a dŵr

1.1%

1.0%

Adeiladu

8.6%

7.1%

Masnach cyfanwerthu a manwerthu

15.1%

16.3%

Gwestai ac arlwyo

3.9%

5.4%

Trafnidiaeth, storio a chyfathrebu

4.9%

5.5%

Cyfryngu ariannol

3.1%

3.3%

Ystadau, rhentu a gweithgareddau busnes

7.1%

8.5%

Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn

6.5%

6.8%

Addysg

7.9%

8.1%

Iechyd a gwaith cymdeithasol

13.4%

13.0%

Arall

4.6%

4.8%

 

 

 

Grwpiau yn ôl Galwedigaeth    

Rheolwyr a swyddogion uwch

10.5%

12.2%

Galwedigaethau proffesiynol

8.6%

10.4%

Cydalwedigaethau proffesiynol a thechnegol

12.4%

12.8%

Galwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol

12.6%

12.2%

Galwedigaethau crefftau

12.6%

13.4%

Galwedigaethau gwasanaethau personol

7.6%

7.4%

Galwedigaethau gwerthu a gwasanaethau cwsmeriaid

7.6%

8.0%

Proses, gweithredwyr offer a pheiriannau

13.1%

10.2%

Galwedigaethau elfennol

15.0%

13.3%

 

 

 

ADDYSG Rhondda Cynon Taf Cymru
Cymwysterau    

Y cymwysterau uchaf a gyflawnwyd:

 

 

Dim cymwysterau

40.5%

33.0%

+ lefel 'O'/1+ TGAU/CGC lefel 1

15.1%

15.5%

5+ lefel 'O'/5+ TGAU/CGC lefel 2

17.7%

19.8%

2+ lefel 'A'/CGC lefel 3

6.1%

7.1%

Gradd gyntaf/gradd uwch/DCU/CGC lefel 4

13.0%

17.4%

 

 

 

TAI    
Lle yn y cartref a math o lety    

Pob cartref â phreswylwyr

94,553

1,209,048

Cartrefi ar wahân

12.2%

27.1%

Cartrefi sy'n dai pâr

26.3%

31.7%

Cartrefi teras

52.8%

29.5%

Fflatiau

8.6%

11.4%

 

 

 

Deiliadaeth    

Perchen-feddiannu

75.2%

71.3%

Rhentu oddi wrth y Cyngor (Awdurdod Lleol)

10.3%

13.7%

Rhentu oddi wrth Gymdeithas Dai/Landlord Cymdeithasol Cofrestredig

4.5%

4.2%

Rhentu oddi wrth landlord preifat/asiantaeth osod

6.5%

7.4%

 

 

 

Amwynderau'r Cartref    

Cartrefi sydd â gormod o breswylwyr

4.8%

4.4%

Gwres canolog a'r unig ddefnydd o fath/cawod a thoiled

94.2%

92.3%

Heb wres canolog na'r unig ddefnydd o fath/cawod a thoiled

0.2%

0.2%

 

 

 

Cyfansoddiad y cartref    

Cyfanswm y cartrefi

94,553

1,209,048

Cartrefi sy'n cynnwys 1 person o oed pensiwn

15.0%

15.5%

Cartrefi sy'n cynnwys 1 person (arall)

12.4%

13.7%

Cartrefi sydd â phlant dibynnol

32.4%

30.2%

Cartrefi 1 rhiant â phlant dibynnol

7.8%

7.3%

Cartrefi myfyrwyr

0.5%

0.4%

 

 

 

CLUDIANT    
Teithio i'r gwaith    

Trên

2.6%

1.2%

Bws/coets

5.6%

5.3%

Beic modur

0.6%

0.8%

Car:

gyrrwr

61.6%

61.2%

teithiwr

12.3%

9.0%

Tacsi

0.3%

0.5%

Beic

0.5%

1.4%

Cerdded

9.7%

10.4%

Arall

0.5%

0.5%

Gweithio o gartref

6.4%

9.7%

 

 

 

Perchen car    

Cartrefi heb gar

31.6%

26.0%

Cartrefi ag un car

44.9%

45.5%

Cartrefi â dau neu ragor o geir

23.5%

28.5%

Atgynhyrchir deunydd hawlfraint y Goron â chaniatâd rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi (HMSO).
Rhif Trwydded Defnyddio Drwy Glicio C02W000723

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch y Garfan Ymgynghoriadau ar 01443 424069
neu e-bostiwch: consultation@rhondda-cynon-taf.gov.uk